Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/11/14

  (3/2016) Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2016 r.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
  Przychody ze sprzedaży 44 410 47 823 10 165 11 500
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 954 3 463 905 833
  Zysk (strata) brutto 3 922 3 421 898 823
  Zysk (strata) netto 3 105 2 599 711 625
  Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy 1 943 1 647 445 396
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 821 3 794 417 912
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (366) (1 004) (84) (241)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 735) (2 101) (626) (505)
  Przepływy pieniężne netto, razem (1 280) 689 (293) 166
  Średnia ważona liczba akcji 17 146 131 16 127 542 17 146 131 16 127 542
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 17 146 131 16 127 542 17 146 131 16 127 542
  Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,10 0,03 0,02
  Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,10 0,03 0,02
  30/09/2016 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2015
  Aktywa obrotowe 19 603 26 565 4 546 6 234
  Aktywa trwałe 15 688 16 673 3 638 3 912
  Aktywa razem 35 291 43 238 8 184 10 146
  Zobowiązania krótkoterminowe 10 851 18 737 2 516 4 397
  Zobowiązania długoterminowe 1 559 1 636 362 384
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 992 18 967 4 404 4 451
  Udziały niekontrolujące 3 889 3 898 902 915
  Liczba akcji 18 419 368 16 127 542 18 419 368 16 127 542

  Załącznik

  25715365_mediacap_raport_za_Q3_2016

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI/ESPI