Raporty – okresowe

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/09/12

  (29/2011) Raport miesięczny za sierpień 2011

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2011.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  Po drastycznym spadku wydatków reklamowych w 2009, według wstępnym danych rok 2010 przyniósł umiarkowaną, jednocyfrową odbudowę koniunktury. Brak istotnego wzrostu inwestycji klientów nie oznaczał jednak zatrzymania zmian w strukturze ich wydatków: kluczową tendencją w tym zakresie był głęboki spadek na reklamę w prasie i wzrost inwestycji na reklamę online. Rok 2011 powinien przynieść łagodne przyśpieszenie wzrostu rynku (szacowane przez nas wstępnie na przedział 8-9% wzrostu wobec 2010), z planowaną dalszą poprawą koniunktury w 2012 roku, w szczególności w zakresie wydatków na marketing eventowy, odpowiadający za blisko 50% przychodów spółek MEDIACAP SA.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w sierpniu 2011:

  10.08.2011 - RB 24/2011 - Raport miesięczny za lipiec 2011
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2011.

  16.08.2011 - RB 25/2011 - Raport Kwartalny za drugi kwartał 2011
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za drugi kwartał 2011

  26.08.2011 - RB 26/2011 - Podpisanie umowy na dostawę usług w 2011 i 2012 dla Złotych Tarasów Sp. z o.o.
  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę na długofalową obsługę zintegrowanych działań dla Złotych Tarasów. Działania na rzecz centrum handlowego Złote Tarasy obejmują przygotowanie nowej strategii komunikacji, kreacji w ATL i obszarze direct, digital w tym social mediów, działań eventowych i ambient marketingu oraz rekomendacji działań mediowych. Współpraca obejmować będzie 18 miesięcy. Ze względu na skalę zlecenia i długoterminowość współpracy, informacja ta jest istotną w mniemaniu spółki.

  Szczegółowe warunki umowy nie pozwalają na ujawnienie marki klienta do czasu zakończenia zleconych usług.

  29.08.2011 - RB 27/2011 - Dopłaty do kapitału w spółce zależnej
  Emitent informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 r. Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o nałożeniu na MEDIACAP SA dopłat do kapitału spółki zależnej w wysokości 26.660 PLN na każdy udział posiadany przez MEDIACAP SA. Dopłaty są przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki zależnej.

  Suma dopłat do kapitału została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych zarówno Emitenta, jak i spółki zależnej.

  Emitent posiada 75 % udziałów w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

  Spółka nie dokonywała publikacji w systemie ESPI w sierpniu 2010

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Po opublikowaniu strategii na lata 2010-2013 w czerwcu 2010, zarząd rozpoczął realizowanie zawartych w strategii działań. Po ustaleniu krótkiej listy podmiotów do potencjalnego przejęcia w Q4/2010 w styczniu prowadzone były pogłębione rozmowy z wybranymi firmami, wizyty ich siedzib i wstępne analizy przedstawionych danych finansowych. Obecnie trwają negocjacje z instytucjami finansowymi co do warunków uzyskania niezbędnego finansowania do potencjalnej transakcji oraz przygotowywane są niewiążące oferty zakupu wobec dwóch pierwszych firm, co pozwoli uruchomić proces negocjacji warunków transakcji z nimi.

  Kolejnym elementem realizacji nowej strategii była kontynuacja przygotowywania koncepcji imprez własnych pod kątem przyciągnięcia sponsorów (nowy obszar działalności).

  Działania te w ciągu trzech lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW. Spółka koncentruje się na dywersyfikacji źródeł zysków, co ma na celu zwiększenie przychodów i zmniejszenie ryzyka działalności spółki.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  12.09.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2011

  Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI