RAPORTY OKRESOWE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/01/10

  (1/2011) Raport miesięczny za grudzień 2010

  Zarząd MEDIACAP SA (poprzednia nazwa EM Lab SA) przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2010.
  I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
Rok 2010 jest czasem powolnego powrotu do pozytywnej koniunktury na rynku reklamy. Według analityków z międzynarodowej sieci reklamowej ZenithOptimedia Group w Polsce, lokalny rynek reklamy w 2010 osiągnie wartość 7,06 miliardów PLN (+3% wobec 2009). Najbardziej dynamicznie rozwija się rynek reklamy internetowej (+20% wobec 2009) i to właśnie to medium najbardziej przyczyni się do całościowego wzrostu rynku. Drugim medium, które notuje wysoki przyrost to reklama w kinach (+13% wobec 2009). W dalszym ciągu tracą media drukowane (spadek wydatków w dziennikach i magazynach to odpowiednio 8.2% i 7.5%). Podobna tendencja panuje na rynku reklamy zewnętrznej (-5.5%). Wartość reklamy w pozostałych mediach lekko wzrośnie, co należy postrzegać bardziej jako stabilizację i odrabianie strat po okresie kryzysowym. W 2011 należy spodziewać się dalszej łagodnej poprawy koniunktury, której istotna zmiana na lepsza nastąpi zapewne dopiero w 2012.

  Wobec powyższego MEDIACAP SA kontynuuje plan działania oparty na konserwatywnych założeniach co do ogólnej dynamiki rynku i utrzymywaniu ostrożnej polityki kosztowej. Na bieżąco analizowana jest rentowność i skuteczność podejmowanych działań spółki w trzech kluczowych segmentach działalności: strategicznej obsłudze reklamowej, kompleksowej organizacji imprez promocyjnych (eventy) i niestandardowej reklamie zewnętrznej (ambient media).

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w grudniu 2010:

  10.12.2010 - RB 47/2010 - Raport miesięczny za listopad 2010
  Zarząd MEDIACAP SA (poprzednia nazwa EM Lab SA) przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2010.

  17.12.2010 - RB 48/2010 - Udzielenie pożyczki spółce zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.
  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w dniu 17 grudnia 2010 Spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w wysokości 500.000 PLN. Decyzja o udzielenie finansowania została podjęta w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej MEDIACAP SA oraz zgodnie z umową nabycia udziałów w Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisaną w dniu 11 lutego 2010.

  21.12.2010 - RB 49/2010 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 stycznia 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki. Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w grudniu 2010:

  06.12.2010 - 21/2010 - Zbycie 250 000 akcji po cenie 1,60 PLN za sztukę przez Dritosa Management Limited
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 grudnia 2010 od Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Członek Rady Nadzorczej) 250.000 akcji (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Spółki za cenę 400.000 zł (czterysta tysięcy zł), to jest po cenie 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję, co stanowi 2,25 % wszystkich akcji MEDIACAP SA. Zbycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.11.2010 poza rynkiem New Connect (transakcja pozasesyjna).

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Po opublikowaniu strategii na lata 2010-2013 w czerwcu bieżącego roku, zarząd rozpoczął realizowanie zawartych w strategii działań. Po przeprowadzenie przeglądu rynkowego który objął blisko 100 podmiotów, MEDIACAP SA zidentyfikowała 3 podmioty potencjalnie interesujące spółkę pod kątem transakcji przejęcia. Zarząd grupy prowadzi obecnie bardziej pogłębione rozmowy z tymi pomiotami.

  Kolejnym elementem realizacji nowej strategii są prace nad impreza własnymi pod kątem przyciągnięcia sponsorów (nowy obszar działalności MEDIACAP SA) oraz rozbudowa oferty z zakresu niestandardowej reklamy zewnętrznej.

  Działania te w ciągu trzech lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW. Spółka koncentruje się na dywersyfikacji źródeł zysków, co ma na celu zwiększenie przychodów i zmniejszenie ryzyka działalności spółki.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  11.01.2011 - Publikacja Raportu Miesięcznego za grudzień 2010
  18.01.2011- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  31.01.2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011

  Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI