RAPORTY OKRESOWE – 2016

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/03/10

  (7/2016) Raport miesięczny za luty 2016

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2016.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Zgodnie najnowszym raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2015 wrosła o 2,8%. Zdaniem analityków ZO polski rynek reklamowy urośnie w 2016 roku o kolejne 3,2% r/r, co oznacza wzrost wydatków na reklamę do poziomu 6,941 mld PLN netto. Według prognozy ZO wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną w tym roku o 2,6% (+ 2,9% w 2015) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 10,6% (+10,7% w 2015). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,7% (+1,1% w 2015) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 4,8% (+5,5% w 2015). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 15,3% (-17,4% w 2015), a w przypadku magazynów o 13,8% (-14,5 w 2015). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,9% (-0,7% w 2015). Dla porównania, w 2016 roku globalny rynek reklamowy zwiększy się o 4,7%, osiągając wartość 579 mld USD.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujących publikacji w systemie EBI w lutym 2016:

  10.02.2016 – RB 4/2016 - Raport miesięczny za styczeń 2016
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2016.

  15.02.2016 – RB 5/2016 Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za czwarty kwartał 2015.

  15.02.2016 – RB 6/2016 - Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015 - opublikowany dwukrotnie z uwagi na problem techniczny serwisu
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za czwarty kwartał 2015.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI w lutym 2016.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Głównymi celami MEDIACAP SA są:

  1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, który zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Termin planowanej transakcji to H1 2016. Spółka rozważa również scenariusz w którym zostaną przejęte dwa podmioty które łącznie zwiększą wynik o ww. 3 miliony złotych. Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie dzięki przejęciom przychodów na poziomie 100 mln PLN w 2016 roku.

  2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.

  IV. Informacje na temat działalności emitenta

  W lutym 2016 spółka powołała nową markę skierowaną do odbiorców instytucjonalnych, MCP Publica. MCP Publica będzie pierwszym w Polsce kompleksowym dostawcą rozwiązań z zakresu badań, komunikacji marketingowej oraz rozwiązań IT skierowanych do klientów instytucjonalnych i publicznych. Spółka już wcześniej realizowała dla tego segmentu rynku szereg projektów takich jak kompleksowe badania ”przemoc w gimnazjum”, „diagnostyka jajnika” czy „bezpieczeństwo pożarowe” oraz projekty z zakresu IT i komunikacji dla BGK, PARP i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

  V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  01.04.2016 – Publikacja raportu za rok obrotowy 2015.
  11.04.2016 - Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2016.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI