Raporty-półroczne

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/09/29

  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy MEDIACAP za H1 2017 r.

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy MEDIACAP za pierwsze półrocze 2017 roku.Wybrane dane finansowe:

  w tys. PLN    w tys. EUR
  półrocze /2017 półrocze /2016 półrocze /2017 półrocze /2016
  Przychody ze sprzedaży 30 194 28 671 7 109 6 545
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 023 2 682 241 612
  Zysk (strata) brutto 832 2 687 196 613
  Zysk (strata) netto 611 2 118 144 484
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 118 1 498 28 342
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 673 166 394 38
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 147 -98 -741 -22
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 474 136 347 31
  Przepływy pieniężne netto, razem - 204 - 47
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 16 509 513 18 419 368 16 509 513
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 16 509 513 18 419 368 16 509 513
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.01 0.09 0 0.02
  2017-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2016-12-31
  Aktywa obrotowe 21 028 26 160 4 975 5 913
  Aktywa trwałe 19 364 15 672 4 582 3 542
  Aktywa razem 40 392 41 832 9 557 9 456
  Zobowiązania krótkoterminowe 14 422 16 213 3 412 3 665
  Zobowiązania długoterminowe 1 590 1 414 376 320
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 038 19 920 4 741 4 503
  Udziały niekontrolujące 4 342 4 285 1 027 969
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368

   

  Rozszerzony skonsolidowany raport MEDIACAP SA za H1 2017 r.pdf

  Podstawa prawna: § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.
  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI