RAPORTY OKRESOWE – 2016

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/02/10

  (4/2016) Raport miesięczny za styczeń 2016

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2016.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Zgodnie z opublikowanym w czerwcu 2015 raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2015 wrośnie do 6,703 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% i utrzymanie tej samej dynamiki co w 2014. Według prognozy ZO wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 2,6% (+ 3,0% w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 10,7% (+12,2% w 2014). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,2% (+0,6% w 2014) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 3,2% (+4,6% w 2014). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 19,6% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,7% (-0,9% w 2014). Dla porównania, w tym czasie globalny rynek reklamowy zwiększy się o 4,7%. Nowa prognoza ZO dla polskiego rynku jest bardziej konserwatywna niż pierwotnie szacowane 3,1% wzrostu w 2015, co jest pochodną analizy wyników rynkowych na przełomie roku 2014/5.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujących publikacji w systemie EBI w styczniu 2016:

  10.01.2016 – RB 1/2016 - Raport miesięczny za grudzień 2015
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015.

  28.01.2016 – RB 2/2016 - Utworzenie spółki zależnej
  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2016 r. utworzył spółkę zależną pod firmą MCP PUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i objął w niej 100% udziałów reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 100 000,00 (sto tysięcy) złotych. Emitent objął łącznie 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy i pokrył je wkładem pieniężnym.

  29.01.2016 – RB 3/2016 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
  Zarząd MEDIACAP S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku, które będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
  - raport za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.
  - raport za rok obrotowy 2015 r – 1 kwietnia 2016 r.
  - raport za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 r.
  - raport za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016 r.
  - raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych podane będą do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

  Spółka dokonała następujących publikacji w systemie ESPI w styczniu 2016:

  05.01.2016 – RB 1/2016 - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Prezesa Zarządu; przeniesienie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej.
  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent"), informuje, że w dniu 5 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od:
  - Członka Zarządu - Jacka Olechowskiego, o przeniesieniu przez niego, tytułem wniesienia wkładu do spółki PF FJ International LLC z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone (dalej "PF FJ International LLC"), 686.470 akcji Emitenta;
  - Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, o przeniesieniu przez niego, tytułem wniesienia wkładu do spółki PF FJ International LLC, 366.363 akcji Emitenta oraz o przeniesieniu przez jego spółkę zależną Frinanti Limited, tytułem wniesienia wkładu do spółki PF FJ International LLC, 2.700.000 akcji Emitenta.
  Zawiadomienia obejmują informację o nabyciu przez PF FJ International LLC ww. wkładów tj. łącznie 3.752.833 akcji Emitenta, wniesionych tytułem wkładu przez p. Jacka Olechowskiego, p. Filipa Friedmanna oraz spółkę Frinanti Limited.
  Z otrzymanych zawiadomień wynika, że wspólnikami PF FJ International LLC są p. Jacek Olechowski bezpośrednio i za pośrednictwem spółki Posella Limited oraz p. Filip Friedmann bezpośrednio i za pośrednictwem spółki Frinanti Limited.
  Podmiotem dominującym wobec PF FJ International LLC jest p. Jacek Olechowski.
  Wszystkie transakcje zostały przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2015 r. poza rynkiem New Connect. Dla potrzeb wyceny wkładów we wszystkich transakcjach wartość akcji Emitenta została ustalona w wysokości 2,74 zł za jedną akcję.
  Zmiany stanów posiadania
  Dotychczas, wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu p. Jacka Olechowskiego i Posella Limited z dnia 19 października 2015 r. (raport bieżący Emitenta nr 18/2015), p. Jacek Olechowski posiadał bezpośrednio 686.470 akcji Emitenta stanowiących 4,26% kapitału zakładowego Emitenta, które uprawniały do 686.470 głosów, co stanowiło 4,26 % ogólnej liczby głosów Emitenta. Pośrednio - poprzez Posella Limited - p. Jacek Olechowski posiadał 5.750.661 akcji, stanowiących 35,66% kapitału zakładowego Emitenta, które uprawniały do 5.750.661 głosów, co stanowiło 35,66% ogólnej liczby głosów Emitenta. Dotychczas, za pośrednictwem PF FJ International LLC p. Jacek Olechowski nie posiadał żadnych akcji Emitenta.
  Obecnie, w wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, obecnie łączny stan posiadania p. Jacka Olechowskiego akcji i głosów Emitenta za pośrednictwem spółek Posella Limited i PF FJ International LLC uległ zwiększeniu i wynosi łącznie 9.503.494 akcje, stanowiące 58,93% kapitału zakładowego Emitenta i które uprawniają do 9.503.494 głosów, co stanowi 58,93% ogólnej liczby głosów Emitenta.
  Pan Jacek Olechowski nie posiada obecnie bezpośrednio żadnych akcji Emitenta, natomiast stan posiadania p. Jacka Olechowskiego akcji i głosów Emitenta za pośrednictwem spółki Posella Limited nie uległ zmianie, i pozostaje na poziomie 5.750.661 akcji, stanowiących 35,66% kapitału zakładowego Emitenta, które uprawniają do 5.750.661 głosów, co stanowi 35,66% ogólnej liczby głosów Emitenta. Stan posiadania p. Jacka Olechowskiego akcji i głosów Emitenta za pośrednictwem spółki PF FJ International LLC zwiększył się i wynosi obecnie 3.752.833 akcje, stanowiące 23,27% kapitału zakładowego Emitenta, które uprawniają do 3.752.833 głosów, co stanowi 23,27% ogólnej liczby głosów Emitenta.
  Żaden podmiot zależny od Posella Limited ani PF FJ International LLC nie posiada akcji Emitenta. Ani Posella Limited ani PF FJ International LLC nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.
  Dotychczas, wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu p. Filipa Friedmanna i Frinanti Limited z dnia 2 października 2015 r. (raport bieżący Emitenta nr 16/2015), p. Filipa Friedmann posiadał bezpośrednio i za pośrednictwem spółki Frinanti Limited, łącznie 5.052.196 akcji Emitenta, stanowiących 31,33% kapitału zakładowego Emitenta, które uprawniały do 5.052.196 głosów, co stanowi 31,33% w ogólnej liczbie głosów w Emitenta.
  Obecnie, w wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Filip Friedmann posiada za pośrednictwem Frinanti Limited 1.985.833 akcje Emitenta, stanowiące 12,31% obecnego kapitału zakładowego Emitenta i które uprawniają do 1.985.833 głosów, co stanowi 12,31% w ogólnej liczbie głosów w Emitenta. Pan Filip Friedmann nie posiada obecnie bezpośrednio żadnych akcji Emitenta.
  Żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Emitenta. Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.
  Uzgodnienia pomiędzy wspólnikami PF FJ International LLC zakładają, że PF FJ International LLC w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomień zbędzie na rzecz Frinanti Limited 366.363 akcji Emitenta, w wyniku czego udział p. Jacka Olechowskiego w akcjach i głosach Emitenta za pośrednictwem jego podmiotów zależnych obniży się do łącznie 9.137.131 akcji, co stanowić będzie łącznie 56,66% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniać łącznie do 9.137.131 głosów, co stanowi 56,66% ogólnej liczby głosów Emitenta, zaś udział p. Filipa Friedmanna za pośrednictwem Frinanti Limited w akcjach i głosach Emitenta o taką samą liczbę akcji zwiększy się, tj. do 2.352.196 akcji, co stanowić będzie łącznie 14,58% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniać łącznie do 9.137.131 głosów, co stanowi 14,58% ogólnej liczby głosów Emitenta.
  Poza wymienionym wyżej zdarzeniem, w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomień p. Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, a p. Filip Friedmann nie wyklucza ani zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej liczbie głosów Emitenta.

  25.01.2016 – RB 2/2016 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, oraz ich spółek zależnych o:
  - przeniesieniu 3.386.470 akcji Emitenta na spółkę Posella Limited, będącą spółką zależną Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego przez spółkę PF FJ International LLC z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone, dotychczas również będącej spółką zależną od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego; przeniesienie 2.700.000 akcji nastąpiło tytułem zwrotu wkładów, zaś 686.470 akcji tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego, oraz
  - przeniesieniu 366.363 akcji Emitenta na spółkę Frinanti Limited, będącą spółką zależną Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna przez ww. spółkę PF FJ International LLC; przeniesienie nastąpiło tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego.
  Transakcje zostały przeprowadzone w dniach 19 i 21 stycznia 2016 r. poza rynkiem New Connect. We wszystkich transakcjach wartość akcji Emitenta została ustalona w wysokości 2,74 zł za jedną akcję.
  Zmiany stanów posiadania wynikające z przeniesienia akcji były przedmiotem zapowiedzi w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2016 z 5 stycznia 2016 r.
  Dotychczas, wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu p. Jacka Olechowskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. p. Jacek Olechowski nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem podmiotów zależnych posiadał łącznie 9.503.494 akcje, które stanowiły łącznie 58,93% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniały łącznie do 9.503.494 głosów, co stanowi 58,93% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A., z czego: za pośrednictwem Posella Limited p. Jacek Olechowski posiadał 5.750.661 akcji, które stanowiły łącznie 35,66% kapitału zakładowego Mediacap S.A., i uprawniały łącznie do 5.750.661 głosów, co stanowiło 35,66% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A. oraz za pośrednictwem PF FJ International LLC p. Jacek Olechowski posiadał 3.752.833 akcje, które stanowiły łącznie 23,27% kapitału zakładowego Mediacap S.A., i uprawniały łącznie do 3.752.833 głosów , co stanowiło 23,27% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A.
  W wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Jacek Olechowski posiada za pośrednictwem spółki zależnej Posella Limited łącznie 9.137.131 akcji Mediacap S.A., które stanowią łącznie 56,66% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniają łącznie do 9.137.131 głosów, co stanowi 56,66% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A.
  Żaden inny podmiot zależny od p. Jacka Olechowskiego nie posiada akcji Emitenta. Posella Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

  Dotychczas, wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu p. Filipa Friedmanna i Frinanti Limited z dnia 5 stycznia 2016 r., p. Filip Friedmann nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem spółki Frinanti Limited posiadał 1.985.833 akcje, które stanowiły łącznie 12,31% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały łącznie do 1.985.833 głosów, co stanowi 12,31% ogólnej liczby głosów Emitenta.
  Obecnie, w wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Filip Friedmann nadal nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem Frinanti Limited posiada 2.352.196 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 14,58% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają łącznie do 2.352.196 głosów, co stanowi 14,58% ogólnej liczby głosów Emitenta.
  Żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Emitenta. Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.
  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomień p. Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, a p. Filip Friedmann nie wyklucza ani zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej liczbie głosów Emitenta.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Głównymi celami MEDIACAP SA są:

  1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, który zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Termin planowanej transakcji to H1 2016. Spółka rozważa również scenariusz w którym zostaną przejęte dwa podmioty które łącznie zwiększą wynik o ww. 3 miliony złotych.

  2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.

  3. Zwiększania udziału w istniejących podmiotach zależnych grupy w celu poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. W lutym MEDIACAP SA zrealizowała w ramach tego działania wykupu 21,5% udziałów od udziałowca mniejszościowego w spółce The Digitals Sp. z o.o. zwiększając tym samym udział do 75,5%. W październiku MEDIACAP SA zrealizowana wykup pozostałych 24,5% udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. stając się 100% właścicielem. W ramach tej samej transakcji The Digitals stał się 51% właścicielem EDGE Technology Sp. z o.o. (przed transakcją posiadał 100% udziałów). W lipcu MEDIACAP SA wykupił 7% udziałów od wspólnika mniejszościowego IQS zwiększając udział do poziomu 60%.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.03.2016 - Publikacja raportu miesięcznego za luty 2016.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI