RAPORTY OKRESOWE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/08/11

  (30/2014) Raport miesięczny za lipiec 2014

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2014.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2013 raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO"), wartość polskiego rynku reklamowego zmalała w 2013 o 5,6%., wynosząc 6,367 mld zł netto. Według przedstawicieli ZO, w ostatnich miesiącach ubiegłego roku rynek wyraźnie się ożywił i wiele wskazuje na to, że zaczyna powoli rosnąć. Optymistyczne sygnały płyną zarówno ze stopniowo przyspieszającej gospodarki, jak i ze strony reklamodawców. ZO prognozuje, że w 2014 rynek reklamowy zyska 1,4%. i jego wartość wyniesie 6,456 mld zł netto. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 1,1% natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 12,2 proc. Według ZO wzrosty już teraz widać przede wszystkim w reklamie w wyszukiwarkach, formatach wideo oraz reklamie mobilnej (notującej rok do roku wzrosty po kilkaset procent). W bieżącym roku na znaczeniu zyska jeszcze model zakupowy RTB (Real Time Bidding). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,8%, a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 1,3%. Największe spadki nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady ma promocję w dziennikach zmaleją o 16,1% (po spadku o ok 25% w 2013), a w przypadku magazynów o 14,9% (po spadku o blisko 20% w 2013). Zdecydowanie wyhamuje za to spadek reklamy outdoorowej. O ile w br. wydatki na nią zmniejszyły się o 11,2 % w 2013 (głównie wskutek cięć budżetów przez marketerów z branży telekomunikacyjnej), o tyle w bieżącym roku zmaleją tylko o 0,9%.

  W tym kontekście warto zauważyć, iż po transakcjach z Q4 2013 znacząco zwiększyło się zaangażowanie MEDIACAP SA na rynku reklamy internetowej, zmalała zaś nasza ekspozycja na segment reklamy prasowej.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w lipcu 2014:

  10.07.2014 – RB 25/2014 - Raport miesięczny za czerwiec 2014
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2014.

  15.07.2014 – RB 26/2014 - Nabycie przez Grupa IQS Sp. z o.o. (spółka zależna od MEDIACAP S.A.) 100% udziałów spółki Internetowy Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o.
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej „Emitent” lub „Mediacap”) informuje, w że w dniu 14 lipca 2014 r. spółka zależna Emitenta, Grupa IQS Sp. z o.o. (dalej „Grupa IQS”), zawarła ze spółką Gemius S.A. (dalej „Gemius”) umowę sprzedaży udziałów oraz cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie przez Grupę IQS od Gemius 100 udziałów w spółce pod firmą Internetowy Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o. (dalej „IIBR”), specjalizującej się w badaniach marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

  Nabywane udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w IIBR. Dodatkowo, w ramach transakcji Grupa IQS stanie się uprawnionym z wierzytelności wobec IIBR z tytułu udzielonych tej spółce przez zbywcę pożyczek oraz z tytułu wynagrodzeń za świadczone usługi. Wartość transakcji, rozumiana jako łączna kwota, jaką Grupa IQS zapłaci zbywcy, ustalona została w maksymalnej wysokości 1.307.541,44 zł, z czego 100.000 zł stanowi cenę sprzedaży udziałów, a pozostała część zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia IIBR wobec zbywcy. Umowa przewiduje, że cena sprzedaży w wysokości 100.000 zł oraz kwota w wysokości 900.001 złotych płatna jest w dniu podpisania umowy, natomiast pozostała część uzgodnionej wartości maksymalnej, płatna jest do 31 sierpnia 2014 r. Ostateczna wysokość końcowej płatności uzależniona jest od wartości umówionych składników kapitału obrotowego IIBR według stanu na dzień 31 lipca 2014 r.

  Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od przyjętych dla tego typu transakcji i obejmują standardowe klauzule zobowiązania do poufności, oświadczenia zbywcy dotyczące przedmiotu transakcji oraz zasady odpowiedzialności za prawdziwość tych oświadczeń.

  28.07.2014 – RB 27/2014 - Zawarcie ramowej umowy z PKO BP na realizację eventów
  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 25 lipca 2014r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na realizację działań eventowych.
  Ze względu na przewidywaną skalę zleceń i długoterminowość współpracy, informacja ta jest istotną w mniemaniu spółki.

  28.07.2014 – RB 28/2014 - MEDIACAP SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C
  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej również: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 673/14 postanowił zarejestrować w depozycje papierów wartościowych 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela, serii C wyemitowanych przez Spółkę: o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja oraz oznaczyć je kodem ISIN: PLEMLAB00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLEMLAB00018, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie (dalej: „Decyzja”), z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej Decyzji, jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji.
  Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEDIACAP SA z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  28.07.2014 – RB 29/2014 - Mediacap S.A.- Wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
  Zarząd Spółki Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w lipcu 2014:

  28.07.2014 – 15/2014 - MEDIACAP SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C
  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej również: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 673/14 postanowił zarejestrować w depozycje papierów wartościowych 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela, serii C wyemitowanych przez Spółkę: o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja oraz oznaczyć je kodem ISIN: PLEMLAB00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLEMLAB00018, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie (dalej: "Decyzja"), z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej Decyzji, jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji.

  Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEDIACAP SA z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  31.07.2014 – 16/2014 - Zbycie akcji Spółki przez Versalin Limited
  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 31 lipca 2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 925 968 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, za cenę 2.777.904,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umów zbycia akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisane zostały następujące umowy:
  - umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Posella Limited 452 674 (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 1 358 022 PLN (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy i dwadzieścia dwa złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku,
  - umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Frinanti Limited 419 779 (czterystu dziewiętnastu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki, za cenę 1 259 337 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku,
  - umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Edyty Gurazdowskiej 53 515 (pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset piętnastu) akcji Spółki, za cenę 160 545 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  Transakcja spowodowała pośrednie zbycie akcji w Spółce przez Marka Żołędziowskiego. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Marek Żołędziowski posiadał pośrednio 925 968 akcji, stanowiących 5,74 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 925 968 głosów, co stanowiło 5,74 % ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia przez Versalin Limited przedmiotowych akcji Marek Żołędziowski nie posiada aktualnie żadnych akcji, stanowiących jakikolwiek udział w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Limited przed zmianą udziału: 925 968 akcji, co stanowiło 5,74 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 925 968 głosów, co stanowiło 5,74 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpośrednio wynosi 0 akcji, co stanowi 0 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 głosów, co stanowi 0 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Versalin Limited jest podmiotem zależnym od Marka Żołędziowskiego; (v) Versalin Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  31.07.2014 – 17/2014 -Nabycie akcji Spółki przez Posella Limited
  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Jacka Olechowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa:
  - umowa nabycia od Versalin Limited przez Posella Limited 452 674 (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 1 358 022 PLN (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy i dwadzieścia dwa złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  Transakcja spowodowała pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Jacka Olechowskiego. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Jacek Olechowski posiadał bezpośrednio i pośrednio 5 984 457 akcji, stanowiących 37,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 984 457 głosów, co stanowiło 37,11 % ogólnej liczby głosów. Na skutek dokonania wskazanej wyżej transakcji Jacek Olechowski posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 6 437 131 akcji, stanowiących 39,92 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 6 437 131 głosów, co stanowi 39,92 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienie zawierało także następujące informacje w stosunku do Posella Limited: (i) liczba akcji posiadanych bezpośrednio przez Posella Limited przed zmianą udziału: 5 497 987 akcji, co stanowiło 34,09 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających pośrednio i bezpośrednio do 5 497 987 głosów, co stanowiło 34,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpośrednio przez Spółkę 5 950 661 akcji, co stanowi 36,09 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 950 661 głosów, co stanowi 36,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Posella Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Posella Limited jest podmiotem blisko powiązanym z Jackiem Olechowskim; (v) Posella Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  31.07.2014 – 18/2014 - Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited
  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa:
  - umowa nabycia przez Frinanti Limited od Versalin Limited 419 779 (czterystu dziewiętnastu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki, za cenę 1 259 337 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  Transakcja spowodowała pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Filipa Friedmanna. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Filip Friedmann posiadał bezpośrednio i pośrednio 4 625 704, stanowiących 28,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 4 625 704 głosów, co stanowiło 28,68 % ogólnej liczby głosów. Na skutek dokonania wskazanej wyżej transakcji Filip Friedman posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 045 483 akcji, stanowiących 31,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 045 483 głosów, co stanowi 31,28 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Frinanti Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Frinanti Limited przed zmianą udziału: 4 266 054 akcji, co stanowiło 26,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 266 054 głosów, co stanowiło 26,45 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 4 685 833 akcji, co stanowi 29,05 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 685 833 głosów, co stanowi 29,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Frinanti Limited jest podmiotem blisko związanym z Filipem Friedmannem; (v) Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  31.07.2014 – 19/2014 -Nabycie akcji Spółki przez Edytę Gurazdowską
  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pani Edyty Gurazdowskiej, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy nabycia przez Edytę Gurazdowską będącą członkiem zarządu Spółki 53 515 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście) akcji Spółki, za cenę 160 545 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  Transakcja spowodowała nabycie od spółki Versalin Limited akcji w Spółce przez Edytę Gurazdowską. Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Edyta Gurazdowska posiadała 30 141 akcji, stanowiących 0,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 30 141 głosów, co stanowiło 0,19 % ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia przez Versalin Limited przedmiotowych akcji na rzecz p. Edyty Gurazdowskiej posiada ona aktualnie 83 656 akcji, stanowiących 0,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 83 656 głosów, co stanowi 0,52 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienie zawierało także następujące informacje w stosunku do Edyty Gurazdowskiej: (i) liczba akcji posiadanych przez Edytę Gurazdowską przed zmianą udziału: 30 141 akcji, co stanowiło 0,19 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 30 141 głosów, co stanowiło 0,19 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpośrednio 83 656 akcji, co stanowi 0,52 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 83 656 głosów, co stanowi 0,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Edyty Gurazdowskiej nie posiada akcji Spółki; (iv) Edyta Gurazdowska nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Głównymi celami MEDIACAP SA są:
  1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. W okresie objętym raportem warto zwrócić uwagę na transakcję przejęcia 100% udziałów w spółce Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o. (dalej „IIBR”) poprzez spółkę zależną Grupa IQS Sp. z o.o. (dalej „IQS”), która według naszych szacunków zwiększy nasze przychody w segmencie Data o co najmniej 20% w latach 2014-2015 wobec pierwotnych planów i zapewniła MEDIACAP SA pierwszą pozycję pośród polskich podmiotów działających na rynku badań, pod kątem liczby przebadanych respondentów.

  2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. Dzięki przejęciu IIBR portfel usług IQS został poszerzony o nowe technologie online, które powinny przyczynić się do zwiększenia przychodów i rentowności z obecnej bazy klientów w segmencie Data. Integracja IIBR ze strukturami IQS pozwoli też na optymalizacje kosztów back-office.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.09.2014 - Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2014

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI