RAPORTY OKRESOWE – 2013

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/01/10

  (1/2013) Raport miesięczny za grudzień 2012

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  2012 rok według prognoz spadł w granicach 3-6%, pomimo Euro 2012. W dalszym ciągu zmianom podlega jego struktura: najmocniej spadają wydatki na dzienniki i magazyny, nieco mniej na radio, reklamę zewnętrzną i tv, zaś na stałym lub rosnącym poziomie utrzymują się wydatki na internet. Wobec spowolnienia gospodarczego przewidzianego na pierwszą połowę 2013 oczekujemy dalszego, łagodnego spadku inwestycji reklamowych w przyszłym roku z możliwych lekkim odbiciem w czwartym kwartale 2013. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki szczególnie istotne jest dalsze rozszerzenia współpracy MEDIACAP SA z podmiotami, które swoje działania finansują z bezpośredniego lub pośredniego wsparcia Unii Europejskiej - wydatki te nie podlegają bowiem trendom komercyjnym, tylko zależne są od perspektywy budżetowej UE. Równocześnie w ramach obu podmiotów grupy zakładamy utrzymującą się istotną presję cenową oraz możliwe redukcje budżetów przez istniejących klientów.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w grudniu 2012:

  10.12.2012 - RB 29/2012 - Raport miesięczny za listopad 2012
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2012.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w grudniu 2012:

  10.12.2012 - 6/2012 - Zwiększenie bezpośredniego udziału Jacka Olechowskiego w akcjonariacie MEDIACAP SA do poziomu 4,37%.
  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 10 grudnia 2012 od Jacka Olechowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Spółki, 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki, za łączną cenę 36 100,00 PLN (trzydzieści sześć tysięcy sto złotych). W dniu 04 grudnia 2012 miało miejsce nabycie 10 000 akcji (dziesięć tysięcy) Spółki po cenie 0,31 PLN (trzydzieści jeden groszy) za akcję oraz 30 000 akcji (trzydzieści tysięcy) Spółki po cenie 0,30 PLN (trzydzieści groszy) za akcję. W dniu 05 grudnia 2012 miało miejsce nabycie 80 000 akcji (osiemdziesiąt tysięcy) Spółki po cenie 0,30 PLN (trzydzieści groszy) za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku Newconnect.

  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu MEDIACAP SA bezpośrednio przed transakcją posiadał 366 470 akcji stanowiące 3,29%udziału w kapitale zakładowym i dające prawo do 366 470 głosów co stanowiło 3,29% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Jacek Olechowski posiada 486 470 akcji co stanowi 4,37% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 486 470 głosów co stanowi 4,37% udziału w ogólnej liczbie głosów

  Posella Limited jest podmiotem zależnym od Jacka Olechowskiego i posiada 3 136 453 akcje co stanowi 28,17% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 3 136 453 głosów, co stanowi 28,17% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Frinanti Limited jest podmiotem zależnym od Posella Limited i posiada 1 872 057 akcji, stanowiących 16,81 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1 872 057 głosów, co stanowi 16,81 % ogólnej liczby głosów.

  Jacek Olechowski bezpośrednio i pośrednio posiada 5 444 895 akcji, co stanowi 48,90% udziału w kapitale zakładowym i daje 5 444 895 głosów, co stanowi 48,90% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  11.12.2012 - 7/2012 - Sprostowanie do raportu ESPI nr 6/2012
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej Spółka) informuje, iż z powodu błędu pisarskiego, powstałego z przyczyn niezależnych informacje o datach i wolumenach poszczególnych transakcji nabycia akcji Spółki przez Jacka Olechowskiego podane w raporcie 6/2012 są błędne. Informacje o łącznej cenie i ilości nabytych akcji pozostają prawidłowe. Poniżej sprostowana treść raportu.
  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 11 grudnia 2012r. od Jacka Olechowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Spółki, 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki, za łączną cenę 36 100,00 PLN (trzydzieści sześć tysięcy sto złotych). W dniu 04 grudnia 2012r. miało miejsce nabycie 10 000 akcji (dziesięć tysięcy) Spółki po cenie 0,31 PLN (trzydzieści jeden groszy) za akcję oraz 20 000 akcji (dwadzieścia tysięcy) Spółki po cenie 0,30 PLN (trzydzieści groszy) za akcję. W dniu 05 grudnia 2012r. miało miejsce nabycie 79 900 akcji (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) Spółki po cenie 0,30 PLN (trzydzieści groszy) za akcję. W dniu 06 grudnia 2012r. miało miejsce nabycie 10 100 akcji (dziesięć tysięcy sto) Spółki po cenie 0,30 PLN (trzydzieści groszy) za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku Newconnect.
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu MEDIACAP SA bezpośrednio przed transakcją posiadał 366 470 akcji stanowiące 3,29% udziału w kapitale zakładowym i dające prawo do 366 470 głosów co stanowiło 3,29% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Jacek Olechowski posiada 486 470 akcji co stanowi 4,37% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 486 470 głosów co stanowi 4,37% udziału w ogólnej liczbie głosów
  Posella Limited jest podmiotem zależnym od Jacka Olechowskiego i posiada 3 136 453 akcje co stanowi 28,17% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 3 136 453 głosów, co stanowi 28,17% udziału w ogólnej liczbie głosów.
  Frinanti Limited jest podmiotem zależnym od Posella Limited i posiada 1 872 057 akcji, stanowiących 16,81 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1 872 057 głosów, co stanowi 16,81 % ogólnej liczby głosów.
  Jacek Olechowski bezpośrednio i pośrednio posiada 5 444 895 akcji, co stanowi 48,90% udziału w kapitale zakładowym i daje 5 444 895 głosów, co stanowi 48,90% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Mijający rok stanowi zamknięcie pierwszego cyklu inwestycyjnego po wejściu na NewConnect w 2008 roku: po dokonanym zakupie spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., udało się przywrócić ją do zysków i tym samym osiągnąć planowany efekt poszerzenia zakresu działalności spółki, dywersyfikacji jej ryzyka i wzrostu przychodów, które powinny przebić poprzedni rekord z 2011 roku. Również na poziomie działalności w jednostce głównej rok 2012 będzie okresem intensywnego ale zrównoważonego i zyskownego wzrostu.

  Tym samym rok 2013 będzie otwarciem kolejnego cyklu w rozwoju MEDIACAP SA w ramach którego Grupa będzie chciała w dalszej mierze zdywersyfikować swoje źródła przychodów i wzmocnić swoją obecność w najbardziej obiecującym segmencie rynkowym - internecie. Pierwszym etapem realizacji tych planów będzie oszacowanie możliwości finansowych spółki, szczególnie w zakresie długu, z uwzględnieniem znacznie lepszego standingu finansowego obu spółek po udanym 2012.

  Opisane działania mają doprowadzić do możliwości przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.01.2013 Raport miesięczny za grudzień 2012
  23.01.2013 publikacja raport kwartalnego za Q4 2012
  31.01.2013 harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI