Raporty-półroczne

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/08/30

  MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

  Zarząd Mediacap SA przekazuje do publicznej wiadomości Raport okresowy półroczny za 2016 PSr.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
  Przychody ze sprzedaży 28 671 29 078 6 545 7 034
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 682 2 552 612 617
  Zysk (strata) brutto 2 687 2 529 613 612
  Zysk (strata) netto 2 118 1 896 484 459
  Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy 1 498 1 333 342 322
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 166 1 156 38 280
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 -1 710 -22 -414
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 136 -1 225 31 -296
  Przepływy pieniężne netto, razem 204 -1 779 47 -430
  Średnia ważona liczba akcji 16 509 513 16 127 542 16 509 513 16 127 542
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 16 509 513 16 127 542 16 509 513 16 127 542
  Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02
  Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02
  30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015
  Aktywa obrotowe 21 187 26 565 4 787 6 234
  Aktywa trwałe 15 808 16 673 3 572 3 912
  Aktywa razem 36 995 43 238 8 359 10 146
  Zobowiązania krótkoterminowe 13 366 18 737 3 020 4 397
  Zobowiązania długoterminowe 1 735 1 636 392 384
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 547 18 967 4 191 4 451
  Udziały niekontrolujące 3 347 3 898 756 915
  Liczba akcji 18 419 368 16 127 542 18 419 368 16 127 542

  Załączniki:

  MEDIACAP_RAPORT_POLROCZNY_2016

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu