Raporty – okresowe

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/10/10

  (30/2013) Raport miesięczny za wrzesień 2013

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2013.I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  2012 rok według prognoz spadł w granicach 3-6%, pomimo Euro 2012. W dalszym ciągu zmianom podlega jego struktura: najmocniej spadają wydatki na dzienniki i magazyny, nieco mniej na radio, reklamę zewnętrzną i tv, zaś na stałym lub rosnącym poziomie utrzymują się wydatki na internet. Wobec spowolnienia gospodarczego przewidzianego na pierwszą połowę 2013 oczekujemy dalszego, łagodnego spadku inwestycji reklamowych w przyszłym roku z możliwych lekkim odbiciem w czwartym kwartale 2013. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki szczególnie istotne jest dalsze rozszerzenia współpracy MEDIACAP SA z podmiotami, które swoje działania finansują z bezpośredniego lub pośredniego wsparcia Unii Europejskiej - wydatki te nie podlegają bowiem trendom komercyjnym, tylko zależne są od perspektywy budżetowej UE. Równocześnie w ramach obu podmiotów grupy zakładamy utrzymującą się istotną presję cenową oraz możliwe redukcje budżetów przez istniejących klientów.

  II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI we wrześniu 2013:

  06.09.2013 - RB 25/2013 - Zatwierdzenie przez PARP dofinansowania projektu spółki MEDIACAP SA w wysokości 733 K
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka") informuje, że powziął wiadomość o przyznaniu Spółce dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

  Oznacza to, iż w ciągu najbliższych dni spółka MEDIACAP SA zostanie zaproszona do podpisania z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy na dofinansowanie projektu w kwocie 733.250,00 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

  Łącza kwota dofinansowania wskazana powyżej stanowi 70% całkowitych kosztów. Planowany termin realizacji projektu: 01.10.2013-28.02.2015.

  10.09.2013 - RB 26/2013 - Raport miesięczny za sierpień 2013
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2013.

  12.09.2013 - RB 27/2013 - Zmiana adresu spółki
  Zarząd MEDIACAP SA zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu Spółki MEDIACAP SA oraz spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

  Nowy adres Spółek to:

  ul. Domaniewska 50A,
  02-672 Warszawa.

  12.09.2013 - RB 27/2013 - Planowane przejęcia w Q4 2013
  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała zgodę Rady Nadzorczej na kontynuowanie prac nad przejęciem pakietu kontrolnego w dwóch spółkach. Jeden podmiot działa w segmencie usług online/e-commerce, drugi w segmencie zbierania i analizy danych marketingowych. W przypadku pozytywnego zakończenia procesów negocjacji, procesów due dilligence oraz pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych obie transakcje zostaną dokonane do końca 2013 roku, tak aby wyniki tych podmiotów był konsolidowane od stycznia 2014.

  Spółka nie dokonała publikacji w systemie ESPI we wrześniu 2013.

  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

  Mijający rok stanowi zamknięcie pierwszego cyklu inwestycyjnego po wejściu na NewConnect w 2008 roku: po dokonanym zakupie spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., udało się przywrócić ją do zysków i tym samym osiągnąć planowany efekt poszerzenia zakresu działalności spółki, dywersyfikacji jej ryzyka i wzrostu przychodów, które przebiły poprzedni rekord z 2011 roku. Również na poziomie działalności w jednostce głównej rok 2012 był okresem intensywnego ale zrównoważonego i zyskownego wzrostu.

  Tym samym rok 2013 będzie otwarciem kolejnego cyklu w rozwoju MEDIACAP SA w ramach którego Grupa będzie chciała w dalszej mierze zdywersyfikować swoje źródła przychodów i wzmocnić swoją obecność w najbardziej obiecującym segmencie rynkowym - internecie. We wrześniu br. spółka uzyskała zgodę na dalsze negocjacje dwóch potencjalnych transakcji jednej na zakup firmy z segmentu usług IT/e-commerce a drugiej z rynku badań marketingowych. Efektem tych negocjacji jest między innymi podpisany w dniu 8 października 2013 dokument określający ramowe warunki nabycia 53% udziałów w Grupie IQS Sp. z o.o. ("Term Sheet"). Term Sheet nie ma charakteru umowy przedwstępnej według Kodeksu Cywilnego. Strony przewidują przeprowadzanie transakcji nie później niż do 30 listopada 2013, a Spółka posiada wyłączność negocjacji do tej daty.

  Opisane działania mają doprowadzić do możliwości przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

  IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  10.10.2013 - Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2013
  29.10.2013 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2013

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI