RAPORTY OKRESOWE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/02/10

  (7/2015) Raport miesięczny za styczeń 2015

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2015.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2014 r. raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2014 r. wyniosła 6,542 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4%. Według przedstawicieli ZO, pomimo negatywnego sentymentu związanego z wydarzeniami na Ukrainie, silne fundamenty wzrostu gospodarczego pozwoliły rynkowi utrzymać wzrost. Eksperci ZO prognozują utrzymanie się dalszego wzrostu rynku, który sprawi, że w 2015 r. rynek wzrośnie o kolejne 3,1% do poziomu 6,745 mld zł. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 3,4% (+ 3% w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 11,8% (+12,2% w 2014). Według ZO napędem wzrostu reklamy online będą przede wszystkim formaty video i segment mobile. Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,1% (+0,6% w 2014) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 2,7% (+4,6% w 2014). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 16,9% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,5% (-0,9% w 2014).

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w styczniu 2015:

  05.01.2015 – RB 1/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 02 lutego 2015 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  12.01.2015 – RB 2/2015 - Raport miesięczny za grudzień 2014
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2014.

  27.01.2015 – RB 3/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 23 lutego 2015 r. na godz. 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  30.01.2015 – RB 4/2015 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015
  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
  13.02.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q4 2014
  03.03.2015 - Publikacja raportu rocznego za 2014
  15.05.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2015
  14.08.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2015
  13.11.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2015
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w styczniu 2015:

  05.01.2015 – 1/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 02 lutego 2015 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  27.01.2015 – 3/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 23 lutego 2015 r. na godz. 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Głównymi celami MEDIACAP SA są:
  1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. W okresie objętym raportem warto zwrócić uwagę na transakcję przejęcia 100% udziałów w spółce Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o. (dalej „IIBR”) poprzez spółkę zależną Grupa IQS Sp. z o.o. (dalej „IQS”), która według naszych szacunków zwiększy nasze przychody w segmencie Data o co najmniej 20% w latach 2014-2015 wobec pierwotnych planów i zapewniła MEDIACAP SA pierwszą pozycję pośród polskich podmiotów działających na rynku badań, pod kątem liczby przebadanych respondentów.

  2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. Dzięki przejęciu IIBR portfel usług IQS został poszerzony o nowe technologie online, które powinny przyczynić się do zwiększenia przychodów i rentowności z obecnej bazy klientów w segmencie Data. Integracja IIBR ze strukturami IQS pozwoli też na optymalizacje kosztów back-office.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  03.03.2015 – Publikacja Raportu Rocznego za 2014
  10.03.2015 - Publikacja raportu miesięcznego za luty 2015

  Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raporty w systemie EBI/ESPI