RAPORTY OKRESOWE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/01/10

  (1/2014) Raport miesięczny za grudzień 2013

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2013.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Zgodnie z opublikowanym w grudniu br. raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO"), wartość polskiego rynku reklamowego zmaleje w 2013. o 5,6%., wynosząc 6,367 mld zł netto. Według przedstawicieli ZO, w ostatnich miesiącach rynek wyraźnie się ożywił i wiele wskazuje na to, że zaczyna powoli rosnąć a optymistyczne sygnały płyną zarówno ze stopniowo przyspieszającej gospodarki, jak i ze strony reklamodawców. ZO prognozuje, że w przyszłym roku rynek reklamowy zyska 1,4%. i jego wartość wyniesie 6,456 mld zł netto. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 1,1% natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 12,2 proc. Według ZO wzrosty już teraz widać przede wszystkim w reklamie w wyszukiwarkach, formatach wideo oraz reklamie mobilnej (notującej rok do roku wzrosty po kilkaset procent). W przyszłym roku na znaczeniu zyska jeszcze model zakupowy RTB (Real Time Bidding). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,8%, a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 1,3%. Największe spadki nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady ma promocję w dziennikach zmaleją o 16,1% (po spadku o ok 25% w 2013), a w przypadku magazynów o 14,9% (po spadku o blisko 20% w 2013). Zdecydowanie wyhamuje za to spadek reklamy outdoorowej. O ile w br. wydatki na nią zmniejszą się o 11,2 %. (głównie wskutek cięć budżetów przez marketerów z branży telekomunikacyjnej), o tyle w przyszłym roku zmaleją tylko o 0,9%.

  W tym kontekście warto zauważyć, iż po transakcjach z Q4 2013 znacząco zwiększy się zaangażowanie MEDIACAP SA na rynku reklamy internetowej, zmaleje zaś nasza ekspozycja na segment reklamy prasowej.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w grudniu 2013:

  10.12.2013 - RB 37/2013 - Raport miesięczny za listopad 2013
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2013.

  16.12.2013 - RB 38/2013 - Warunkowa umowa nabycia udziałów The Digitals Sp. z o.o. oraz objęcia akcji MEDIACAP SA
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że w dniu 14 grudnia 2013 r. podpisał warunkową umowę inwestycyjną ze znaczącymi akcjonariuszami Frinanti Limited i Posella Limited (dalej "Frinanti", "Posella") dotyczącą przeprowadzenia transakcji, przewidującej nabycie przez MEDIACAP kontrolnego pakietu udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "The Digitals"), wraz z jednoczesnym zobowiązaniem się akcjonariuszy do objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym MEDIACAP.
  The Digitals jest wiodącym dostawcą usług z zakresu reklamy w internecie oraz budowy dedykowanych systemów IT, z naciskiem na funkcjonalności: front-end, wsparcia dla sprzedaży i wsparcia zarządzania. Według raportu interaktywnie.com spółka była w 2012 piątą największą firmą na rynku wartym ponad miliard złotych.
  Zgodnie z treścią podpisanej umowy, spółki Frinanti Limited i Posella Limited zobowiązały się zbyć na rzecz MEDIACAP w drodze umowy sprzedaży łącznie 1.224 udziałów w kapitale zakładowym The Digitals, które reprezentują 51% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. Cenę sprzedaży ustalono w wysokości 8.587.380 złotych, czyli w przybliżeniu 7.016 złotych za każdy udział The Digitals.
  Powyższa cena została ustalona na podstawie wyceny udziałów The Digitals przygotowanej na zlecenie MEDIACAP przez niezależny podmiot PKF Consult Sp. z o.o. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia MEDIACAP SA przed mniejszą wartością przejmowanego podmiotu, cena sprzedaży podlega korekcie w zależności od przyszłych wyników The Digitals. Zakłada, że średnie ważone wyniku The Digitals ze sprzedaży oraz wyniku brutto, według wag 50% każda, będą wynosić 1.974.500 zł za rok obrotowy 2014 oraz 1.985.000 zł za rok obrotowy 2015. W przypadku gdy średnie za powyższe lata, ustalone na podstawie zaudytowanych oraz zatwierdzonych sprawozdań finansowych wykażą odchylenie większe niż 20% w górę bądź w dół w stosunku do prognozowanych wartości, ostateczna cena sprzedaży ulegnie proporcjonalnej korekcie, nie więcej jednak niż o 50%. Przykładowo, jeżeli średnia z wyników ze sprzedaży oraz wyników brutto za 2014 i 2015 będzie niższa o 25% w stosunku do zakładanej, cena sprzedaży zostanie również obniżona o 25%. Jeśli średnia będzie wyższa o 20%, wtedy cena sprzedaży również ulegnie zwiększeniu o taki sam procent.
  Warunki transakcji zakładają, że spółki Frinanti i Posella obejmą nowe akcje w kapitale zakładowym MEDIACAP po cenie emisyjnej równej 1,72 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej równej cenie sprzedaży za udziały The Digitals. Cena emisyjna została ustalona na podstawie wyceny akcji MEDIACAP przygotowanej na zlecenie Emitenta przez niezależny podmiot PKF Consult Sp. z o.o. Wycena MEDIACAP wynosi 22.528.000 złotych co daje w przybliżeniu 2,02 złotych na jedną akcję. W związku z płatnością akcjami versus gotówką przyjęto dyskonto 15% co daje cenę 1,72 złotych na jedną akcję. Cena sprzedaży podlegać będzie w całości zaliczeniu na poczet ceny emisyjnej.
  Mechanizm korekty ceny sprzedaży za udziały The Digitals także zakłada jej rozliczenie w akcjach MEDIACAP. W przypadku korekty ceny sprzedaży w górę, do końca 2016 r. akcjonariusze mieliby prawo oraz obowiązek objęcia dodatkowych akcji MEDIACAP, po cenie emisyjnej 1,72 zł i o łącznej wartości równej wartości zwiększenia ceny, w oparciu o wyemitowane w tym celu warranty subskrypcyjne. W przypadku korekty ceny w dół, akcjonariusze mieliby obowiązek zbyć na rzecz MEDIACAP posiadanych przez siebie akcji o wartości odpowiadającej wartości korekty.
  Powyższe oznacza, że transakcja nie będzie pociągać za sobą konieczności angażowania gotówki ze strony MEDIACAP do realizacji świadczeń z umowy sprzedaży, zarówno przy kupnie udziałów, jak i w razie ewentualnej korekty ceny sprzedaży.
  Warunki handlowe transakcji zostały zaaprobowane przez Radę Nadzorczą MEDIACAP. Nadzór nad warunkami transakcji i wycenami sprawował niezależny członek rady Nadzorczej, Jacek Welc dysponujący znaczącym doświadczeniem w nadzorowaniu i przeprowadzaniu wycen podmiotów gospodarczych.
  Zobowiązania stron do przeprowadzenia transakcji mają jednak nadal charakter warunkowy i są uzależnione od uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie MEDIACAP uchwał niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. Ponieważ transakcja zakłada emisję akcji kierowaną do Frinanti i Posella, emisję warrantów subskrypcyjnych w ramach mechanizmu korekty ceny w górę oraz upoważnienie MEDIACAP do nabycia akcji własnych w ramach mechanizmu korekty ceny w dół, warunkiem transakcji będzie podjecie przez Walne Zgromadzenie stosownych uchwał w tym zakresie. MEDIACAP planuje zwołać Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym ich podjęcie, które odbędzie się w styczniu 2014 r.
  Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od przyjętych dla tego typu transakcji i obejmują standardowe klauzule dotyczące zakazów konkurencji, zobowiązania do poufności, kar umownych za ich nieprzestrzeganie, oświadczenia zbywców dotyczące przedmiotu transakcji oraz zasady odpowiedzialności za prawdziwość tych oświadczeń. Umowa przewiduje również prawa każdej ze stron do odstąpienia od niej w razie niewykonywania jej zobowiązań przez drugą stronę. Wśród zabezpieczeń wykonania postanowień umowy przewidziano przewłaszczenie udziałów The Digitals na rzecz MEDIACAP, począwszy od 1 stycznia 2014 r.
  Niniejsza informacja stanowi informację istotną w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", ze względu na fakt, że wartość transakcji przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

  19.12.2013 - RB 39/2013 - Zawarcie umowy kredytowej na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w Grupa IQS Sp. z o.o.
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") pragnie niniejszym poinformować, że w dniu 19 grudnia 2013 Spółka zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").

  Na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w spółce Grupa IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Francuskiej 37, 03-905 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000041388. Emitent jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w jednej transzy w terminie od 15 stycznia 2014 roku do dnia 17 stycznia 2014 roku. Spółka dokona spłaty kredytu w 12 ratach kwartalnych płatnych do 31 stycznia 2017. Rozliczenie wszelkich należności Banku z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 roku. Spółka ma prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowej opłaty.

  Warunki finansowe, na których Emitent korzystać będzie z przyznanego limitu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

  Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest:
  a) weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową,
  b) zastaw rejestrowy na 53% udziałów w spółce Grupa IQS Sp. z o.o.

  Zawarta umowa kredytowa przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę istotną.

  20.12.2013 - RB 40/2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 27 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki ul. Domaniewska 50A III piętro, 02-672 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki załącza poza samym ogłoszeniem również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika oraz opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C, akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii C oraz akcji serii D wraz z umotywowaniem uchwały w sprawie nabycia akacji własnych spółki.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w grudniu 2013.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Kluczowym celem wejścia MEDIACAP SA na giełdę było zwiększenie udziału w rynku oraz dywersyfikacja usług. W efekcie trzech przejęć - pakietu 75% w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w Q1 2010, pakietu 53% w Grupa IQS Sp. z o.o. w Q4 2013 oraz pakietu 51% w The Digitals Sp. z o.o (transakcja w Q4/2013, warunkowa do czasu zatwierdzenia emisji kierowanej przez NWZA w styczniu 2014) w nadchodzącym roku przychody Spółki wyniosą ok. 70 milionów złotych, blisko cztery razy więcej niż w roku debiutu, a jej portfel usług obejmie obok eventów również reklamę, badania rynku i opinii publicznej oraz usługi z zakresu reklamy w internecie i programowania. Warto nadmienić, iż w bieżącym roku ponad 50% przychodów spółki pochodzić będzie z najbardziej nowoczesnego i rosnącego segmentu rynku marketingowego - IT/Data.

  Tym samym w roku 2014 MEDIACAP SA będzie miała szansę stać się największą publicznie notowaną spółką z zakresu marketingu (większa niż Codemedia SA, K2 Internet SA czy CAM Media SA) i rozpocząć kolejny cykl wzrostu, który pozwoli jej skutecznie przejść na rynek regulowany GPW na przełomie 2014/2015.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.01.2014 - Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2013
  27.01.2014- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI