Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/11/29

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu okresowego kwartalnego skonsolidowanego 3/2017 QS

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  Przychody ze sprzedaży 48 145 44 410 11 311 10 165
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 955 3 954 459 905
  Zysk (strata) brutto 1 710 3 922 402 898
  Zysk (strata) netto 1 183 3 105 278 711
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 626 1 943 147 445
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (535) 1 821 (126) 417
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 084) (366) (959) (84)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 440 (2 735) 573 (626)
  Przepływy pieniężne netto, razem (2 179) (1 280) (512) (293)
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 17 146 131 18 419 368 17 146 131
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 17 146 131 18 419 368 17 146 131
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,03 0,11 0,01 0,03
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
  Aktywa obrotowe 23 303 26 160 5 408 5 913
  Aktywa trwałe 19 716 15 672 4 575 3 542
  Aktywa razem 43 019 41 832 9 983 9 456
  Zobowiązania krótkoterminowe 15 627 16 213 3 627 3 665
  Zobowiązania długoterminowe 2 488 1 414 577 320
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 546 19 920 4 768 4 503
  Udziały niekontrolujące 4 358 4 285 1 011 969
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368

  Zastosowane kursy walut:

  Do przeliczenia podstawowych pozycji sprawozdania finansowego
  zastosowano kursy:
  - średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze sprawozdania z sytuacji finansowej,
  - średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

  A) Okres sprawozdawczy 01.01.-30.09.2017 r.:

  1. Średni kurs na koniec okresu: 4,3091
  2. Średni kurs okresu: 4,2566
  3. Najwyższy średni kurs w okresie: 4,4157
  4. Najniższy średni kurs w okresie: 4,1737

  B) Okres porównywalny 01.01.-31.12.2016 r.:

  1. Średni kurs na koniec okresu: 4,4240
  2. Średni kurs okresu: 4,3757
  3. Najwyższy średni kurs w okresie: 4,5035
  4. Najniższy średni kurs w okresie: 4,2355

  C) Okres sprawozdawczy 01.01.-30.09.2016 r.:

  1. Średni kurs na koniec okresu: 4,3120
  2. Średni kurs okresu: 4,3688
  3. Najwyższy średni kurs w okresie: 4,4987
  4. Najniższy średni kurs w okresie: 4,2355

  Załącznik:
  MEDIACAP SA: Raport_za Q3_2017

  Podstawa prawna: § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  Jacek Olechowski – Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska – Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski – Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI