RAPORTY OKRESOWE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/11/10

  (45/2015) Raport miesięczny za październik 2015

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Zgodnie z opublikowanym w czerwcu 2015 raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2015 wrośnie do 6,703 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% i utrzymanie tej samej dynamiki co w 2014. Według prognozy ZO wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 2,6% (+ 3,0% w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 10,7% (+12,2% w 2014). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,2% (+0,6% w 2014) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 3,2% (+4,6% w 2014). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 19,6% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,7% (-0,9% w 2014). Dla porównania, w tym czasie globalny rynek reklamowy zwiększy się o 4,7%. Nowa prognoza ZO dla polskiego rynku jest bardziej konserwatywna niż pierwotnie szacowane 3,1% wzrostu w 2015, co jest pochodną analizy wyników rynkowych na przełomie roku 2014/5.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujących publikacji w systemie EBI we październiku 2015:

  06.10.2015 – RB 38/2015 - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 06.10.2015r.
  Zarząd MEDIACAP S.A. („ Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 października 2015 roku.
  Ponadto Spółka informuje, iż otrzymała od akcjonariuszy Jacka Olechowskiego oraz Filipa Friedmanna oświadczenia o zrzeczeniu się przez nich uprawnień osobistych, o których była mowa w § 15 pkt. 2 lit. d) Statutu Spółki.

  07.10.2015 – RB 39/2015 - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów The Digitals Sp. z o.o.
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że w dniu 6 października 2015 r. zawarł warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której MEDIACAP zobowiązał się kupić od osoby fizycznej (dalej „Sprzedawca”) 588 udziałów, które stanowią 24,5% udziału w agencji interaktywnej The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "The Digitals") oraz reprezentują taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Po przeprowadzeniu transakcji MEDIACAP stanie się jedynym wspólnikiem The Digitals.
  Warunkami zawieszającymi transakcji jest sprzedaż na rzecz Sprzedawcy przez The Digitals 459 udziałów w spółce zależnej The Digitals, tj. w spółce EDGE Technology Sp. z o.o. z siedzibą Rzeszowie (dalej „EDGE”), jak również, objęcie przez Sprzedawcę 80 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym EDGE. Udziały zbywane oraz nowotworzone stanowić będą łącznie 49% udziałów w kapitale zakładowym EDGE oraz reprezentować będą taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Warunki zawieszające transakcji powinny zostać spełnione do 16 października 2015 r.
  Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od przyjętych dla tego typu transakcji i obejmują standardowe uregulowania dotyczące zakazu konkurencji, zobowiązania do poufności, oświadczenia sprzedawcy dotyczące przedmiotu transakcji oraz zasady odpowiedzialności za prawdziwość tych oświadczeń.
  Cena sprzedaży udziałów nie przekracza 20% wartości kapitałów własnych MEDIACAP, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Niezależnie od powyższego, w ocenie MEDIACAP, biorąc pod uwagę zwiększenie stanu posiadania w The Digitals w wyniku zawartej umowy, umowa może stanowić umowę istotną w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego perspektywy rozwoju.

  09.10.2015 – RB 40/2015 - Raport miesięczny za wrzesień 2015
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2015.

  12.10.2015 – RB 41/2015 - Zwiększenie udziałów w The Digitals do 100% po spełnieniu warunków zawieszających
  Zarząd MEDIACAP S.A. (Emitent) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 07 października 2015 r. dotyczącego zawarcia w dniu 6 października 2015 r. przez Emitenta warunkowej umowy sprzedaży 24,5% udziałów w agencji interaktywnej The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – informuje, iż w dniu 12 października 2015 r. spełnione zostały przewidziane w ww. umowie sprzedaży warunki zawieszające.
  W związku ze spełnieniem warunku zawieszającego Emitent stał się jedynym wspólnikiem w spółce The Digitals.
  Warunkami zawieszającymi transakcji była sprzedaż na rzecz Sprzedawcy przez The Digitals 459 udziałów w spółce zależnej The Digitals, tj. w spółce EDGE Technology Sp. z o.o. z siedzibą Rzeszowie (dalej „EDGE”), jak również, objęcie przez Sprzedawcę 80 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym EDGE. Udziały zbywane oraz nowotworzone stanowić będą łącznie 49% udziałów w kapitale zakładowym EDGE oraz reprezentować będą taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

  20.10.2015 – RB 42/2015 - Poszerzenie składu Zarządu Spółki
  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 października 2015 r. podjęła uchwały w zakresie m.in.:
  - powołania na trzyletnią kadencję Pana Marcina Jeziorskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu;
  - powołania obecnego Członka Zarządu Panią Edytę Gurazdowską na funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.
  Po zmianach skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
  - Jacek Olechowski – Prezes Zarządu;
  - Edyta Gurazdowska – Wiceprezes Zarządu;
  - Marcin Jeziorski – Wiceprezes Zarządu.
  Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest życiorys Pana Marcina Jeziorskiego. Życiorys Pani Edyty Gurazdowskiej stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 20/2013.

  22.10.2015 – RB 43/2015 - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o uchyleniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 sprostowanego raportem nr 18/2015 Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 października 2015 r. podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 1/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, sprostowaną uchwałą Zarządu z dnia 17 marca 2015 r.
  Uchylenie związane jest z odstąpieniem od zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E.
  Ponadto Spółka informuje, że do końca miesiąca planuje złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Informacja o terminie złożenia wniosku zostanie przedstawiona w odrębnym raporcie bieżącym.

  29.10.2015 – RB 44/2015 - Wniosek o podjęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 października 2015 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki.

  Spółka dokonała następujących publikacji w systemie ESPI we październiku 2015.

  02.10.2015 – 16/2015 - Nabycie akcji Mediacap przez Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej
  Zarząd Mediacap S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 2 października 2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od:
  - Członka Zarządu - Jacka Olechowskiego, o nabyciu przez niego 200.000 akcji Spółki za łączną cenę 436.000 zł, to jest po cenie 2,18 zł za jedną akcję. Transakcja została przeprowadzona w dniu 25 września 2015 r. a rozliczona w dniu 28 września 2015 r. i nastąpiła w wyniku transakcji pakietowej dokonanej na GPW.
  Pan Jacek Olechowski aktualnie bezpośrednio posiada 686.470 akcji co stanowi 4,26% kapitału zakładowego Emitenta, liczba głosów z tych akcji to 686.470 co stanowi 4.26 % ogólnej liczby głosów.
  Po transakcji Pan Jacek Olechowski bezpośrednio i pośrednio posiada 6.637.131 akcji, które stanowią 41,16 % kapitału zakładowego Emitenta. Liczba głosów z tych akcji bezpośrednio i pośrednio to 6.637.131 co stanowi 41,16% ogólnej liczby głosów.
  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów.
  - Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, o nabyciu przez niego 6.713 akcji Spółki za łączną cenę 15.132,31 zł, to jest po średniej cenie 2.25 zł za jedną akcję. Transakcje przeprowadzone zostały od 28 września do 1 października 2015 r. i nastąpiły na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  Pan Filip Friedmann bezpośrednio i pośrednio posiada 5.052.196 co stanowi 31.33 % kapitału zakładowego Emitenta, liczba głosów z tych akcji bezpośrednio i pośrednio 5.052.196 co stanowi 31.33 % ogólnej liczby głosów;
  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Zawiadamiający nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów;

  06.10.2015 – 17/2015 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 06.10.2015 r.
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 06.10.2015 r.
  1) Posella Limited.:
  Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA - 5 950 661,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 5 950 661,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 36,90 %,
  Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) - 55,95 %.
  2) Frinanti Limited.:
  Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA - 4 685 833,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 4 685 833,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 29,05 %,
  Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) - 44,05 %.

  19.10.2015 – 18/2015 - Zbycie akcji Mediacap przez podmiot zależny od Członka Zarządu
  Zarząd Mediacap S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 19 października 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od: Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, o pośrednim zbyciu przez spółkę Posella Limited z siedzibą Ermou, 32-34 Kyprianos Cort, P.C. 6021 Larnaca, Cypr - 200.000 akcji Spółki za łączną cenę 440.000 zł, to jest po cenie 2,20 zł za jedną akcję. Transakcja została przeprowadzona w dniu 14 października 2015 r. a rozliczona w dniu 16 października 2015 r. i nastąpiła w wyniku transakcji pakietowej dokonanej na GPW.
  Pan Jacek Olechowski aktualnie bezpośrednio posiada 686.470 akcji co stanowi 4,26% kapitału zakładowego Emitenta, liczba głosów z tych akcji to 686.470 co stanowi 4,26 % ogólnej liczby głosów.
  Pośrednio poprzez Spółkę Posella Limited - Pan Jacek Olechowski aktualnie posiada 5.750.661 co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Emitenta, liczba głosów z tych akcji to 5.750.661 co stanowi 35,66% ogólnej liczby głosów;
  Po transakcji Pan Jacek Olechowski bezpośrednio i pośrednio posiada 6.437.131 akcji, które stanowią 39,92 % kapitału zakładowego Emitenta. Liczba głosów z tych akcji bezpośrednio i pośrednio to 6.437.131 co stanowi 39,92% ogólnej liczby głosów.
  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Głównymi celami MEDIACAP SA są:

  1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, który zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Termin planowanej transakcji to H1 2016. Spółka rozważa również scenariusz w którym zostaną przejęte dwa podmioty które łącznie zwiększą wynik o ww. 3 miliony złotych.

  2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.

  3. Zwiększania udziału w istniejących podmiotach zależnych grupy w celu poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. W lutym MEDIACAP SA zrealizowała w ramach tego działania wykupu 21,5% udziałów od udziałowca mniejszościowego w spółce The Digitals Sp. z o.o. zwiększając tym samym udział do 75,5%. W październiku MEDIACAP SA zrealizowana wykup pozostałych 24,5% udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. stając się 100% właścicielem. W ramach tej samej transakcji The Digitals stał się 51% właścicielem EDGE Technology Sp. z o.o. (przed transakcją posiadał 100% udziałów)W lipcu MEDIACAP SA wykupił 7% udziałów od wspólnika mniejszościowego IQS zwiększając udział do poziomu 60%.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.12.2015 - Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2015.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI