Raporty-półroczne

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/08/28

  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy MEDIACAP za H1 2020 r.

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy MEDIACAP za pierwsze półrocze 2020 roku. 

   

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2020 półrocze / 2019 (przekształcone) półrocze / 2020 półrocze / 2019 (przekształcone)
  WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Przychody ze sprzedaży 50 824 49 635 11 281 11 559
  Zysk/ strata na działalności operacyjnej -1 575 196 -350 46
  Zysk/ strata brutto -1 093 -85 -243 -20
  Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej -993 -201 -220 -47
  Zysk/ strata netto z działalności zaniechanej -1 451 279 -322 65
  Zysk/ strata netto -2 445 78 -543 18
  Zysk/ strata/ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -1 651 -296 -367 -70
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 315 6072 70 1 414
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 131 -3 758 -473 -875
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 088 -657 685 -153
  Przepływy pieniężne netto, razem 1 272 1 657 282 386
  Średnia ważona liczba akcji 18 480 933 18 419 368 18 480 933 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 480 933 18 419 368 18 480 933 18 419 368
  XIII.Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,09) (0,02) (0,02) (0)
  30.06.2020 31.12.2019 (przekształcone) 30.06.2020 31.12.2019 (przekształcone)
  Aktywa obrotowe 27 363 42 643 6 127 10 014
  Aktywa trwałe 38 537 39 254 8 629 9 218
  Aktywa razem 66 304 82 410 14 846 19 352
  Zobowiązania krótkoterminowe 28 287 44 438 6 334 10 435
  Zobowiązania długoterminowe 19 138 16 593 4 285 3 896
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12 775 14 147 2 861 3 322
  Udziały niekontrolujące 5 323 6 517 1 192 1 530
  Średnia ważona iczba akcji 18 480 933 18 419 368 18 480 933 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 480 933 18 419 368 18 480 933 18 419 368
  Wartość księgowa dla Jednostki Dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,09) (0,02) (0,02) (0)
  WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Przychody ze sprzedaży 5 134 6 713 1 140 1 579
  Koszty działalności operacyjnej 5 797 7 262 1 287 1 708
  Zysk/ strata na działalności operacyjnej -540 -445 -120 -105
  Zysk/ strata brutto 522 419 116 99
  Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej 607 354 135 83
  Zysk/ strata netto ogółem 607 354 135 83
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 144 545 -476 127
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 337 -2 320 75 -540
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 444 1 772 321 413
  Przepływy pieniężne netto, razem -363 -4 -80 -1
  Średnia ważona liczba akcji 18 480 933 18 419 368 18 480 933 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 480 933 18 419 368 18 480 933 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,03 0,02 0,01 0,00
  30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
  Aktywa trwałe 35 361 35 474 7 918 8 330
  Aktywa obrotowe 6 636 9 500 1 486 2 231
  Aktywa razem 41 997 44 973 9 404 10 561