Raporty-kwartalne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/11/13

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
  WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Przychody ze sprzedaży 79 600 81 610 17 920 18 976
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 716 1 599 161 372
  Zysk (strata) brutto 823 284 185 66
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 540 (186) 122 (43)
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (1 594) 48 (359) 11
  Zysk (strata) netto (1 054) (138) (237) (32)
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (771) (896) (174) (208)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 447 10 690 326 2 486
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 135) (12 820) (481) (2 981)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 556 3 439 351 800
  Przepływy pieniężne netto, razem 868 1 309 196 304
  Średnia ważona liczba akcji 18 594 625 18 419 368 18 594 625 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 594 625 18 419 368 18 594 625 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,04) (0,05) (0,01) (0,01)
  30.09.2020 31.12.2019 (przekształcone) 30.09.2020 31.12.2019 (przekształcone)
  Aktywa obrotowe 30 416 42 643 6 719 10 014
  Aktywa trwałe 37 363 39 254 8 254 9 218
  Aktywa razem 67 893 82 410 14 998 19 352
  Zobowiązania krótkoterminowe 31 127 44 438 6 876 10 435
  Zobowiązania długoterminowe 16 899 16 593 3 733 3 896
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 13 659 14 147 3 017 3 322
  Udziały niekontrolujące 5 631 6 517 1 244 1 530
  Średnia ważona iczba akcji 18 594 625 18 419 368 18 594 625 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 594 625 18 419 368 18 594 625 18 419 368
  (w PLN/EUR) 0,73 0,77 0,16 0,18
  Rozwodniona wartość księgowa dla Jednostki Dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,73 0,77 0,16 0,18
  WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Przychody ze sprzedaży 7 114 9 211 1 602 2 142
  Koszty działalności operacyjnej 7 453 10 074 1 678 2 342
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (221) (731) (50) (170)
  Zysk (strata) brutto 1 043 (8) 235 (2)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 121 (87) 252 (20)
  Zysk (strata) netto ogółem 1 121 (87) 252 (20)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 390) 1 384 (313) 322
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 118 (3 580) 252 (832)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (497) 2 383 (112) 554
  Przepływy pieniężne netto, razem (769) 187 (173) 43
  Średnia ważona liczba akcji 18 594 625 18 419 368 18 594 625 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 594 625 18 419 368 18 594 625 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,06) 0,00 (0,01) 0,00
  30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
  Aktywa trwałe 34 852 35 474 7 699 8 330
  Aktywa obrotowe 5 877 9 500 1 298 2 231

  Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020