Raporty-roczne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/03/13

  Raport okresowy roczny za 2017 R

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport jednostkowy za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2017 r.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 16 362 14 629 3 855 3 307
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -234 191 -55 45
  Zysk (strata) brutto 1 134 2 304 267 541
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 160 2 223 273 522
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 -53 0 -12
  Zysk (strata) netto ogółem 1 160 2 170 273 509
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 432 -339 102 -80
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 121 2 487 29 598
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -270 -2 305 -64 -554
  Przepływy pieniężne netto, razem 283 -157 67 -36
  Liczba akcji w sztukach średnioważona 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
  Zysk (strata) netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,06 0,12 0,02 0,03
  Aktywa obrotowe 6 189 5 656 1 484 1 327
  Aktywa trwałe 25 045 20 675 6 005 4 852
  Aktywa razem 31 234 26 331 7 489 6 179
  Zobowiązania krótkoterminowe 6 735 4 574 1 615 1 073
  Zobowiązania długoterminowe 2 002 421 480 99

   

  Sprawozdanie finansowe jednostkowe MEDIACAP SA za 2017

  Raport raport_roczny_2017 jednostkowy

   

  Podpisy Zarządu:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu