RAPORTY OKRESOWE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/12/12

  (34/2011) Raport miesięczny za listopad 2011

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2011.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Po drastycznym spadku wydatków reklamowych w 2009, według wstępnych danych rok 2010 przyniósł umiarkowaną, jednocyfrową odbudowę koniunktury. Brak istotnego wzrostu inwestycji klientów nie oznaczał jednak zatrzymania zmian w strukturze ich wydatków: kluczową tendencją w tym zakresie był głęboki spadek na reklamę w prasie i wzrost inwestycji na reklamę online. Rok 2011 powinien przynieść łagodne przyśpieszenie wzrostu rynku (szacowane przez nas wstępnie na przedział 8-9% wzrostu wobec 2010), z planowaną dalszą poprawą koniunktury w 2012 roku, w szczególności w zakresie wydatków na marketing eventowy, odpowiadający za blisko 50% przychodów spółek MEDIACAP SA.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w listopadzie 2011:

  10.11.2011 - RB 32/2011 - Raport miesięczny za październik 2011
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2011.

  14.11.2011 - RB 33/2011 - Raport Kwartalny za trzeci kwartał 2011
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za trzeci kwartał 2011

  Spółka nie dokonywała publikacji w systemie ESPI w listopadzie 2011

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Zgodnie z opublikowaną strategią na lata 2010-2013 kluczowym celem zarządu jest poszerzenie zakresu oferowanych usług, zwiększenie i dywersyfikacja przychodów poprzez wzrost obecnych podmiotów i realizację przejęć rynkowych.

  Po przejęciu w Q1/2010 spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa, działania zarządu są skupione na przywróceniu rentowności w tym podmiocie. Tym samym, do czasu osiągnięcia przez spółkę dodatnich wyników zostały wstrzymane inne rozmowy na temat przejęć.
  Odwrócenie negatywnego trendu powinno być widoczne w Q4 2011. Spodziewane w efekcie lepsze skonsolidowane wyniki pozwolą bowiem na prowadzenie rozmów o przejęciach na lepszych warunkach. Opisane działania w ciągu trzech lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  12.12.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2011

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI