RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


 • 2021/12/30

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 12 listopada 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo podpisane przez przedstawicieli Familiar S.A. SICAV-SIF (dalej: "Fundusz") zaadresowane do Emitenta oraz Ravenmedia sp. z o.o. (dalej: "Wzywający") w związku z ogłoszonym przez Wzywającego i inne osoby, 13 października 2021 r., wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie").

  (więcej…)

 • 2021/11/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku otrzymał od Pana Juliana Kozankiewicza, Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o zbyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2021/11/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku otrzymał od Ravenmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - osoby blisko związanej z Członkami Zarządu MEDIACAP S.A.,Panem Jackiem Olechowskim oraz Panią Edytą Gurazdowską, powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2021/11/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara (Malta), w trybie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2021/11/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), w trybie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2021/11/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2021/11/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Ravenmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Ravenmedia"), w trybie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie"), działającego w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie zawartego pomiędzy: (i) Ravenmedia; (ii) Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara (Malta); (iii) Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr); (iv) Panem Jackiem Olechowskim; (v) Panią Edytą Gurazdowską, (vi) Panem Marcinem Jeziorskim oraz (v) Panem Arturem Osuchowski w dniu 5 lipca 2021 roku.

  (więcej…)

 • 2021/11/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Ravenmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2021/11/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku otrzymał od Ravenmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Raven"), działającej w imieniu własnym i jako reprezentant porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego stronami są Raven, Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel (Malta), Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Pan Jacek Olechowski, Pani Edyta Gurazdowska, Pan Marcin Jeziorski i Pan Artur Osuchowski ("Porozumienie") pismo przekazujące informację, że w ramach ogłoszonego przez strony Porozumienia w dniu 13 października 2021 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"), w I fazie zapisów w ramach Wezwania zapisami została objęta liczba 2.257.663 akcji Spółki, uprawniających do 2.257.663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 12,00% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że Raven nabędzie te akcje w terminie zgodnym z harmonogramem Wezwania.

  (więcej…)

 • 2021/11/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Familiar S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2021/11/16

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 12.11.2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od Ravenmedia sp. z o.o., jako podmiotu reprezentującego porozumienie, w którego skład wchodzą Posella IF1 Limited; Posella Limited; Pan Jacek Olechowski; Pani Edyta Gurazdowska; Pan Marcin Jeziorski; Pan Artur Osuchowski; oraz Ravenmedia sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ("Wzywajacy"), stanowiące odpowiedź Wzywających na oświadczenie MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Familiar S.A. SICAV-SIF (dalej łącznie: "Fundusze") w związku z ogłoszonym przez Wzywających 13 października 2021 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ("Wezwanie").

  (więcej…)

 • 2021/11/12

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo podpisane przez przedstawicieli: MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Familiar S.A. SICAV-SIF (dalej łącznie: "Fundusze") zaadresowane do Emitenta oraz Ravenmedia sp. z o.o. (dalej: "Wzywający") w związku z ogłoszonym przez Wzywającego i inne osoby (łącznie zwani: "Wzywającymi") 13 października 2021 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ("Wezwanie").

  (więcej…)

 • 2021/11/02

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent" informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Familiar S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. dalej: "Ustawa o ofercie".(więcej…)

 • 2021/10/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2021 z dnia 12 października 2021 r., niniejszym działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 13 października 2021 r., na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy, przez Ravenmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara (Malta), Pana Jacka Olechowskiego, Panią Edytę Gurazdowską, Pana Marcina Jeziorskiego oraz Pana Artura Osuchowskiego ("Wezwanie").

  (więcej…)

 • 2021/10/12

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 12 października 2021 roku otrzymał od Ravenmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Raven"), działającej w imieniu własnym i jako reprezentant porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego stronami są Raven, Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel (Malta), Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Pan Jacek Olechowski, Pani Edyta Gurazdowska, Pan Marcin Jeziorski i Pan Artur Osuchowski ("Porozumienie") pismo przekazujące informację, że w dniu 12 października 2021 roku doszło do podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz Raven finansowania w formie pożyczki.

  (więcej…)

 • 2021/10/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2021 roku na dzień 15 listopada 2021 r.

  (więcej…)

 • 2021/09/30

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 24.08.2021 r.

  (więcej…)

 • 2021/08/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2021 roku wraz treścią projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

  (więcej…)

 • 2021/08/21

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wniosek do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2021 roku (dalej: "NWZA") o dokonanie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

  (więcej…)

 • 2021/08/20

  Akcjonariusze MEDIACAP ogłosili wezwanie na akcje na początku lipca, a 18 sierpnia poinformowali o podniesieniu ceny z 2,70 do 3,25 zł na jedną akcję. Prezes i jednocześnie jeden z wzywających - Jacek Olechowski tłumaczy w specjalnej rozmowie z redakcją powody, dlaczego po wielu latach obecności spółka musi zejść z parkietu.(więcej…)

 • 2021/08/19

  Komunikat prasowy w związku z podniesieniem ceny w wezwaniu na akcje MEDIACAP S.A. do 3,25 PLN za akcję.

  (więcej…)

 • 2021/08/19

  Najczęstsze pytania i odpowiedzi w związku z trwającym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji MEDIACAP S.A.

  (więcej…)

 • 2021/07/31
 • 2021/07/29

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczeniem zaproponowanych spraw w porządku obrad, złożonym Zarządowi przez spółkę Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara, Republika Malty , informuje o zwołaniu na dzień 24 sierpnia 2021 r. na godz. 15:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2021/07/20

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 19/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. oraz nr 20/2021 z dnia 5 lipca 2021 r., niniejszym działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 6 lipca 2021 r., na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy, przez Ravenmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara (Matla), Pana Jacka Olechowskiego, Panią Edytę Gurazdowską, Pana Marcina Jeziorskiego oraz Pana Artura Osuchowskiego ("Wezwanie").

  (więcej…)

 • 2021/07/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo datowane na 16 lipca 2021 r. podpisane przez przedstawiciela Kalasideco Holdings Limited (dalej: "Akcjonariusz") zaadresowane do Emitenta w związku z ogłoszonym przez Ravenmedia sp. z o.o. i inne osoby 6 lipca 2021 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ("Wezwanie").

  (więcej…)

 • 2021/07/13

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał pismo datowane na 12 lipca 2021 r. podpisane przez przedstawicieli: MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Rockbridge TFI, Quercus TFI S.A. oraz Familiar S.A. SICAV-SIF (dalej łącznie: "Fundusze") zaadresowane do Emitenta oraz Ravenmedia sp. z o.o. (dalej: "Wzywający") w związku z ogłoszonym przez Wzywającego i inne osoby 6 lipca 2021 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ("Wezwanie").

  (więcej…)

 • 2021/07/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku otrzymał od Ravenmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Raven"), działającej w imieniu własnym i jako reprezentant porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego stronami są Raven, Posella IF1 Limited z siedzibą w Swatar (Malta), Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Pan Jacek Olechowski, Pani Edyta Gurazdowska, Pan Marcin Jeziorski i Pan Artur Osuchowski ("Porozumienie") pismo przekazujące informację, że w dniu 5 lipca 2021 roku doszło do podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz Raven finansowania w formie kredytu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

  (więcej…)

 • 2021/07/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie z dnia 5 lipca 2021 roku od Ravenmedia Sp. z o.o. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  (więcej…)

 • 2021/07/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 30.06.2021 r.

  (więcej…)

 • 2021/07/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

  (więcej…)

 • 2021/06/17

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 17 marca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek Grupa Freundschaft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, d. The Digitals sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") z Freundschaft Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, d. Booost sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana").

  (więcej…)

 • 2021/06/03

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2021/05/21

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w 2020 roku.

  (więcej…)

 • 2021/05/20

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o nabyciu w dniu 20 maja 2021 r. 270 udziałów w spółce zależnej LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "LTTM" lub "Spółka zależna") od dotychczasowego wspólnika.

  (więcej…)

 • 2021/05/20

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą zwiększenia udziału Emitenta w kapitale zakładowym LTTM sp. z o.o. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 6 maja 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

  (więcej…)

 • 2021/05/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości:

  (więcej…)

 • 2021/04/29

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 17 marca 2021 r., Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki Grupa Freundschaft sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmująca") oraz Booost sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmowana").

  (więcej…)

 • 2021/03/17

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. pomiędzy Emitentem oraz jego spółkami zależnymi, Booost sp. z o.o. (dalej: "Booost") oraz The Digitals sp. z o.o. (dalej: "The Digitals") został zawarty list intencyjny regulujący zamiar połączenia spółek Booost i The Digitals. Połączenie nie ma wpływu na działalność operacyjną spółek, która w obu wypadkach będzie kontynuowana bez zmian - jest natomiast elementem uproszczenia formalnej struktury grupy kapitałowej.

  (więcej…)

 • 2021/03/15

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. na stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach zależnych Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Scholz & Friends") oraz The Digitals sp. z o.o. (dalej: "The Digitals") została powołana Pani Anna Arkuszewska, dotychczasowy członek zarządu Scholz & Friends, która zastąpiła w tej roli Pana Marcina Jeziorskiego.

  (więcej…)

 • 2021/03/12

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 10 marca 2021 r. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta, The Digitals sp. z o.o., otrzymała od Scholz & Friends Group GmbH potwierdzenie wpływu ceny za 25 udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. Jednocześnie, zgodnie z zawartą w dniu 10 marca 2021 r. umową sprzedaży udziałów, z dniem dzisiejszym własność ww. udziałów przeszła na The Digitals sp. z o.o.

  (więcej…)

 • 2021/03/10

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 10 marca 2021 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2021 r. spółka zależna Emitenta - The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca") nabyła od Scholz & Friends Group GmbH 25 udziałów w kapitale zakładowym spółki Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), stanowiących 25% kapitału zakładowego Spółki. Łączna cena za 25 udziałów wynosi 270.000 EUR ("Cena").

  (więcej…)

 • 2021/03/10

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą ustalenia kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną 25% udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. od Scholz & Friends Group GmbH.

  (więcej…)

 • 2021/03/02

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

  (więcej…)

 • 2021/03/02

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

  (więcej…)

 • 2021/01/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 25.01.2021 r.

  (więcej…)

 • 2021/01/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2021 roku.

  (więcej…)

 • 2021/01/08

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

  (więcej…)

 • 2020/12/28

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Huberta Janiszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 1 stycznia 2021 r.

  (więcej…)

 • 2020/12/22

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 25 stycznia 2021 r. na godz. 13:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2020/12/08

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. powziął informację, iż spółka zależna Emitenta, The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "The Digitals"), zawarła z klientem umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług marketingowych (dalej: "Umowa").

  (więcej…)

 • 2020/11/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 30 września 2020 r., informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z Gameset sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

  (więcej…)

 • 2020/11/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 lipca do 30 września 2020r.

  (więcej…)

 • 2020/10/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 1 października 2020 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna") na funkcję Prezesa Zarządu Spółki zależnej został powołany dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, Pan Paweł Stano.

  (więcej…)

 • 2020/09/30

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 września 2020 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki LTTM sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmująca") oraz Gameset sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmowana").

  (więcej…)

 • 2020/09/08

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację, że członek zarządu spółki zależnej od Emitenta, LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna"), Pan Piotr Łuczak złożył w dniu 8 września 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki zależnej.

  (więcej…)

 • 2020/09/02

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 2 września 2020 roku otrzymał od Artura Osuchowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A., powiadomienia o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2020/09/02

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 2 września 2020 roku otrzymał od Posella Limited z siedzibą w Larnace - osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu MEDIACAP S.A. - Panem Jackiem Olechowskim, powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2020/08/11

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Huberta Janiszewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Hubert Janiszewski nadal będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

  (więcej…)

 • 2020/08/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 7.08.2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/08/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Pana dr Marcina Śledzikowskiego oraz Pani Gerlinde Heike Tyler.

  (więcej…)

 • 2020/08/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2020 roku wraz treścią projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

  (więcej…)

 • 2020/08/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020r.

  (więcej…)

 • 2020/07/21

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 29 maja 2020 r., informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z Gamellon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

  (więcej…)

 • 2020/07/10

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 7 sierpnia 2020 r. na godz. 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2020/06/16

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w 2019 roku.

  (więcej…)

 • 2020/06/10

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie złożone przez p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2020/06/10

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie złożone przez Posella Limited z siedzibą w Larnace, spółkę zależną od p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2020/06/10

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie złożone przez Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel (Malta), spółkę zależną od p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2020/06/08

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o rejestracji w dniu 3 czerwca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (i) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 920 968,40 zł do kwoty 940 976,95 zł w drodze emisji 400.171 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz (iii) zmiany Statutu Spółki w zakresie §5 oraz §5a, przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2020 r. uchwałami nr 4 i 6 oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  (więcej…)

 • 2020/06/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Artura Czerwońskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

  (więcej…)

 • 2020/06/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku pomiędzy Emitentem, jego spółką zależną, LTTM sp. z o.o. (dalej: "LTTM") i jej wspólnikami oraz jego spółką powiązaną, Gameset sp. z o.o. (dalej: "Gameset") i jej wspólnikami został zawarty list intencyjny regulujący zamiar połączenia spółek LTTM i Gameset.

  (więcej…)

 • 2020/05/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia do 31 Marca 2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/05/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki LTTM sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmująca") oraz Gamellon sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmowana").

  (więcej…)

 • 2020/05/21

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 15/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej.

  (więcej…)

 • 2020/05/21

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. Emitent wraz z pozostałymi wspólnikami zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce zależnej, Plastream sp. z o.o. (dalej: "Plastream sp. z o.o.").

  (więcej…)

 • 2020/05/18

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku otrzymał od Pana Marcina Jeziorskiego - Wiceprezesa Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o objęciu akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2020/05/16

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii E, podając jednocześnie następujące informacje:

  (więcej…)

 • 2020/04/29

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mediacap Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  (więcej…)

 • 2020/04/24

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r., niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości:

  (więcej…)

 • 2020/04/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., raportu 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. oraz raportu nr 6/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. spółka zależna Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), zawarła z klientem aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy.

  (więcej…)

 • 2020/04/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za rok 2019 w kontekście oceny sytuacji związanej z COVID-19, podjął decyzję o dokonaniu niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z następującymi aktywami:

  (więcej…)

 • 2020/04/03

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą utworzenia odpisu aktualizującego wartość Plastream sp. z o.o.

  (więcej…)

 • 2020/04/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 31.03.2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/04/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2020 roku, wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

  (więcej…)

 • 2020/03/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/03/12

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Emitenta w 2020 roku.

  (więcej…)

 • 2020/03/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za 2019 r.

  (więcej…)

 • 2020/03/05

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 31 marca 2020 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2020/01/30

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. powziął informację o umieszczeniu projektu spółki zależnej Emitenta, Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Plastream" lub "Spółka zależna") pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu dla kas samoobsługowych opartego o technologię rozpoznawania produktów na obrazie (Computer Vision)" (dalej: "Projekt") na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka" przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "NCBiR").

  (więcej…)

 • 2020/01/29

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  (więcej…)

 • 2019/12/05

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 29 października 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Emitent zawarł aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 28 października 2019 r. ("Kredyt").

  (więcej…)

 • 2019/12/03

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że wygrał przetarg na świadczenie usług eventowych dla klienta z branży motoryzacyjnej w zakresie ramowej obsługi.

  (więcej…)

 • 2019/11/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że podjął decyzję o przeprowadzeniu przeglądu rynku pod kątem partnera strategicznego do dalszego rozwoju w obszarze analizy video, w ramach oferty spółki zależnej Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  (więcej…)

 • 2019/11/15

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. powziął informację, iż skumulowany przychód spółki zależnej od Emitenta w segmencie marketingowym, ze zleceń otrzymanych od klienta z branży FMCG (dalej: "Klient") na świadczenie usług reklamowych w 2019 r. przekroczył istotną wartość.

  (więcej…)

 • 2019/11/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/11/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o nabyciu, w dniu 5 listopada 2019 r., 555 udziałów w spółce zależnej TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia" lub "Spółka zależna") od dotychczasowych wspólników.(więcej…)

 • 2019/10/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 28 października 2019 r. Emitent zawarł umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 2.370.000,00 zł ("Kredyt").

  (więcej…)

 • 2019/10/08

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku informuje, że w dniu 7 października 2019 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia") zawarła ze wspólnikami spółki Gamellon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Gamellon", "Spółka") umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 100% udziałów Gamellon.

  (więcej…)

 • 2019/09/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/07/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. na dzień 30 września 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/07/23

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje o rozwiązaniu w dniu 23 lipca 2019 r., za porozumieniem stron umowy o świadczenie usług audytorskich za lata obrotowe kończące się w dniu 31 grudnia 2018 r. oraz 2019 r. z Moore Stephens Central Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Firma audytorska"), zawartej w dniu 16 lipca 2018 r. na okres 2 lat.

  (więcej…)

 • 2019/07/04

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 19 marca 2019 r., niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2019 r. powziął informację o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną - TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna") porozumienia ("Porozumienie") z NGU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (dalej: "Sprzedający") w sprawie dokonania korekty ceny za udziały LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("LifeTube").

  (więcej…)

 • 2019/07/03

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 27.06.2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/06/28

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację, że Rada Nadzorcza spółki zależnej od Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna"), powołała Panią Annę Arkuszewską do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki zależnej.

  (więcej…)

 • 2019/06/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje o dokonaniu zmian w strukturze LT Group sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna").

  (więcej…)

 • 2019/06/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 16 grudnia 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. informuje o zawarciu w dniu 27 czerwca 2019 r. aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 7 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółką zależną TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), a także wspólnikami TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Aneks").

  (więcej…)

 • 2019/06/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.

  (więcej…)

 • 2019/06/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. ("Emitent") przekazuje niniejszym informację o korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy MEDIACAP S.A. za rok 2018 w zakresie uzupełnienia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEDIACAP obejmujące sprawozdanie z działalności MEDIACAP S.A. Zakres korekty obejmuje zmiany w zakresie:

  (więcej…)

 • 2019/06/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku spółka zależna od Emitenta, Talentmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna"), podpisała dokument ustalający wstępne warunki transakcji (dalej: "Term Sheet") ze wspólnikami spółki prowadzącej działalność w zakresie content marketing video (dalej: "Spółka"), dotyczący nabycia udziałów w Spółce, pozwalających Spółce zależnej, na osiągnięcie 100% udziałów oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

  (więcej…)

 • 2019/06/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 20/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. spółka zależna Emitenta, The Digitals sp. z o.o. odkupiła 35% udziałów w spółce Booost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od pozostałych wspólników, tj. Pani Łucji Gdali i Pana Sławomira Kornickiego za cenę nominalną.

  (więcej…)

 • 2019/05/31

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 11:30 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2019/05/24

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/05/20

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., informuje, że w dniu 20 maja 2019 r. powziął informację, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła aneks do umowy z Klientem na świadczenie usług (dalej: "Umowa").

  (więcej…)

 • 2019/05/15

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 roku na dzień 30 maja 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/05/14

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w 2018 roku.(więcej…)

 • 2019/04/18

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje że w dniu 18 kwietnia 2019 r. zgromadzenie wspólników spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna"), postanowiło o wdrożeniu w Spółce zależnej programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki zależnej (dalej: "Program Motywacyjny").

  (więcej…)

 • 2019/03/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż wdniu 25 marca 2019 roku otrzymał od Pana Marcina Jeziorskiego - Wiceprezesa Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2019 roku otrzymał od Pana Marcina Jeziorskiego - Wiceprezesa Zarządu MEDIACAPS.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie pani Edyty Gurazdowskiej o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki powyżej progu 5%.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2019 roku otrzymał od Pani Edyty Gurazdowskiej - Wiceprezes Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/21

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od Pani Edyty Gurazdowskiej, Pana Rafała Gurazdowskiego oraz Pana Marcina Jeziorskiego sporządzone w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  (więcej…)

 • 2019/03/19

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że spółka zależna emitenta TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), na podstawie zawartej w dniu 18 marca 2019 r. umowy sprzedaży udziałów, zakupiła od NGU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (dalej: "Sprzedający") 1.660 udziałów spółki LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "LifeTube") o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, stanowiących 79,05% udziałów w kapitale zakładowym Spółki (dalej: "Udziały"), za cenę 9.235.000 zł.

  (więcej…)

 • 2019/03/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą ustalenia kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną Emitenta większościowego pakietu udziałów LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 6 marca 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

  (więcej…)

 • 2019/03/18

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 Statutu, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 roku, podjęła uchwały o powołaniu Członków Zarządu Emitenta, na kolejną, samodzielną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

  (więcej…)

 • 2019/02/28

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., raportu 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r. spółka zależna Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), zawarła aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient").

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 5/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 4/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 3/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

  Raport bieżący 2/2019

  (więcej…)

 • 2019/01/30

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

  (więcej…)

 • 2018/12/20

  Zarząd MEDIACAP SA ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku Emitent zawarł ze spółką Gameset sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Gameset", lub "Spółka"), oraz udziałowcami Spółki, umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Emitenta w Spółce ("Umowa Inwestycyjna"), która pozwoli Emitentowi na osiągnięcie 27,8% udziału w kapitale zakładowym Gameset oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Gameset.

  (więcej…)

 • 2018/12/20

  Zarząd MEDIACAP SA ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku Emitent zawarł ze spółką Gameset sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Gameset", lub "Spółka"), oraz udziałowcami Spółki, umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Emitenta w Spółce ("Umowa Inwestycyjna"), która pozwoli Emitentowi na osiągnięcie 27,8% udziału w kapitale zakładowym Gameset oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Gameset.

  (więcej…)

 • 2018/10/25

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za III kwartał 2018 r.

  (więcej…)

 • 2018/10/25

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za III kwartał 2018 r.

  (więcej…)

 • 2018/10/05

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2018 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rozwiązała za porozumieniem stron wyłączną umowę pozyskiwania reklam do kanałów TalentMedia (dalej: "Umowa") z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pana Artura Osuchowskiego - Członka Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pana Jacka Olechowskiego - Prezesa Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  arząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pani Edyty Gurazdowskiej - Wiceprezes Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż wdniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pani Edyty Gurazdowskiej - Wiceprezes Zarządu MEDIACAPS.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pana Jacka Olechowskiego - Prezesa Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pana Artura Osuchowskiego - Członka Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/08/08

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za II kwartał 2018 r.

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediacap SA (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o powołaniu na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej jak niżej:

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 26.06.2018 r.

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 16 grudnia 2018 r., informuje o zawarciu w dniu 29 czerwca 2018 r. aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej z dnia 7 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi The Digitals sp. z o.o. oraz TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), a także wspólnikami TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Aneks").
  (więcej…)

 • 2018/06/13

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w związku z wejściem spółki zależnej, MCP Publica sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), w nowy obszar działalności, zdecydował o przeniesieniu własności udziałów Spółki zależnej na The Digitals sp. z o.o. Spółka zależna prowadzić będzie obecnie działalność pod firmą Booost sp. z o.o. w zakresie produktów i usług big data oraz performance marketing. Spółka będzie raportować w ramach Grupy S/F do Marcina Jeziorskiego, Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

  (więcej…)

 • 2018/05/30

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 29 maja 2018 roku dokonała wyboru spółki Moore Stephens Central Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2018 i 2019 rok.

  (więcej…)

 • 2018/05/30

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku, w którym proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 1 096 513,80 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 80/100), tj. 0,06 PLN (słownie: sześć groszy) na jedną akcję.

  (więcej…)

 • 2018/05/30

  Zarząd Spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 14:30 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2018/05/25

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, że podjął decyzję o przeprowadzeniu przeglądu rynku pod kątem partnera kapitałowego do dalszego skalowania biznesu w obszarze doradztwa marketingowego, reklamy digital oraz organizacji eventów (w ramach zintegrowanej oferty Grupy S/F).(więcej…)

 • 2018/05/09

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta w segmencie marketingowym otrzymała zlecenia na świadczenie usług reklamowych od klienta z branży FMCG (dalej: „Klient”).(więcej…)

 • 2018/04/27

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku: Sprawozdanie_RN_za_2017.pdf

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

 • 2018/04/26

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.(więcej…)

 • 2018/04/23

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 38/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2018 r. powziął informację, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła umowę na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.
  Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 31 grudnia 2019 r., z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.(więcej…)

 • 2018/04/23

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 6/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. informuje, że w dniu 23.04.2018 r. powziął informację, iż spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), zawarła ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwanymi dalej jako: "Klient") umowę o współpracy w zakresie przygotowania, realizacji i obsługi kampanii marketingowej marki OBI oraz asortymentu dostępnego w marketach Klienta (dalej: "Umowa").(więcej…)

 • 2018/03/29

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 29 marca 2018 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek zależnych od Emitenta: IQS sp. z o.o. oraz IQS Data sp. z o.o.

  (więcej…)

 • 2018/03/17

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadomienie od akcjonariusza mBank S.A. z siedzibą Warszawie, które dotyczy zmniejszenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

  (więcej…)

 • 2018/03/16

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat perspektyw rozwoju w 2018 r. w kontekście wyników za 2017.(więcej…)

 • 2018/03/08

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Scholz&Friends") w dniu 7 marca 2018 r. porozumienia (dalej: "Porozumienie") z klientem z branży FinTech (dalej: "Klient") określające zasady przyszłej współpracy stron.(więcej…)

 • 2018/02/27

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27.02.2018 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), rozpoczęła współpracę ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwanymi dalej jako: "Klient") w zakresie przygotowania, realizacji i obsługi kampanii marketingowej marki OBI oraz asortymentu dostępnego w marketach Klienta.(więcej…)

 • 2018/02/22

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.(więcej…)

 • 2018/02/13

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 30 października 2017 r., informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Data sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").(więcej…)

 • 2018/01/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w związku z inwestycją w rozwój działalności spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), zdecydował o dokapitalizowaniu Spółki zależnej, zawarciu z jej kluczowymi współpracownikami umowy inwestycyjnej oraz ustanowieniu programu motywacyjnego. W ramach realizacji strategii 2020 (RB 18/2017 z 24 maja 2017 r), Spółka zależna wdrożyła już testową wersję modułu Plastream Fashion dla kilku wiodących wydawców internetowych, m.in. Agory, WP, Allegro. Potrzeby inwestycyjne to między innymi rozwój kolejnych modułów związanych z detekcją twarzy i emocji oraz nakłady związane z planem akwizycji klientów w regionie EMEA.

  (więcej…)

 • 2018/01/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") ze względu na problem techniczny w związku, z którym został opublikowany raport o niepełnej treści, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść raportu z dnia 25-01-2018 roku o nr 2/2018:(więcej…)

 • 2018/01/15

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  (więcej…)

 • 2017/12/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od spółki Posella Limited, jako osoby blisko związanej z panem Jackiem Olechowskim – Prezesem Zarządu Mediacap S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.(więcej…)

 • 2017/12/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w
  dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od pani Edyty Gurazdowskiej – Wiceprezes Zarządu Mediacap
  S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.(więcej…)

 • 2017/12/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, oraz jego podmiot zależny Posella Limited z siedzibą w Larnace, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Ww. podmioty poinformowały, że wskutek umowy sprzedaży 319.216 akcji zwykłych na okaziciela, zawartej poza rynkiem regulowanym, pośredni stan posiadania akcji Emitenta przez Posella Limited oraz Pana Jacka Olechowskiego uległ zwiększeniu o ponad 1%.(więcej…)

 • 2017/12/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Filipa Friedmanna, oraz jego podmiot zależny Frinanti Limited z siedzibą w Larnace, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Ww. podmioty poinformowały, że wskutek umów sprzedaży 920.016 akcji zwykłych na okaziciela, zawartych poza  rynkiem regulowanym, pośredni stan posiadania akcji Emitenta przez Frinanti Limited uległ zmniejszeniu do stanu poniżej progu 5%.

  (więcej…)

 • 2017/12/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa. z o.o. z siedzibą w Warszawie wygrała przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.

  Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy ostatecznej. O zawarciu umowy Emitent poinformuje za pośrednictwem odrębnego komunikatu.(więcej…)

 • 2017/12/18

  Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia") zawarła z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Polsat Media") umowę pozyskiwania reklam do kanałów TalentMedia (dalej: "Umowa").

  Umowa ma charakter partnerski, a jej przedmiotem jest świadczenie usług Branded Content dla klientów Polsat Media. TalentMedia będzie wyłącznym MCN w Polsce, świadczącym usługi na rzecz Polsat Media. Zrzeszeni w sieci ​TalentMedia twórcy treści będą częścią oferty Polsat Media AdTube. Polsat Media będzie również wyłącznym reprezentantem TalentMedia we współpracy z domami mediowymi.

  (więcej…)

 • 2017/12/16

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że po rozważeniu znacznego potencjału rozwojowego spółki zależnej TalentMedia sp. z o.o. i jej kluczowej roli dla realizacji strategii Grupy MEDIACAP, zdecydował o modyfikacji miejsca tej spółki w obrębie Grupy kapitałowej. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, Zarząd MEDIACAP S.A. informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2017 r. aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej z dnia 7 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi The Digitals sp. z o.o. oraz TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), a także wspólnikami TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Aneks").(więcej…)

 • 2017/12/16

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w ramach zwiększenia efektywności zarządzania i współpracy zespołów w ramach segmentu MARKETING, zdecydował o modyfikacji miejsca spółki Scholz & Friends Warszawa sp.z o.o. w obrębie Grupy MEDIACAP. W dniu 15 grudnia 2017 r. zawarto porozumienie dotyczące przystąpienia do umowy wspólników z dnia 12 grudnia 2010 r. i jej zmian (dalej: "Porozumienie") pomiędzy Emitentem, Scholz & Friends Group GmbH oraz spółkami zależnymi Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka") i The Digitals sp. z o.o.(więcej…)

 • 2017/12/11

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2017 roku.(więcej…)

 • 2017/12/11

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 11.12.2017 r.(więcej…)

 • 2017/11/20

  W nawiązaniu do raportu nr 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r., w którym Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") powiadomił o zawarciu przez spółkę zależną, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), aneksu do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient"), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. Spółka podpisała z Klientem oraz jego spółką powiązaną, dodatkową umowę o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa marketingowego, działań PR oraz usług reklamowych.(więcej…)

 • 2017/11/17

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że spółka zależna od Emitenta - The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka Zależna") powzięła informację, że podmiot z branży alkoholowej (dalej: "Klient") wybrał ofertę Spółki Zależnej jako najkorzystniejszą w ramach przeprowadzonego przetargu.

  Zgodnie z ofertą Spółka Zależna od Emitenta świadczyć będzie usługi promocyjne produktów Klienta.(więcej…)

 • 2017/11/10

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 11 grudnia 2017 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.(więcej…)

 • 2017/11/06

  W nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz raportu nr 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: "Spółka"), podpisała aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient"). Na podstawie tej umowy, spółka zależna od Emitenta świadczy usługi w zakresie reklamy i promocji.(więcej…)

 • 2017/10/30

  Zarząd MEDIACAP S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2017 r. powziął informację o planowanym połączeniu IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Data sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").(więcej…)

 • 2017/10/26

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. Szacowane przychody ze sprzedaży w Q3 2017 wyniosły 17,7 mln PLN (wzrost o 12,6 % wobec Q3 2016). Narastająco przychody od początku roku wyniosły 49,1 mln PLN (wzrost o 10,6% r/r).

  (więcej…)

 • 2017/09/05

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A., przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.(więcej…)

 • 2017/08/07

  Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent) informuje, iż w dniu 07-08-2017 roku spółka zależna Emitenta – The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: „Spółka”), w wyniku udziału Spółki w postępowaniu w trybie art. 54 ustawy prawo zamówień publicznych (numer referencyjny postępowania: GKP/PGE/0100/2016), zawarła umowę (dalej: „Umowa”) z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Zamawiający"), której przedmiotem jest wykonywanie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego w ramach stałej obsługi usług polegających na realizacji kampanii reklamowych oraz działań reklamowych wspierających kampanie reklamowe.(więcej…)

 • 2017/06/30

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. informuje o ziszczeniu się w dniu 30.06.2017 r. warunków zawieszających określonych w warunkowych umowach nabycia 180 udziałów w TalentMedia Balcans sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta TalentMedia sp. z o.o. (więcej…)

 • 2017/06/28

  Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.(więcej…)

 • 2017/06/28

  Zarząd MEDIACAP S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku.(więcej…)

 • 2017/06/23

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. "TalentMedia" zawarła warunkowe umowy nabycia 180 udziałów w TalentMedia Balcans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie "TalentMedia Balcans" od osób fizycznych, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł, które stanowią 90% udziałów w kapitale zakładowym TalentMedia Balcans.(więcej…)

 • 2017/06/20

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 19 czerwca 2017 roku dokonała wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych MEDIACAP SA za 2017 rok.(więcej…)

 • 2017/05/30

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2017 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  (więcej…)

 • 2017/05/24

  Zarząd Mediacap Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości nową strategię rozwoju Spółki.

  Nowa strategia zakłada koncentrację na rozwoju nowych modeli biznesowych w oparciu o trzy globalne trendy technologiczne: big data, video online i machine learning. Strategia MEDIACAP zakłada, że rozwój skalowalnych produktów technologicznych - platformy Opinie.pl, Plastream i MCN Talent Media wygeneruje w 2020 roku 76,5 mln zł przychodów i 20,7 mln zł EBITDA wobec 14,7 mln zł przychodów i 2,3 mln zł EBITDA z tych segmentów w 2016 roku.
  (więcej…)

 • 2017/05/21

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 roku, niniejszym informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego MEDIACAP SA za I kwartał 2017 z dnia 30.05.2017 roku na dzień 24.05.2017 roku.(więcej…)

 • 2017/05/18

  Zarząd MEDIACAP SA dalej: "Spółka", "Emitent" informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. Spółka nabyła 561 udziałów w spółce Edge Technology sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 28.050,00 zł, które stanowią 51% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentują taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

  (więcej…)

 • 2017/05/15

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku(więcej…)

 • 2017/05/01

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 30 kwietnia 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla wiceprezes zarządu p. Edyty Gurazdowskiej (dalej "Uchwała").

  (więcej…)

 • 2017/04/05

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Emitent") informuje, że powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta w segmencie marketingowym otrzymała zlecenia na świadczenie usług reklamowych od firmy z branży FMCG (dalej: „Klient”). Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy ostatecznej.(więcej…)

 • 2017/03/29

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29.03.2017 r. spółka zależna od Emitenta - The Digitals sp. z o.o. (dalej: "Spółka") zawarła dwie umowy kredytu z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: "Bank") z siedzibą w Katowicach.

  (więcej…)

 • 2017/03/22

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 22 marca 2017 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dnia 20 marca 2017 r. wydał postanowienie, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego dla spółki TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  (więcej…)

 • 2017/03/20

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Emitent") informuje, że spółki zależne od Emitenta, tj. Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. oraz The Digitals sp. z o.o., z dniem 31 marca 2017 roku zakończą świadczenie usług reklamowych dla operatora sieci kablowej Vectra Media Sp. z o.o. (dalej: "Vectra"). Informacja została uznana przez Emitenta za istotną ze względu na długoterminową, trwającą od 2013 roku współpracę z Vectra.

  (więcej…)

 • 2017/03/13

  Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa") informuje, że w dniu 13 marca 2017 r. powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w związku z zawiadomieniem otrzymanym od akcjonariusza, pana Filipa Friedmanna, działającego w imieniu własnym oraz podmiotu blisko z nim związanego, tj. spółki Frinanti Limited z siedzibą w Nikozji, sporządzonym na podstawie art. 69 Ustawy.(więcej…)

 • 2017/03/08

  Zarząd Mediacap S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku Emitent oraz spółka zależna Emitenta, The Digitals Sp. z o.o. ("The Digitals"), zawarły ze spółką TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("TalentMedia", lub "Spółka"), oraz udziałowcami Spółki, umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji The Digitals w Spółce ("Umowa Inwestycyjna"), która pozwoli The Digitals na osiągnięcie 51,11% w Talentmedia.(więcej…)

 • 2017/03/07

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A., przekazuje do publicznej wiadomości nieautoryzowane wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  (więcej…)

 • 2017/02/27

  Zarząd Mediacap SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Filipa Friedmanna z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 1/02/2017 w sprawie powołania (dokooptowania) z dniem 27 lutego 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Olechowskiego.

  (więcej…)

 • 2017/02/17

  Zarząd spółki Mediacap SA (dalej: ,,Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Filipa Friedmanna z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 17 lutego 2017 roku. Pan Filip Friedmann jako powód rezygnacji podał przyczyny osobiste.

  (więcej…)

 • 2017/02/13

  Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Mediacap S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku Emitent podpisał dokument ustalający wstępne warunki transakcji ("Term Sheet") z niektórymi udziałowcami spółki prowadzącej działalność w obszarze content marketing video ("Spółka") dotyczący nabycia oraz objęcia nowych udziałów w Spółce, pozwalających Emitentowi, lub jego spółce zależnej, na osiągnięcie 51% udziałów oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

  (więcej…)

 • 2017/02/10

  Zarząd MEDIACAP SA dalej: Emitent informuje, że spółka otrzymała istotne zlecenie od międzynarodowej firmy usługowej. Zgodnie z warunkami zlecenia Emitent będzie świadczyć usługi do końca 2017 roku w zakresie realizacji projektu kontrahenta. Wartość usług szacowana jest na 700 tys. USD, jednakże zgodnie z warunkami zlecenia nie przekroczy 800 tys. USD.(więcej…)

 • 2017/02/10

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mediacap Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

  (więcej…)

 • 2017/01/30

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 r.:

  (więcej…)

 • 2017/01/30

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 r.:(więcej…)

 • 2016/12/05

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna od Emitenta - Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka Zależna") powzięła w dniu 5 grudnia 2016 r. informację, iż podmiot z branży usługowej wybrał ofertę Spółki Zależnej jako najkorzystniejszą w ramach przeprowadzonego przetargu.(więcej…)

 • 2016/12/02

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 14 października 2016 r. Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 16 listopada 2016 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Online sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

  (więcej…)

 • 2016/11/16

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 14 października 2016 r. Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 16 listopada 2016 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Online sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

  (więcej…)

 • 2016/10/14

  MEDIACAP S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 października 2016 r. powziął informację o planowanym połączeniu IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Online sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

  (więcej…)

 • 2016/08/11

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

  (więcej…)

 • 2016/08/10

  Zarząd Mediacap SA (dalej: "Spółka", "Emitent") działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) pragnie poinformować, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI w typie "EMITENT" - dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

  (więcej…)

 • 2016/08/09

  Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 16/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, wystąpiła omyłka redakcyjna w numeracji raportu. Omyłka polegała na błędnym określeniu numeru raportu bieżącego.

  (więcej…)

 • 2016/08/09

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") pragnie poinformować, że w dniu 9 sierpnia 2016 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 821/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wykluczenia, z dniem 11 sierpnia 2016 roku, na wniosek Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Emitenta oznaczonych kodem "PLEMLAB00018" z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

  (więcej…)

 • 2016/08/09

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") pragnie niniejszym poinformować, że:

  (więcej…)

 • 2016/08/09

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku oraz w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku pragnie niniejszym poinformować, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA ("KDPW") wydał Komunikat Działu Operacyjnego, w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 529/16 z dnia 4 sierpnia 2016 roku, w dniu 11 sierpnia 2016 roku nastąpi rejestracja 2.291.826 (dwóch milionów dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda oznaczonych kodem PLEMLAB00018.(więcej…)

 • 2016/08/04

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 04 sierpnia 2016r. powziął informację o uchwale nr 529/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW"), na podstawie której Zarząd KDPW postanowił: (i) pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu przez spółkę prowadzącą rynek regulowany zarejestrować w KDPW 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MEDIACAP S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLEMLAB00018.

  (więcej…)

 • 2016/08/03

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2016 roku złożył wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynku równoległym) 18 419 368 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, w tym: 10 000 000 akcji serii A, 1 134 880 akcji serii B, 4 992 662 akcji serii C, 2 291 826 akcji serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

  (więcej…)

 • 2016/07/26

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 26 lipca 2016 r. Spółka opublikowała prospekt emisyjny, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.mediacap.pl oraz na stronie internetowej Millennium Dom Maklerski S.A. www.millenniumdm.pl.

  (więcej…)

 • 2016/07/25

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 25 lipca 2016 roku dokonała wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych MEDIACAP SA za 2016 rok.

  (więcej…)

 • 2016/07/22

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym pragnie poinformować, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2016 roku _DPI/WE/410/19/17/16_ Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki.

  (więcej…)

 • 2016/07/21

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że otrzymał w dniu 21 lipca 2016 r. od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, oraz jego spółki zależnej Posella Limited, a także od Frinanti Limited, spółki zależnej od Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, korekty zawiadomień w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2016 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  (więcej…)

 • 2016/07/14

  Zarząd Mediacap S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 14 lipca 2016 r. zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) od spółki Posella Limited z siedzibą w Larnace, będącej podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Pana Jacka Olechowskiego, oraz spółki Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel, będącej podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Pana Jacka Olechowskiego, dotyczących transakcji dokonanych w dniach 11 i 13 lipca 2016 r. w odniesieniu do akcji Emitenta.

  (więcej…)

 • 2016/07/14

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, oraz jego podmioty zależne Posella Limited i Posella IF1 Limited, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

  (więcej…)

 • 2016/07/13

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 29.01.2016 roku niniejszym informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego MEDIACAP SA za II kwartał 2016 z dnia 12.08.2016 roku na dzień 14.08.2016 roku.

  (więcej…)

 • 2016/07/12

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 21/2016 opublikowanego w dniu 11 lipca 2016 r. Przedmiotem korekty raportu jest zmiana podstawy prawnej, na podstawie której raport został opublikowany, w związku z wejściem w dniu 3 lipca 2016 r. nowego brzmienia Regulaminu ASO, a w szczególności Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  (więcej…)

 • 2016/06/22

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Emitenta, na kolejną, trzyletnią kadencję następujących osób:

  (więcej…)

 • 2016/06/17

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadomienie od akcjonariusza mBank SA z siedzibą Warszawie, które dotyczy zmniejszenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki mBank SA.

  (więcej…)

 • 2016/06/13

  Zarząd Mediacap SA dalej "Emitent" informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, oraz ich spółek zależnych o:

  (więcej…)

 • 2016/06/13

  Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

  (więcej…)

 • 2016/06/13

  Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w związku z oświadczeniami osób uprawnionych złożonymi na podstawie art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia przesłanek do korekty ceny za udziały spółki The Digitals Sp. z o.o. nabyte na podstawie umowy inwestycyjnej z 14 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy spółką Mediacap S.A. oraz spółkami Frinanti Limited i Posella Limited

  (więcej…)

 • 2016/06/13

  Działając w imieniu spółki Mediacap SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) pragniemy poinformować o zakończeniu subskrypcji akcji serii D, podając jednocześnie następujące informacje:

  (więcej…)

 • 2016/06/13

  Zarząd MEDIACAP S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2016 roku.

  (więcej…)

 • 2016/06/13

  Zarząd Mediacap SA informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediacap SA (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.:

  (więcej…)

 • 2016/05/25

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadomienie od akcjonariusza mBank SA z siedzibą Warszawie, które dotyczy przekroczenia udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki mBank SA.

  (więcej…)

 • 2016/05/17

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2016 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie (03-905), przy ul. Francuskiej 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2016/04/20

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015.

  (więcej…)

 • 2016/01/29

  Zarząd MEDIACAP S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku, które będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  (więcej…)

 • 2016/01/28
  25.01.2016

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2016 r. utworzył spółkę zależną pod firmą MCP PUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i objął w niej 100% udziałów reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 100 000,00 (sto tysięcy) złotych. Emitent objął łącznie 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy i pokrył je wkładem pieniężnym.

  (więcej…)

 • 2016/01/25

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, oraz ich spółek zależnych o:

  (więcej…)

 • 2016/01/05

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent"), informuje, że w dniu 5 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od:

  (więcej…)

 • 2015/12/21

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 6 października 2015 r. oraz 42/2015 z dnia 20 października 2015 r., informuje, że doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie rejestracji zmiany w Statucie Spółki oraz zmian w składzie Zarządu Emitenta.(więcej…)

 • 2015/10/29

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 października 2015 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki.

  (więcej…)

 • 2015/10/22

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 sprostowanego raportem nr 18/2015 Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 października 2015 r. podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 1/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, sprostowaną uchwałą Zarządu z dnia 17 marca 2015 r.

  (więcej…)

 • 2015/10/20

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 października 2015 r. podjęła uchwały w zakresie m.in.:

  (więcej…)

 • 2015/10/17

  Zarząd Mediacap S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 19 października 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od: Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, o pośrednim zbyciu przez spółkę Posella Limited

  (więcej…)

 • 2015/10/12

  Zarząd MEDIACAP S.A. (Emitent) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 07 października 2015 r. dotyczącego zawarcia w dniu 6 października 2015 r. przez Emitenta warunkowej umowy sprzedaży 24,5% udziałów w agencji interaktywnej The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – informuje, iż w dniu 12 października 2015 r. spełnione zostały przewidziane w ww. umowie sprzedaży warunki zawieszające.

  (więcej…)

 • 2015/10/07

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że w dniu 6 października 2015 r. zawarł warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której MEDIACAP zobowiązał się kupić od osoby fizycznej (dalej „Sprzedawca”) 588 udziałów, które stanowią 24,5% udziału w agencji interaktywnej The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "The Digitals")

  (więcej…)

 • 2015/10/06

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 06.10.2015 r.

  (więcej…)

 • 2015/10/06

  Zarząd MEDIACAP S.A. („ Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 października 2015 roku.

  (więcej…)

 • 2015/10/02

  Zarząd Mediacap S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 2 października 2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od:

  (więcej…)

 • 2015/09/28

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2015 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  (więcej…)

 • 2015/09/07

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 6 października 2015 r. na godz. 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2015/08/31

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz 23/2015 z dnia 5 maja 2015 r., informuje, że doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania postanowienia z dnia 29.04.2015 r. zgodnie z wnioskiem, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2015.

  (więcej…)

 • 2015/07/02

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 2 lipca 2015 r., MEDIACAP SA zwiększył do 60% swój stan posiadania w kapitale zakładowym spółki IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "IQS") nabywając od osoby fizycznej 7 udziałów, stanowiących 7% udziału w kapitale zakładowym IQS oraz reprezentujących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

  (więcej…)

 • 2015/06/24

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna podpisała aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy ze spółką z branży usługowej. Na podstawie umowy, spółka zależna od Emitenta świadczy usługi w zakresie reklamy i promocji.

  (więcej…)

 • 2015/06/22

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2015 r. otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 czerwca 2015 r. o zawieszeniu na wniosek Emitenta postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji i praw do akcji serii E.

  (więcej…)

 • 2015/05/21

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że w dniu 21 maja 2015 r. podpisał z osobami trzecimi, niepowiązanymi z MEDIACAP, dokument ustalający ramy prowadzenia rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność podstawową w segmencie reklama i badania.

  (więcej…)

 • 2015/05/20

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 20 maja 2015 r. podpisał umowę najmu powierzchni biurowej.

  (więcej…)

 • 2015/04/29

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., informuje, że w dniu 8 maja 2015 r. doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 kwietnia 2015 r.

  (więcej…)

 • 2015/04/14

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 14.04.2015 r.
  1) Posella Limited.:

  (więcej…)

 • 2015/04/14

  Zarząd MEDIACAP S.A. („ Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

  (więcej…)

 • 2015/03/20

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014.

  (więcej…)

 • 2015/03/18

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 25 lutego 2015 roku wkradł się błąd i powołano akcje na okaziciela serii D podczas, gdy powinny być powołane akcje serii E, w związku z tym Zarząd w dniu 17 marca 2015 r. dokonał sprostowania uchwały z 25 lutego 2015 r. poprzez wpisanie poprawnego oznaczenia akcji oraz przyjął jednolitą treść uchwały Zarządu Spółki.

  (więcej…)

 • 2015/03/18

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 kwietnia 2015 r. na godz. 11:30 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2015/03/04

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 lutego 2015 r. Rejestracja dotyczy następującej zmiany:

  (więcej…)

 • 2015/02/27

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 27 lutego 2015 r., MEDIACAP zwiększył do 75,5% swój stan posiadania w kapitale zakładowym spółki The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "The Digitals") nabywając od osoby fizycznej 516 udziałów, stanowiących 21,5% udziału w kapitale zakładowym The Digitals oraz reprezentujących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

  (więcej…)

 • 2015/02/26

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2015 r. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta.

  (więcej…)

 • 2015/02/25

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2015 roku działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z treścią uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

  (więcej…)

 • 2015/02/25

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2015 roku działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z treścią uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. (więcej…)

 • 2015/02/23

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 23.02.2015 r.

  (więcej…)

 • 2015/02/23

  Zarząd MEDIACAP S.A. („ Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 23 lutego 2015 roku. (więcej…)

 • 2015/02/20

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 02 lutego 2015 r., informuje, że w dniu 19 lutego 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2 lutego 2015 r. Rejestracja dotyczy następujących zmian:(więcej…)

 • 2015/02/05

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza Posella Limited dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki MEDIACAP S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2015 r.
  (więcej…)

 • 2015/02/02

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 02.02.2015 r.

  (więcej…)

 • 2015/02/02

  Zarząd MEDIACAP S.A. („ Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 02 lutego 2015 roku. (więcej…)

 • 2015/01/30

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2015/01/27

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 23 lutego 2015 r. na godz. 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.(więcej…)

 • 2015/01/05

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 02 lutego 2015 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (więcej…)

 • 2014/12/02

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 1 grudnia 2014r. Spółka otrzymała potwierdzenie realizacji kampanii (wraz ze spółką zależną) w ramach postępowania na Kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Zasmakuj w Europie” na rynku Turcji”.(więcej…)

 • 2014/10/20

  Zarząd spółki Mediacap S.A (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marka Żołędziowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 października 2014 roku.(więcej…)

 • 2014/08/19

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka") informuje, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. na podstawie Uchwały nr 673/14 z dnia 25.07.2014 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A nastąpi rejestracja 4.992.662 (czterech milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch) akcji serii C Spółki, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(więcej…)

 • 2014/08/16

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("dalej jako: Spółka") informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę nr 928/2014 dotyczącą wyznaczenia na dzień 20 sierpnia 2014 r. pierwszego dnia notowania 4.992.662 (czterech milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 20 sierpnia 2014 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLEMLAB00018” oraz notowania akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MEDIACAP” i oznaczeniem „MCP”.(więcej…)

 • 2014/08/11

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako:„Spółka”) podaje do wiadomości, że uchwałą nr 908/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. (więcej…)

 • 2014/08/11

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako:„Spółka”) podaje do wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2014 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Wnioskowanym dniem pierwszego notowania ww. instrumentów finansowych Spółki jest 20 sierpnia 2014 r. (więcej…)

 • 2014/07/31

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 31 lipca 2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 925 968 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, za cenę 2.777.904,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję.(więcej…)

 • 2014/07/31

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Jacka Olechowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa:

  (więcej…)

 • 2014/07/31

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pani Edyty Gurazdowskiej, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy nabycia przez Edytę Gurazdowską będącą członkiem zarządu Spółki 53 515 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście) akcji Spółki, za cenę 160 545 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  (więcej…)

 • 2014/07/31

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa:

  (więcej…)

 • 2014/07/28

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 25 lipca 2014r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na realizację działań eventowych.(więcej…)

 • 2014/07/28

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej również: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 673/14 postanowił zarejestrować w depozycje papierów wartościowych 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela, serii C wyemitowanych przez Spółkę: o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja oraz oznaczyć je kodem ISIN: PLEMLAB00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLEMLAB00018, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie (dalej: „Decyzja”), z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(więcej…)

 • 2014/07/28

  Zarząd Spółki Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda.(więcej…)

 • 2014/07/15

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej „Emitent” lub „Mediacap”) informuje, w że w dniu 14 lipca 2014 r. spółka zależna Emitenta, Grupa IQS Sp. z o.o. (dalej „Grupa IQS”), zawarła ze spółką Gemius S.A. (dalej „Gemius”) umowę sprzedaży udziałów oraz cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie przez Grupę IQS od Gemius 100 udziałów w spółce pod firmą Internetowy Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o. (dalej „IIBR”), specjalizującej się w badaniach marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.(więcej…)

 • 2014/06/27

  Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2014 r.

  (więcej…)

 • 2014/06/27

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku. (więcej…)

 • 2014/06/26

  Emitent, informuje że w dniu 26 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę zgodnie z § 8 Umowy Spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w sprawie zwrotu udziałowcom Spółki dopłat (dokonanych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2011 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym Nr 27/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) w takim samym stosunku w jakim były wpłacone. Zwrot nastąpi w części - do łącznej kwoty 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych tj. w wysokości 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych na każdy posiadany udział.(więcej…)

 • 2014/06/10

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej „Emitent” lub „MEDIACAP”) informuje, że 9 czerwca 2014 r. zawarł umowę sprzedaży z osobą fizyczną będącą jednym ze wspólników i zarazem osobą z kadry zarządzającej spółki The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „The Digitals” lub „Spółka”), na podstawie której MEDIACAP kupił od sprzedawcy 72 udziały, reprezentujące 3% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. (więcej…)

 • 2014/05/26

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013.(więcej…)

 • 2014/05/26

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.(więcej…)

 • 2014/05/21

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 21 maja 2014 r. od Pana Filipa Friedmanna na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. W dniu 20 maja 2014 r. nastąpiło:

  (więcej…)

 • 2014/05/21

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 21 maja 2014 r. od Pana Jacka Olechowskiego na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. (więcej…)

 • 2014/05/15

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent" lub "Mediacap") informuje, w że w dniu 15 maja 2014 r. podpisał z osobą trzecią, niepowiązaną z Mediacap, dokument (Term Sheet) ustalający ramy prowadzenia dalszych rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność podstawową w segmencie Data. (więcej…)

 • 2014/04/18

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 18 kwietnia 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki.(więcej…)

 • 2014/04/18

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 18 kwietnia 2014 r. od pana Marka Żołędziowskiego, członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, będący podmiotem blisko związanym z członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 30 394 (trzydziestu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 60 484,06 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote sześć groszy), czyli po cenie 1,99 PLN (jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję. (więcej…)

 • 2014/04/02

  Zarząd spółki MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że otrzymał informację od Notariusza, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nieprawidłowo podana została wysokość kapitału zakładowego w §5 tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.01.2014 r.(więcej…)

 • 2014/03/25

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego od mWealth Management SA z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej: "Ustawa"), w dniu 25 marca 2014 powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 18.03.2014r., która rozliczona została w dniu 21.03.2014r.

  (więcej…)

 • 2014/03/18

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 18 marca 2014 r. podpisanej przez Autoryzowanego Doradcę - 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi umowy o doradztwo w zakresie wprowadzenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku NewConnect, wskutek czego doszło do zawarcia w/w umowy.(więcej…)

 • 2014/03/04

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego od mWealth Management SA z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej: "Ustawa"), powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. (więcej…)

 • 2014/02/20

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20 lutego 2014 r. od Posella Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.(więcej…)

 • 2014/02/20

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20 lutego 2014 r. od Frinanti Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. (więcej…)

 • 2014/02/20

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20.02.2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.(więcej…)

 • 2014/02/20

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarząd Spółki Mediacap SA ("Spółka) z siedzibą w Warszawie niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 20 lutego 2014 r. Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki.(więcej…)

 • 2014/02/13

  Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym pragnie poinformować, że z dniem 24 lutego 2014 roku Trigon Dom Maklerski SA przestaje pełnić funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta.

  (więcej…)

 • 2014/02/05

  Zarząd MEDIACAP SA zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu Spółki MEDIACAP SA.(więcej…)

 • 2014/01/31

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014.(więcej…)

 • 2014/01/30

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent" lub "Mediacap") informuje, że w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Mediacap oraz spółkami Frinanti Limited i Posella Limited w dniu 14 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 38/2013 z 16 grudnia 2013 r.), w dniu 29 stycznia 2014 r. zawarł ze spółkami Frinanti Limited i Posella Limited warunkowe umowy sprzedaży udziałów, dotyczące nabycia i przeniesienia na Mediacap 1.224 udziałów w kapitale zakładowym The Digitals Sp. z o.o., reprezentujących 51% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 8.587.378,64 zł. (więcej…)

 • 2014/01/28

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 stycznia 2014 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2014/01/28

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2014 roku.(więcej…)

 • 2013/12/20

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 27 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki ul. Domaniewska 50A III piętro, 02-672 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (więcej…)

 • 2013/12/19

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") pragnie niniejszym poinformować, że w dniu 19 grudnia 2013 Spółka zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").(więcej…)

 • 2013/12/16

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że w dniu 14 grudnia 2013 r. podpisał warunkową umowę inwestycyjną ze znaczącymi akcjonariuszami Frinanti Limited i Posella Limited (dalej "Frinanti", "Posella") dotyczącą przeprowadzenia transakcji, przewidującej nabycie przez MEDIACAP kontrolnego pakietu udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "The Digitals"), wraz z jednoczesnym zobowiązaniem się akcjonariuszy do objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym MEDIACAP.(więcej…)

 • 2013/11/25

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 8 października 2013 r. Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") pragnie niniejszym poinformować, że w dniu 22 listopada Spółka przeprowadziła transakcję, w wyniku której nabyła 53 udziały w spółce Grupa IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 26.500,00 zł, które stanowią 53% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentują taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. (więcej…)

 • 2013/11/04

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 4 listopada 2013 podpisał z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w kwocie 733.250,00 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).(więcej…)

 • 2013/10/24

  W opublikowanym w dniu wczorajszym raporcie bieżącym nr 31/2013 zostało podane błędne oznaczenie wartość kontraktu. Zamiast "1,24 M brutto" powinno być "1,24 MLN PLN brutto". Poniżej Zarząd MEDIACAP SA podaje poprawne brzmienie raportu.
  (więcej…)

 • 2013/10/23

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 23.10.2013 Spółka podpisała umowę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o wartości 1,24 M brutto na realizację koncepcji logistycznej, aranżacji przestrzeni konferencyjnej, identyfikacji wizualnej oraz oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w ramach organizacji 19 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 9 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz sesją organów pomocniczych, oraz kreacji i wizualizacji przestrzeni konferencyjnej na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie, na którym będzie miała miejsce Konferencja w dniach 11-22 listopada 2013 r.(więcej…)

 • 2013/10/08

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 października 2013 Spółka podpisała dokument określający ramowe warunki nabycia pakietu kontrolnego tj. 53% spółki Grupa IQS Sp. z o.o (dalej "Term Sheet"). (więcej…)

 • 2013/10/02

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 30 września 2013 r. od Frinanti Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. (więcej…)

 • 2013/10/02

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 30 września 2013 r. od Posella Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. (więcej…)

 • 2013/10/02

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 30 września 2013 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 782 475 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki, za cenę 1.001.568,00 zł (słownie: jeden milion jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), czyli po cenie 1,28 PLN (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) za jedną akcję. (więcej…)

 • 2013/09/27

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała zgodę Rady Nadzorczej na kontynuowanie prac nad przejęciem pakietu kontrolnego w dwóch spółkach. Jeden podmiot działa w segmencie usług online/e-commerce, drugi w segmencie zbierania i analizy danych marketingowych. (więcej…)

 • 2013/09/12

  Zarząd MEDIACAP SA zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu Spółki MEDIACAP SA oraz spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.(więcej…)

 • 2013/09/06

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka") informuje, że powziął wiadomość o przyznaniu Spółce dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".(więcej…)

 • 2013/07/10

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. otrzymał podpisany oryginał porozumienia ze spółką Scholz & Friends Group GmbH w sprawie ostatecznego rozliczenia ceny nabycia udziałów w spółce Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.(więcej…)

 • 2013/07/08

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 lipca 2013 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, o nabyciu 2.591 akcji Spółki za cenę 3.218,26. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.

  (więcej…)

 • 2013/06/27

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2013 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, o nabyciu 3.500 akcji Spółki za cenę 4.130 PLN tj. 3.500 akcji po cenie 1,18 PLN za jedna akcję. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.(więcej…)

 • 2013/06/21

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że:
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję:
  - p. Jacek Welc
  - p. Hubert Janiszewski(więcej…)

 • 2013/06/20

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2013 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2013/06/20

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 roku.(więcej…)

 • 2013/05/23

  Emitent, informuje że w dniu 23 maja 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę zgodnie z § 8 Umowy Spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w sprawie zwrotu udziałowcom Spółki dopłat (dokonanych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2011 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym Nr 27/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) w takim samym stosunku w jakim były wpłacone.(więcej…)

 • 2013/05/21

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 21 maja 2013 Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na realizację działań promocyjno- marketingowych. Szacowana wartość kontraktu wyniesie 3 miliony złotych brutto. Podpisana umowa jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej w 2009.(więcej…)

 • 2013/05/17

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 r. godz. 10:00 w siedzibie spółki ul. Bema 65, 01-244 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.(więcej…)

 • 2013/04/18

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.(więcej…)

 • 2013/04/18

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w wysokości 9 gr na 1 akcję.(więcej…)

 • 2013/04/10

  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 (raport EBI: 3/2013), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2013/04/03

  W imieniu MEDIACAP SA mamy przyjemność zaprosić Państwa na "TOP PICK NewConnect DAY". Konferencja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 z udziałem spółek z rynku NewConnect, wybranymi przez INFINITY8 S.A, w tym z MEDIACAP SA.(więcej…)

 • 2013/02/19

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała przetarg na długofalową obsługę ATL i BTL dla operatora sieci kablowej Vectra Media Sp. z o.o.(więcej…)

 • 2013/01/31

  Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2012/12/10

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 10 grudnia 2012 od Jacka Olechowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Spółki, 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki, za łączną cenę 36 100,00 PLN (trzydzieści sześć tysięcy sto złotych). (więcej…)

 • 2012/10/16

  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 (raport EBI: 2/2012), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac nad raportem, raport kwartalny za trzeci kwartał 2012 roku zostanie opublikowany w dniu 24 października 2012 r.(więcej…)

 • 2012/08/07

  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 (raport EBI: 2/2012), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac nad raportem, raport kwartalny za drugi kwartał 2012 roku zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2012 r.(więcej…)

 • 2012/07/25

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że Spółka wygrała przetarg na przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej poprawy wizerunku przedsiębiorców i promocji postaw przedsiębiorczych organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (więcej…)

 • 2012/07/02

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 2 lipca 2012 od Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy nabycia przez Frinanti Limited, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 188 000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki, za cenę 99 640,00 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), czyli po cenie 0,53 PLN (pięćdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. (więcej…)

 • 2012/06/29

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2012/06/29

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był jeden pełnomocnik reprezentujący trzech Akcjonariuszy Spółki, Zgromadzenie zdecydowało o niepodejmowaniu uchwał w przedmiocie:

  (więcej…)

 • 2012/05/29

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2012, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. ul. Bema 65, 01-244 Warszawa.

  (więcej…)

 • 2012/05/25

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011.(więcej…)

 • 2012/05/21

  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 (raport EBI: 2/2012), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac nad raportem, raport roczny za 2011 rok zostanie opublikowany w dniu 25 maja 2012 r.(więcej…)

 • 2012/05/09

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku Spółka podpisała ramową umowę o świadczenie usług z LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (więcej…)

 • 2012/03/21

  W imieniu grupy MEDIACAP SA mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z inwestorami, która odbędzie się w dniu 24 maja 2012 w godzinach 12:00 - 14:00 w siedzibie spółki przy ulicy Bema 65 w Warszawie (wjazd od ul. Prymasa Tysiąclecia).(więcej…)

 • 2012/02/09

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do publicznej wiadomości strategię Spółki na lata 2012-2014.(więcej…)

 • 2012/02/03

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 3 lutego 2012 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej , o nabyciu 210 akcji Spółki, za cenę 143,90 PLN, tj. 50 akcji po cenie 0,67 PLN za jedną akcję oraz 160 akcji po cenie 0,69 PLN za jedną akcję. (więcej…)

 • 2012/02/01

  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 (raport EBI: 2/2012), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że z uwagi na zaistniałe w spółce przejściowe problemy o charakterze technicznym, raport okresowy za 4 (czwarty) kwartał roku obrotowego 2011 zostanie opublikowany w dniu 15 lutego 2012 r. Za utrudnienia z tym związane chcielibyśmy przeprosić wszystkich inwestorów.(więcej…)

 • 2012/01/31

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2011/10/12

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 11 października 2011 od Versalin Properties Ltd, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umów nabycia przez Versalin Properties Ltd, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, za cenę 105 000,00 PLN (sto pięć tysięcy złotych), czyli po cenie 0,70 PLN (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję, co spowodowało zwiększenie udziału Versalin Properties Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu powyżej 15 %. Podpisanie umów nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 10 października 2011.(więcej…)

 • 2011/10/07

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała przetarg na długofalową obsługę działań dla międzynarodowej firmy usługowej o wartości zleceń powyżej 2M.(więcej…)

 • 2011/09/06

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał od spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. informację o zmianie składu Zarządu tej spółki.(więcej…)

 • 2011/08/29

  Emitent informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 r. Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o nałożeniu na MEDIACAP SA dopłat do kapitału spółki zależnej w wysokości 26.660 PLN na każdy udział posiadany przez MEDIACAP SA. Dopłaty są przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki zależnej.(więcej…)

 • 2011/08/26

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę na długofalową obsługę zintegrowanych działań dla Złotych Tarasów. (więcej…)

 • 2011/07/28

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 28 lipca 2011 Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na kompleksową obsługę działań marketingowych operatora na rynku korporacyjnym.(więcej…)

 • 2011/07/18

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 15 lipca 2011 od Versalin Properties Ltd, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Jacka Olechowskiego i p. Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Posella Management Ltd, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Versalin Properties Ltd, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 106 374 akcji Spółki, za cenę 106 374,00 PLN (sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote), czyli po cenie 1 PLN za jedną akcję, co spowodowało zmniejszenie udziału Versalin Properties Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu poniżej 15 %. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect zawartej w dniu 15 lipca 2011.(więcej…)

 • 2011/07/18

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę usług kreatywnych, strategicznych i produkcyjnych dla wiodącej międzynarodowej korporacji z branży motoryzacyjnej. Szczegółowe warunki umowy nie pozwalają na ujawnienie marki klienta.(więcej…)

 • 2011/07/04

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2011/06/29

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 roku. (więcej…)

 • 2011/06/21

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 650 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,78 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,0058 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 144.138 sztuk akcji, co stanowi 1,2945 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.(więcej…)

 • 2011/06/14

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej , o nabyciu 1.500 akcji Spółki, za cenę 1.170 PLN, to jest po cenie 0,78 PLN za jedną akcję. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.(więcej…)

 • 2011/06/14

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 1.100 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,83 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,01% wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 143.488 sztuk akcji, co stanowi 1,2886 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.(więcej…)

 • 2011/06/03

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki publikuje porządek obrad wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku.(więcej…)

 • 2011/05/31

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 1.000 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,83 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,009 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 87.388 sztuk akcji, co stanowi 0,7848 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.(więcej…)

 • 2011/05/31

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (więcej…)

 • 2011/05/26

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 26 maja 2011 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej, o nabyciu 500 akcji Spółki, za cenę 400 PLN, to jest po cenie 0,80 PLN za jedną akcję; 1284 akcji Spółki za cenę 1078,56 PLN, to jest po cenie 0,84 PLN za jedną akcję; 383 akcji Spółki za cenę 329,38 PLN, to jest po 0,86 PLN za jedną akcję; 1264 akcji Spółki za cenę 1074,40 PLN, to jest po 0,85 PLN za jedną akcję.(więcej…)

 • 2011/05/25

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010.(więcej…)

 • 2011/05/23

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA podaje do publicznej informacji Regulamin skupu akcji własnych, który przewiduje rozpoczęcie skupu akcji własnych nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2011r. Treść Regulaminu znajduje się w załączeniu.(więcej…)

 • 2011/05/18

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych w dniu 18 maja 2011 r. dokonał skupu 42.000 sztuk akcji własnych, po cenie nominalnej. (więcej…)

 • 2011/05/05

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała przetarg na dostawę usług o charakterze w pełni zintegrowanym, obejmujące działania typu above the line, below the line, direct i digital o planowanym budżecie w przedziale 1-1,5 MLN PLN dla międzynarodowej korporacji, która nie była dotąd klientem spółki. (więcej…)

 • 2011/03/04

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (więcej…)

 • 2011/01/31

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2011/01/19

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 stycznia 2011 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2011/01/19

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2011 roku. (więcej…)

 • 2011/01/19

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkowstwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Tomasz Grzybowski oraz Pan Julian Kozankiewicz a powołani zostali Pan Piotr Kuc (przez WZA) oraz Pan Filip Friedmann (przez Posellę).(więcej…)

 • 2010/12/21

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 stycznia 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki. (więcej…)

 • 2010/12/17

  Warszawa Sp. z o.o. w wysokości 500.000 PLN. Decyzja o udzielenie finansowania została podjęta w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej MEDIACAP SA oraz zgodnie z umową nabycia udziałów w Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisaną w dniu 11 lutego 2010.(więcej…)

 • 2010/12/06

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 grudnia 2010 od Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Członek Rady Nadzorczej) 250.000 akcji (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Spółki za cenę 400.000 zł (czterysta tysięcy zł), to jest po cenie 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję, co stanowi 2,25 % wszystkich akcji MEDIACAP SA. (więcej…)

 • 2010/11/26

  Szanowni Państwo,

  W imieniu grupy MEDIACAP SA mamy przyjemność zaprosić Państwa na
  prezentację dla inwestorów, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 o
  godzinie 10:00 w siedzibie spółki przy ulicy Bema 65 w Warszawie (wjazd od
  ul. Prymasa Tysiąclecia).(więcej…)

 • 2010/09/22

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka wygrała przetarg na dostawę usług eventowych o budżecie w przedziale 0,25-0,50 MLN dla wiodącej krajowej firmy, która nie była dotąd klientem spółki. (więcej…)

 • 2010/09/20

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka wygrała przetarg na dostawę usług eventowych o budżecie w przedziale 1,00-1,50 MLN PLN dla wiodącej międzynarodowej korporacji, która nie była dotąd klientem spółki. (więcej…)

 • 2010/09/13

  Zarząd MEDIACAP SA (poprzednia nazwa EM Lab SA) informuje, że na podstawie komunikatu otrzymanego od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 13 września 2010, począwszy od dnia 14 września 2010 akcje Spółki będą notowane pod nazwą MEDIACAP i oznaczeniem MCP.(więcej…)

 • 2010/09/10

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie wpisu dokonanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 01 września 2010 nastąpiła zmiana nazwy Spółki EM Lab SA na nową nazwę MEDIACAP SA. (więcej…)

 • 2010/09/03

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 3 września 2010 od BRE Wealth Management S.A. w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o przekroczeniu w dniu 25 sierpnia 2010 przez klientów BRE Wealth Management S.A. progu 5 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. (więcej…)

 • 2010/08/25

  W związku z omyłką pisarską w raporcie bieżącym nr 34/2010 Zarząd EM Lab SA informuje, iż prawidłowa treść komunikatu powinna brzmieć: Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24.08.2010 od Dritosa Management Limited w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)

  (więcej…)

 • 2010/08/25

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25.08.2010 od Marka Żołędziowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Versalin Properties Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Marek Żołędziowski) 260.000 akcji (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) Spółki za cenę 312.000 zł (trzysta dwanaście tysięcy zł), to jest po cenie 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję, co stanowi 2,34 % wszystkich akcji Em Lab SA. Zbycie nastąpiło na podstawie transakcji pakietowej zawartej w dniu 25.08.2010 w Warszawie.(więcej…)

 • 2010/08/24

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24.08.2010 od Dritosa Management Limited w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki za cenę 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł),

  (więcej…)

 • 2010/08/12

  Zarząd EM LAB SA informuje, iż data publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku podana w komunikacie bieżącym nr 2/2010 uległa zmianie z 16 sierpnia 2010 na 12 sierpnia 2010 r.
  (więcej…)

 • 2010/07/19

  Zarząd spółki EM Lab SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj.19 lipca 2010 Spółka zawarła umowę sprzedaży akcji.(więcej…)

 • 2010/07/16

  Zarząd Spółki EM Lab S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał od spółki zależnej Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. informację o zmianie składu Zarządu tej spółki.(więcej…)

 • 2010/07/02

  Zarząd spółki EM Lab SA informuje, iż spółka EM Lab SA wypowiedziała umowę na pełnienie funkcji animatora którą miała podpisaną z Beskidzkim Domem Maklerskim SA z siedzibą w Bielsku-Białej.(więcej…)

 • 2010/06/30

  Zarząd EM Lab SA ("Spółka") przekazuje, w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 roku. (więcej…)

 • 2010/06/24

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych od Członków Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza oraz Marka Żołędziowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Versalin Properties Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Marek Żołędziowski) 397.741 akcji Spółki od Juliana Kozankiewicza, za cenę 19.887,05 zł, to jest po cenie 5 gr. za jedną akcję. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy zakupu poza rynkiem NewConnect podpisanej w dniu 23 czerwca 2010 w Warszawie, w związku z wykonaniem opcji zawartej w porozumieniu wspólników zawartym w dniu 14 kwietnia 2008.(więcej…)

 • 2010/06/16

  Zarząd EM Lab SA podaje do publicznej wiadomości strategię Spółki na lata 2010-2013.(więcej…)

 • 2010/06/09

  Zarząd EM LAB SA informuje, że w dniu 8 czerwca 2010 r. Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na kompleksową obsługę działań marketingowych operatora na rynku korporacyjnym. Szacowana wartość kontraktu wyniesie 3,6 miliona złotych brutto, na przestrzeni 12 miesięcy. Podpisana umowa jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej w 2009.(więcej…)

 • 2010/06/02

  Zarząd EM Lab S.A. ("Spółka") na podstawie §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", przekazuje do wiadomości publicznej treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 10.00 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki. (więcej…)

 • 2010/05/27

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 maja 2010 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego oraz Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, (więcej…)

 • 2010/05/26

  Zarząd EM LAB SA przekazuje do wiadomości, że 16.06.2010 odbędzie się spotkanie z inwestorami w siedzibie spółki - przy ulicy Bema 65 w Warszawie o godzinie 10:00, na którym zostanie zaprezentowana strategia spółki oraz jej bieżąca sytuacja rynkowa.(więcej…)

 • 2010/05/11

  Zarząd EM Lab SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku.(więcej…)

 • 2010/04/29

  Zarząd EM LAB SA informuje, iż data publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku podana w komunikacie bieżącym nr 2/2010 uległa zmianie z 17 maja 2010 na 30 kwietnia 2010 r.(więcej…)

 • 2010/04/19

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2010 zawarł umowę z bankiem PeKaO SA w celu zabezpieczenia 75% kredytu udzielonego 5 lutego 2010r. firmie Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.w wysokości 400.000 zł w której Spółka ma 75% udziałów. (więcej…)

 • 2010/03/22

  Zarząd EM Lab SA zawiadamia, iż nowy adres Spółki to: ul Bema 65, 01-244 Warszawa.(więcej…)

 • 2010/02/26

  Zarząd EM Lab S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 26 lutego 2010 r. od Członka Rady Nadzorczej p. Juliana Kozankiewicza w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zbyciu przez p. Juliana Kozakiewicza 1.338.779 akcji Spółki, za cenę 66.938,95 zł, to jest po cenie 5 gr. za jedną akcję, co spowodowało zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce do poziomu poniżej 5%. Zbycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect zawartej w dniu 25 lutego 2010 r. w Warszawie w związku z zawartą umową opcji. (więcej…)

 • 2010/02/26

  Zarząd EM Lab S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 26 lutego 2010 r. od Posella Management Ltd na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Jacka Olechowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Posella Management Ltd, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu (więcej…)

 • 2010/02/23

  Zarząd EM Lab SA informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkowstwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Jacek Olechowski-Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Hubert Janiszewski, który dotychczas był Członkiem Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej dołączył Julian Kozankiewicz- dotychczasowy Prezes Zarządu.
  (więcej…)

 • 2010/02/23

  Zarząd EM Lab SA informuje o zmianie w składzie Zarządu Spółki. W dniu 23 lutego 2010r. Julian Kozankiewicz zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu. Julian Kozankiewicz został Członkiem Rady Nadzorczej. Nowym Prezesem Zarządu został Jacek Olechowski- dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej.(więcej…)

 • 2010/02/18

  Zarząd EM LAB SA informuje, iż data publikacji raportu rocznego za 2010 rok podana w komunikacie bieżącym nr 2/2010 uległa zmianie z 16 kwietnia 2010 na 30 kwietnia 2010 r.

  Podstawa prawna: §6.12.2 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 363/2009(więcej…)

 • 2010/02/12

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w dniu 11 lutego 2010r. Spółka nabyła 75% udziałów tj. 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów w spółce Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. a Sp. z o.o. za łączną kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych. W ramach umowy EM Lab SA zobowiązał się do zabezpieczenia 75% finansowania spółki w łącznej wysokości około 580.000,00 pln.(więcej…)

 • 2010/02/12

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w dniu 11 lutego 2010r. nastąpiła zmiana w zarządzie spółki zależnej Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o.
  Dotychczasowy zarząd:
  Tiedemann Christian- Członek Zarządu
  Berkan Barbara- Członek Zarządu
  (więcej…)

 • 2010/01/29

  Zarząd EM Lab S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2010/01/06

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych EM Lab SA dokonało skupu 11.066 sztuk akcji własnych po średniej cenie 1,04 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,099 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie EM LAB SA skupił 86.388 sztuk akcji, co stanowi 0,776 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.(więcej…)