RAPORTY OKRESOWE – 2013

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/06/10

  (18/2013) Raport miesięczny za maj 2013 r.

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2013.

  I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  2012 rok według prognoz spadł w granicach 3-6%, pomimo Euro 2012. W dalszym ciągu zmianom podlega jego struktura: najmocniej spadają wydatki na dzienniki i magazyny, nieco mniej na radio, reklamę zewnętrzną i tv, zaś na stałym lub rosnącym poziomie utrzymują się wydatki na internet. Wobec spowolnienia gospodarczego przewidzianego na pierwszą połowę 2013 oczekujemy dalszego, łagodnego spadku inwestycji reklamowych w przyszłym roku z możliwych lekkim odbiciem w czwartym kwartale 2013. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki szczególnie istotne jest dalsze rozszerzenia współpracy MEDIACAP SA z podmiotami, które swoje działania finansują z bezpośredniego lub pośredniego wsparcia Unii Europejskiej - wydatki te nie podlegają bowiem trendom komercyjnym, tylko zależne są od perspektywy budżetowej UE. Równocześnie w ramach obu podmiotów grupy zakładamy utrzymującą się istotną presję cenową oraz możliwe redukcje budżetów przez istniejących klientów.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w maju 2013:

  10.05.2013 - RB 14/2013 - Raport miesięczny za kwiecień 2013
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2013.

  17.05.2013 - RB 15/2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcvjonariuszy
  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 r. godz. 10:00 w siedzibie spółki ul. Bema 65, 01-244 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki załącza poza samym ogłoszeniem również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  21.05.2013 - RB 16/2013 - Zawarcie umowy z NETIA SA o szacowanej wartości powyżej 3 M brutto
  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 21 maja 2013 Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na realizację działań promocyjno- marketingowych. Szacowana wartość kontraktu wyniesie 3 miliony złotych brutto. Podpisana umowa jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej w 2009.

  23.05.2013 - RB 17/2013 - 300.000 zł zwrotu dopłat od spółki zależnej
  Emitent, informuje że w dniu 23 maja 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę zgodnie z § 8 Umowy Spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w sprawie zwrotu udziałowcom Spółki dopłat (dokonanych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2011 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym Nr 27/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) w takim samym stosunku w jakim były wpłacone. Zwrot nastąpi w części - do łącznej kwoty 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych tj. w wysokości 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych na każdy posiadany udział.

  Zwrot przypadający na MEDIACAP SA wynosi 300.000 (słownie: trzysta tysięcy).

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w maju 2013.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Mijający rok stanowi zamknięcie pierwszego cyklu inwestycyjnego po wejściu na NewConnect w 2008 roku: po dokonanym zakupie spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., udało się przywrócić ją do zysków i tym samym osiągnąć planowany efekt poszerzenia zakresu działalności spółki, dywersyfikacji jej ryzyka i wzrostu przychodów, które przebiły poprzedni rekord z 2011 roku. Również na poziomie działalności w jednostce głównej rok 2012 był okresem intensywnego ale zrównoważonego i zyskownego wzrostu.

  Tym samym rok 2013 będzie otwarciem kolejnego cyklu w rozwoju MEDIACAP SA w ramach którego Grupa będzie chciała w dalszej mierze zdywersyfikować swoje źródła przychodów i wzmocnić swoją obecność w najbardziej obiecującym segmencie rynkowym - internecie. Pierwszym etapem realizacji tych planów będzie oszacowanie możliwości finansowych spółki, szczególnie w zakresie długu, z uwzględnieniem znacznie lepszego standingu finansowego obu spółek po udanym 2012.

  Opisane działania mają doprowadzić do możliwości przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.06.2013 - Publikacja raportu miesięcznego za maj 2013
  20.06.2013 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI