RAPORTY OKRESOWE – 2012

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2012/09/10

  (24/2012) Raport miesięczny za sierpień 2012

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2012.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  2011 przyniósł drugi rok łagodnego, jednocyfrowego wzrostu na rynku reklamowym. Równocześnie nadal nie widać jasnego impulsu do przyśpieszonego wzrostu wydatków reklamodawców w 2012, wobec braku istotnego wpływu mistrzostw Europy w piłce nożnej na ogólne inwestycje reklamowe klientów. Należy jednak równocześnie zwrócić uwagę, iż Euro 2012 miało umiarkowany pozytywny wpływ na wzrost wartości w dwóch z segmentów w których działa MEDIACAP SA czyli w marketing eventowy oraz ambient mediach. Na trzecim z naszych rynków - czyli w segmencie kompleksowego doradztwa reklamowego, zauważa się dalszy wzrost oczekiwań klientów co do tzw. zintegrowanych usług, które obok rozwiązań reklamowych dla tradycyjnych mediów uwzględniają działania skierowane do mediów online. Wzrost kompetencji w tym zakresie będzie więc długofalowo kluczowy pod kątem rozwoju biznesu i wzrostu udziałów w rynku.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w sierpniu 2012:

  07.08.2012 - RB 21/2012 - Komunikat w sprawie przesunięcia terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2012
  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 (raport EBI: 2/2012), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac nad raportem, raport kwartalny za drugi kwartał 2012 roku zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2012 r.

  10.08.2012 - RB 22/2012 - Raport miesięczny za lipiec 2012
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2012.

  13.08.2012 - RB 23/2012 - Raport Kwartalny za drugi kwartał 2012
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za drugi kwartał 2012.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w sierpniu 2012:

  17.08.2012 - 5/2012 - Pośrednie nabycie akcji Emitenta
  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych od Posella Limited oraz Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o transakcji, z dnia 16 sierpnia 2012r, której elementem było zawarcie umowy przeniesienia własności udziałów Frinanti Limited na rzecz Posella Limited.

  Transakcja spowodowała pośrednie nabycie akcji Spółki przez Posella Limited. Przed dokonaniem transakcji Posella Limited posiadała bezpośrednio i pośrednio 3.136.453 akcje, stanowiące 28,17 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dające prawo do bezpośrednio i pośrednio 3.136.453 głosów, co stanowiło 28,17 % ogólnej liczby głosów. Na skutek dokonania transakcji Posella Limited posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5.008.510 akcji, stanowiących 44,98 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do bezpośrednio i pośrednio 5.008.510 głosów, co stanowi 44,98 % ogólnej liczby głosów.

  Transakcja spowodowała także pośrednie nabycie akcji Spółki przez Jacka Olechowskiego. Przed dokonaniem transakcji Jacek Olechowski posiadał bezpośrednio i pośrednio 3.502.923 akcje, stanowiące 31,46 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dające prawo do bezpośrednio i pośrednio 3.502.923 głosów, co stanowiło 31,46 % ogólnej liczby głosów. Na skutek dokonania transakcji Jacek Olechowski posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5.321.230 akcji, stanowiących 47,79 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do bezpośrednio i pośrednio 5.321.230 głosów, co stanowi 47,79 % ogólnej liczby głosów.

  Frinanti Limited jest podmiotem zależnym od Posella Limited i posiada 1.872.057 akcji, stanowiących 16,81 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.872.057 głosów, co stanowi 16.81 % ogólnej liczby głosów.

  Posella Limited jest podmiotem zależnym od Jacka Olechowskiego posiadającym akcje w Spółce, o których mowa powyżej.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Kluczowymi czynnikami wzrostu wartości spółki pozostaje dywersyfikacja źródeł przychodu oraz poszerzenie bazy klientów. Po przejęciu i udanej restrukturyzacji spółki Scholz & Friends Warszawa spółka w skuteczny sposób działa w trzech segmentach: marketingu eventowym (53% przychodu), kompleksowym doradztwie reklamowym (40%) i niestandardowej reklamie zewnętrznej (7%). W 2012, przy założeniu rentowności w obu podmiotach grupy i wzrostu ich udziałów w rynku, zarząd MEDIACAP SA skupiony będzie na wkroczeniu w kolejny segment rynkowy. Obecnie trwają prace nad programem działań w tym zakresie. Opisane działania w ciągu dwóch lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.09.2012 - Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2012

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI