RAPORTY OKRESOWE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/12/10

  (47/2015) Raport miesięczny za listopad 2015

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2015.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Zgodnie z opublikowanym w czerwcu 2015 raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2015 wrośnie do 6,703 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% i utrzymanie tej samej dynamiki co w 2014. Według prognozy ZO wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 2,6% (+ 3,0% w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 10,7% (+12,2% w 2014). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,2% (+0,6% w 2014) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 3,2% (+4,6% w 2014). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 19,6% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,7% (-0,9% w 2014). Dla porównania, w tym czasie globalny rynek reklamowy zwiększy się o 4,7%. Nowa prognoza ZO dla polskiego rynku jest bardziej konserwatywna niż pierwotnie szacowane 3,1% wzrostu w 2015, co jest pochodną analizy wyników rynkowych na przełomie roku 2014/5.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujących publikacji w systemie EBI w listopadzie 2015:

  10.11.2015 – RB 45/2015 - Raport miesięczny za październik 2015
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015.

  13.11.2015 – RB 46/2015 Raport kwartalny za trzeci kwartał 2015
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za trzeci kwartał 2015.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w listopadzie 2015.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Głównymi celami MEDIACAP SA są:

  1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, który zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Termin planowanej transakcji to H1 2016. Spółka rozważa również scenariusz w którym zostaną przejęte dwa podmioty które łącznie zwiększą wynik o ww. 3 miliony złotych.

  2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.

  3. Zwiększania udziału w istniejących podmiotach zależnych grupy w celu poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. W lutym MEDIACAP SA zrealizowała w ramach tego działania wykupu 21,5% udziałów od udziałowca mniejszościowego w spółce The Digitals Sp. z o.o. zwiększając tym samym udział do 75,5%. W październiku MEDIACAP SA zrealizowana wykup pozostałych 24,5% udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. stając się 100% właścicielem. W ramach tej samej transakcji The Digitals stał się 51% właścicielem EDGE Technology Sp. z o.o. (przed transakcją posiadał 100% udziałów). W lipcu MEDIACAP SA wykupił 7% udziałów od wspólnika mniejszościowego IQS zwiększając udział do poziomu 60%.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.01.2016 - Publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2015.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI