Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/06/17

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
  Przychody ze sprzedaży 27 021 18 766 6 247 4 365
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 921) (1 307) (444) (304)
  Zysk (strata) brutto (2 679) (1 471) (619) (342)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (2 751) (1 206) (636) (280)
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (269) (46) (62) (11)
  Zysk (strata) netto (3 019) (1 252) (698) (291)
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 305) (1 065) (533) (248)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 300 5 782 532 1 344
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (237) (2 629) (55) (611)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (809) 195 (187) 45
  Przepływy pieniężne netto, razem 1 255 3 348 290 778
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,13) (0,06) (0,03) (0,01)
  31.03.2020 31.12.2019 (przekształcone) 31.03.2020 31.12.2019 (przekształcone)
  Aktywa obrotowe 33 359 42 643 7 328 10 014
  Aktywa trwałe 38 295 39 254 8 412 9 218
  Aktywa razem 71 968 82 410 15 809 19 352
  Zobowiązania krótkoterminowe 38 357 44 438 8 426 10 435
  Zobowiązania długoterminowe 15 742 16 593 3 458 3 896
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 826 14 147 2 598 3 322
  Udziały niekontrolujące 6 043 6 517 1 327 1 530
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zastosowane kursy walut (EUR) Okres sprawozdawczy 01.01.-31.03.2020 Okres porównywalny 01.01 - 31.12.2019 Okres porównywalny 01.01 - 31.03.2019
  Średni kurs na koniec okresu 4,5523 4,2585 4,3013
  Średni kurs okresu 4,3257 4,2992 4,3033
  Najwyższy średni kurs w okresie 4,6044 4,2406 4,3402
  Najniższy średni kurs w okresie 4,2279 4,3891 4,2706