Raporty-roczne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/03/13

  Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport skonsolidowany za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2017 r.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży 75 037 67 266 17 678 15 373
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 622 6 174 1 089 1 411
  Zysk (strata) brutto 4 295 6 164 1 012 1 409
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 364 4 809 793 1 099
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -443 - -101
  Zysk (strata) netto ogółem 3 364 4 366 793 998
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 052 2 833 483 647
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 564 2 337 1 311 534
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 304 -581 -1 485 -133
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 900 -3 472 212 -793
  Przepływy pieniężne netto, razem 160 -1 716 38 -392
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,11 0,19 0,03 0,04
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa obrotowe 26 337 26 160 6 314 5 913
  Aktywa trwałe 22 517 15 672 5 399 3 542
  Aktywa razem 48 854 41 832 11 713 9 456
  Zobowiązania krótkoterminowe 18 915 16 213 4 535 3 665
  Zobowiązania długoterminowe 2 926 1 414 702 320
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 971 19 920 5 268 4 503
  Udziały niekontrolujące 5 042 4 285 1 209 969
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368

  Raport_roczny_2017 skonsolidowany 2017

  Sprawozdanie finansowe skonsolidowane MEDIACAP SA za 2017

  Podpisy Zarządu:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu