Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/05/16

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
  Przychody ze sprzedaży 16 466 11 941 3 941 2 784
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (839) 146 (201) 34
  Zysk (strata) brutto (886) 95 (212) 22
  Zysk (strata) netto (701) 16 (168) 4
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (408) 11 (98) 3
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 700 1 111 407 259
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 715) (2 310) (410) (539)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 816 1 594 435 372
  Przepływy pieniężne netto, razem 1 801 395 431 92
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0) 0 (0) 0
  31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
  Aktywa obrotowe 23 402 26 337 5 561 6 314
  Aktywa trwałe 22 659 22 517 5 384 5 399
  Aktywa razem 46 061 48 854 10 945 11 713
  Zobowiązania krótkoterminowe 17 006 18 915 4 041 4 535
  Zobowiązania długoterminowe 2 663 2 926 633 702
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 21 589 21 971 5 130 5 268
  Udziały niekontrolujące 4 803 5 042 1 141 1 209
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zastosowane kursy walut okres sprawozdawczy 01.01-31.03.2018 Okres porównywalny 01.01-31.12.2017 Okres porównywalny 01.01-31.03.2017
  średni kurs na koniec okresu 4,2085 4,1709 4,2198
  średni kurs okresu 4,1784 4,2447 4,2891
  najwyższy średni kurs w okresie 4,1423 4,4157 4,4157
  najniższy średni kurs w okresie 4,2416 4,1709 4,2198