Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/11/14

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  Przychody ze sprzedaży 58 779 48 145 13 819 11 311
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 663 1 955 156 459
  Zysk (strata) brutto 536 1 710 126 402
  Zysk (strata) netto 216 1 183 51 278
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (17) 626 (4) 147
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 449 (535) 106 (126)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 739) (4 084) (409) (959)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 111 2 440 26 573
  Przepływy pieniężne netto, razem (1 179) (2 179) (277) (512)
  Średnia ważona liczba akcji 18 275 230 18 275 230 18 275 230 18 275 230
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0 0 0 0
  30.09.2018 31.12.2017(przekształscone) 30.09.2018 31.12.2017(przekształscone)
  Aktywa obrotowe 23 382 26 297 5 474 6 305
  Aktywa trwałe 22 021 22 517 5 155 5 399
  Aktywa razem 45 403 48 814 10 630 11 703
  Zobowiązania krótkoterminowe 15 853 18 875 3 711 4 525
  Zobowiązania długoterminowe 3 877 2 926 908 702
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 699 21 971 4 846 5 268
  Udziały niekontrolujące 4 974 5 042 1 164 1 209
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zastosowane kursy walut Okres sprawozdawczy 01.01.-30.09.2018 Okres porównywalny 01.01 - 31.12.2017 Okres porównywalny 01.01-30.09.2017
  średni kurs na koniec okresu 4,2714 4,1709 4,3091
  średni kurs okresu 4,2535 4,2447 4,2566
  najwyższy średni kurs w okresie 4,3978 4,4157 4,4157
  najniższy średni kurs w okresie 4,1423 4,1709 4,1737

   

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018