Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/05/30

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
  Przychody ze sprzedaży 19 200 16 466 4 462 3 941
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 350) -839 -314 -201
  Zysk (strata) brutto (1 518) -886 -353 -212
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 252) -701 -291 -168
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Zysk (strata) netto (1 252) -701 -291 -168
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -1 065 -408 -247 -98
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 782 1 700 1344 407
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 629) -816 -611 -195
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 195 917 45 219
  Przepływy pieniężne netto, razem 3 348 1 801 778 431
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 275 230 18 419 368 18 275 230
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -0,06 -0,02 -0,01 0
  Na dzień 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
  Aktywa obrotowe 27 410 33 544 6 372 7 801
  Aktywa trwałe 42 713 25 108 9 930 5 839
  Aktywa razem 70 123 58 652 16 303 13 640
  Zobowiązania krótkoterminowe 32 983 27 303 7 668 6 350
  Zobowiązania długoterminowe 10 212 3 304 2374 768
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 21 759 22 825 5 059 5 308
  Udziały niekontrolujące 5 169 5 220 1 202 1 214
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zastosowane kursy walut (EUR) Okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.03.2019 Okres porównywalny 01.01.2018 0 31.12.2018 Okres porównywalny 01.01.2018-31.03.2018
  Sredni kurs na koniec okresu 4,3013 4,3 4,2085
  Sredni kurs okresu 4,3033 4,2617 4,1784
  Najwyższy średni kurs w okresie 4,3402 4,3978 4,1423
  Najniższy średni kurs w okresie 4,2706 4,1423 4,2416