RAPORTY OKRESOWE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/07/10

  (32/2015) Raport miesięczny za czerwiec 2015

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2015.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2014 r. raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2014 r. wyniosła 6,542 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4%. Według przedstawicieli ZO, pomimo negatywnego sentymentu związanego z wydarzeniami na Ukrainie, silne fundamenty wzrostu gospodarczego pozwoliły rynkowi utrzymać wzrost. Eksperci ZO prognozują utrzymanie się dalszego wzrostu rynku, który sprawi, że w 2015 r. rynek wzrośnie o kolejne 3,1% do poziomu 6,745 mld zł. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 3,4% (+ 3% w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 11,8% (+12,2% w 2014). Według ZO napędem wzrostu reklamy online będą przede wszystkim formaty video i segment mobile. Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,1% (+0,6% w 2014) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 2,7% (+4,6% w 2014). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 16,9% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,5% (-0,9% w 2014).

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w czerwcu 2015:

  10.06.2015 – RB 28/2015 - Raport miesięczny za maj 2015
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015.

  22.06.2015 – RB 29/2015 - Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2015 r. otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 czerwca 2015 r. o zawieszeniu na wniosek Emitenta postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji i praw do akcji serii E.
  Emitent informuje, że złożenie wniosku spowodowane było między innymi koniecznością dokonania pogłębionej analizy zapisów prospektu emisyjnego w związku ze sprawami poruszonymi na prezydium Komisji Nadzoru Finansowego. Po wyjaśnieniu poruszonych zagadnień Emitent przedłoży niezwłocznie wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz poinformuje o tym raportem bieżącym. Debiut planowany jest na IV kwartał 2015.

  24.06.2015 – RB 30/2015 - Podpisanie aneksu do umowy o łącznej wartości powyżej 4 MLN PLN
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna podpisała aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy ze spółką z branży usługowej. Na podstawie umowy, spółka zależna od Emitenta świadczy usługi w zakresie reklamy i promocji.
  Aneksem Strony zmieniły: (i) przedmiot umowy, (ii) czas jej trwania oraz (iii) wysokość wynagrodzenia. W związku z wprowadzonymi zmianami wartość umowy w okresie jej trwania przekroczy 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w czerwcu 2015.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Głównymi celami MEDIACAP SA są:

  1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, ktory zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Rozmowy prowadzone są z dwoma podmiotami, przy czym planowane jest zrealizowanie tylko jednej transakcji przejęcia w roku 2015 z racji ograniczen operacyjnych.

  2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.

  3. Zwiększania udziału w istniejących podmiotach zależnych grupy w celu poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. W lutym MEDIACAP SA zrealizowała w ramach tego działania wykupu 21,5% udziałów od udziałowca mniejszościowego w spółce The Digitals Sp. z o.o. zwiększając tym samym udział do 75,5%. W lipcu MEDIACAP SA wykupił 7% udziałów od wspólnika mniejszościowego IQS zwiększając udział do poziomu 60%. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie dalszych wykupów udziałów w poszczególnych spólkach zależnych Grupy.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.08.2015 - Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2015
  14.08.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2015

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI