Raporty-roczne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/04/28

  Raport okresowy roczny za 2016 R

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości Raport okresowy roczny za 2016 r jednostkowy

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
  Przychody ze sprzedaży 14629 17 242 3307 4046
  Zysk na działalności operacyjnej 191 232 45 54
  Zysk brutto 2304 2176 541 511
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 2223 2112 522 496
  Zysk netto z działalności zaniechanej -53 0 -12 0
  Zysk netto ogółem 2170 2112 509 496
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -339 1551 -80 364
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2487 1574 598 369
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2305 -3588 -554 -842
  Przepływy pieniężne netto, razem -157 -464 -36 -109
  Liczba akcji w sztukach średnioważona 17464441 16127542 17464441 16127542
  Zysk (strata) netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0.12 0.13 0.03 0.03
  Aktywa obrotowe 5656 5627 1327 1320
  Aktywa trwałe 20675 17276 4852 4050
  Aktywa razem 26331 22903 6179 5370
  Zobowiązania krótkoterminowe 4574 5279 1073 1239
  Zobowiązania długoterminowe 421 482 99 113

  Podstawa prawna: § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.

  Załączniki:

  MEDIACAP SA Raport roczny 2016  jednostkowy

  MEDIACAP SA Sprawozdanie roczne 2016 jednostkowe

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI