RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/02/26

  (9/2010) Sprzedaż akcji EM Lab SA przez p. Juliana Kozankiewicza. Rozwiązanie porozumienia wspólników.

  Zarząd EM Lab S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 26 lutego 2010 r. od Członka Rady Nadzorczej p. Juliana Kozankiewicza w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zbyciu przez p. Juliana Kozakiewicza 1.338.779 akcji Spółki, za cenę 66.938,95 zł, to jest po cenie 5 gr. za jedną akcję, co spowodowało zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce do poziomu poniżej 5%. Zbycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect zawartej w dniu 25 lutego 2010 r. w Warszawie w związku z zawartą umową opcji. Zawiadomienia zawierały także następujące informacje: (i) liczba akcji posiadanych przez p. Juliana Kozankiewicza przed zmianą udziału: 1.739.740 akcji, co stanowiło 15,62 % kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 1.739.740 głosów, co stanowiło 15,62 % ogólnej liczby głosów w spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych przezeń akcji: 400.961, co stanowi 3,6 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 400.961 głosów, co stanowi 3,6 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od p. Juliana Kozankiewicza nie posiada akcji Spółki; (iv) p. Julian Kozankiewicz nie zawarł umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  Ponadto Zarząd powziął informację, iż z dniem 25 lutego 2010 r. uległo rozwiązaniu porozumienie wspólników EM Lab S.A. z dnia 21 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy pp. Jackiem Olechowskim, Filipem Friedmannem, Julianem Kozankiewiczem i Tomaszem Grzybowskim.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Art. 69 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI