Raporty-półroczne

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/09/30

  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy MEDIACAP za H1 2019 r.

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy MEDIACAP za pierwsze półrocze 2019 roku. 

   

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
  Przychody ze sprzedaży 50 507 37 644 11 878 8 879
  Zysk/ strata na działalności operacyjnej 483 -258 114 -61
  Zysk/ strata brutto 194 -303 46 -71
  Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej 78 -444 18 -105
  Zysk/ strata netto 78 -444 18 -105
  Zysk/ strata/ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -296 -375 -70 -88
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 072 676 1414 159
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 758 -2 770 -875 -653
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -657 469 -153 111
  Przepływy pieniężne netto, razem 1 657 -1 625 386 -383
  XI. Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 275 230 18 419 368 18 275 230
  XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  XIII.Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_ przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0) (0) (0) (0)
  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
  Aktywa obrotowe 29 564 33 544 6 885 7 801
  Aktywa trwałe 44 127 25 108 10 276 5 839
  Aktywa razem 73 692 58 652 17 162 13 640
  Zobowiązania krótkoterminowe 36 020 27 303 8 388 6 350
  Zobowiązania długoterminowe 10 446 3 304 2 433 768
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 22 309 22 825 5 195 5 308
  Udziały niekontrolujące 4 916 5 220 1 156 1 214
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368

  Rozszerzony skonsolidowany raport MEDIACAP SA za H1 2019 r.

  Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego - Mediacap SA

  Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego - Grupa Mediacap SA