Raporty-półroczne

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/08/28

  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy MEDIACAP za H1 2018 r.

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy MEDIACAP za pierwsze półrocze 2018 roku. 

  Wybrane dane finansowe:

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
  Grupa Kapitałowa Mediacap (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 37 644 30 194 8 879 7 109
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -258 1 023 -61 241
  Zysk (strata) brutto -303 832 -71 196
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -444 611 -105 144
  Zysk (strata) netto -444 611 -105 144
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -375 118 -88 28
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 676 1 673 159 394
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 770 -3 147 -653 -741
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 469 1 474 111 347
  Przepływy pieniężne netto, razem -1 625 - -383 -
  Średnia ważona liczba akcji 18 275 230 18 275 230 18 275 230 18 275 230
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,00 0,00 0,00 0,00
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  (przekształcone) (przekształcone)
  Aktywa obrotowe 24 931 26 297 5 716 6 305
  Aktywa trwałe 22 309 22 517 5 115 5 399
  Aktywa razem 47 240 48 814 10 831 11 703
  Zobowiązania krótkoterminowe 18 050 18 875 4 138 4 525
  Zobowiązania długoterminowe 4 231 2 926 970 702
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 287 21 971 4 651 5 268
  Udziały niekontrolujące 4 672 5 042 1 071 1 209
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  Rozszerzony skonsolidowany raport MEDIACAP SA za H1 2018 r.pdf

  Komentarz Zarządu do wyników drugiego kwartału 2018

  Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu