Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/05/24

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport za 1 kwartał 2017 roku.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
  Przychody ze sprzedaży 11 941 11 905 2 784 2 733
  Zysk na działalności operacyjnej 146 653 34 150
  Zysk brutto 95 642 22 147
  Zysk netto 16 467 4 107
  Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 324 3 74
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 111 1 883 259 432
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 310 -62 -539 -14
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 594 -361 372 -83
  Przepływy pieniężne netto, razem 395 1 460 92 335
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 16 127 542 18 419 368 16 127 542
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 16 127 542 18 419 368 16 127 542
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0 0 0 0
  31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016
  Aktywa obrotowe 19 201 26 160 4 550 5 913
  Aktywa trwałe 18 699 15 672 4 431 3 542
  Aktywa razem 37 900 41 832 8 981 9 456
  Zobowiązania krótkoterminowe 12 405 16 213 2 940 3 665
  Zobowiązania długoterminowe 1 274 1 414 302 320
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 19 931 19 920 4 723 4 503
  Udziały niekontrolujące 4 290 4 285 1 017 969
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368

  Załącznik:
  MEDIACAP SA - Skonsolidowany raport za 1 kwartał 2017 r.

  Podstawa prawna: § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI