Raporty – okresowe

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/04/28

  Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS 

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
  Przychody ze sprzedaży 67 266 71 545 15 373 17 096
  Zysk na działalności operacyjnej 6 174 6 502 1 411 1 554
  Zysk brutto 6 164 6 425 1 409 1 535
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 809 5 008 1 099 1 197
  Zysk netto z działalności zaniechanej -443 - -101 -
  Zysk netto ogółem 4 366 5 008 998 1 197
  Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 833 3 521 647 841
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 337 6 344 534 1 516
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -581 -974 -133 -233
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 472 -3 099 -793 -741
  Przepływy pieniężne netto, razem -1 716 2 271 -392 543
  Średnioważona liczba akcji (szt.) 17 464 441 16 127 542 17 464 441 16 127 542
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 17 464 441 16 127 542 17 464 441 16 127 542
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.19 0.22 0.04 0.05
  Aktywa obrotowe 26 160 26 565 5 913 6 234
  Aktywa trwałe 15 672 16 673 3 542 3 912
  Aktywa razem 41 832 43 238 9 456 10 146
  Zobowiązania krótkoterminowe 16 213 18 737 3 665 4 397
  Zobowiązania długoterminowe 1 414 1 636 320 384
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 920 18 967 4 503 4 451
  Udziały niekontrolujące 4 285 3 898 969 915
  Liczba akcji (szt.) 18 419 368 16 127 542 18 419 368 16 127 542

  Podstawa prawna: § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.

  Załączniki:

  MEDIACAP SA Raport roczny 2016 skonsolidowany

  MEDIACAP SA Sprawozdanie roczne 2016 skonsolidowane

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI