Raporty-roczne

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/03/20

  Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport skonsolidowany za 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2018 r.

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2018 2017 2018 2017
  Przychody ze sprzedaży 94 355 75 037 22 140 17 678
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 322 3 756 1 014 885
  Zysk (strata) brutto 4 113 3 429 965 808
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 244 2 663 761 627
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Zysk (strata) netto ogółem 3 244 2 663 761 627
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 114 1 599 496 377
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 333 5 563 547 1 311
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 298 -6 304 -774 -1 485
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -808 900 -190 212
  Przepływy pieniężne netto, razem -1 773 159 -416 37
  Średnia ważona liczba akcji 18 275 230 17 275 230 18 275 230 18 275 230
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,12 0,09 0,03 0,02
  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
  Aktywa obrotowe 33 544 26 297 7 801 6 305
  Aktywa trwałe 25 108 22 682 5 839 5 438
  Aktywa razem 58 652 48 979 13 640 11 743
  Zobowiązania krótkoterminowe 27 303 19 741 6 350 4 733
  Zobowiązania długoterminowe 3 304 2 926 768 702
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 22 825 21 818 5 308 5 231
  Udziały niekontrolujące 5 220 4 494 1 214 1 077

  Sprawozdanie finansowe skonsolidowane MEDIACAP SA za 2018

  Sprawozdanie z działalności Grupy MEDIACAP SA 2018

  Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018 - skonsolidowane

  Podpisy Zarządu:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu