Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/11/21

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
  Przychody ze sprzedaży 82 540 58 779 18 872 13 819
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 660 663 380 156
  Zysk (strata) brutto 332 536 76 126
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (138) 216 -32 51
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Zysk strata netto (138) 216 -32 51
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (896) (17) -205 (4)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 690 449 2 486 106
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 820) (1 739) (2 981) (409)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 439 111 800 26
  Przepływy pieniężne netto, razem 1 309 (1 179) 304 (277)
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 275 230 18 419 368 18 275 230
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0 0 0 0
  30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
  Aktywa obrotowe 29 519 33 544 6 864 7 801
  Aktywa trwałe 43 080 25 108 10 017 5 839
  Aktywa razem 72 599 58 652 16 881 13 640
  Zobowiązania krótkoterminowe 30 380 27 303 7 064 6 350
  Zobowiązania długoterminowe 15 164 3 304 3 526 768
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 848 22 825 4 848 5 308
  Udziały niekontrolujące 6 207 5 220 1 419 1 214
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zastosowane kursy walut Okres sprawozdawczy 01.01.-30.09.2019 Okres porównywalny 01.01.-31.12.2018 Okres porównywalny 01.01.-30.09.2018
  średni kurs na koniec okresu 4,3736 4,3000 4,2714
  średni kurs okresu 4,3006 4,2617 4,2535
  najwyższy średni kurs w okresie 4,2406 4,3978 4,3978
  najniższy średni kurs w okresie 4,3891 4,1423 4,1423

   

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3/2019