RAPORTY OKRESOWE – 2018

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/03/20

  Raport okresowy roczny za 2018 R

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport jednostkowy za 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2018 r.

   

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2018 2017 2018 2017
  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 18 416 16 362 4 321 3 855
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 234 -342 55 -80
  Zysk (strata) brutto 1 712 1 026 402 242
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 731 1 073 406 253
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
  Zysk (strata) netto ogółem 1 731 1 073 406 253
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -532 421 -125 102
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -580 121 -136 29
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 842 -270 198 -64
  Przepływy pieniężne netto, razem -270 283 -64 -67
  Liczba akcji w sztukach średnioważona 18 275 230 18 275 230 18 275 230 18 275 230
  Zysk (strata) netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,09 0,06 0,02 0,02
  Aktywa obrotowe 8 173 6 297 1 901 1 510
  Aktywa trwałe 27 994 25 715 6 510 6 165
  Aktywa razem 36 167 32 012 8 411 7 675
  Zobowiązania krótkoterminowe 10 647 6 858 2 476 1 644
  Zobowiązania długoterminowe 2 238 2 745 520 658

   

  Sprawozdanie finansowe jednostkowe MEDIACAP SA za 2018

  Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018 - jednostkowe

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu