RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/02/26

  (10/2010) Zakup akcji EM Lab SA przez Posella Management Ltd

  Zarząd EM Lab S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 26 lutego 2010 r. od Posella Management Ltd na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Jacka Olechowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Posella Management Ltd, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 1.338.779 akcji Spółki, za cenę 66.938,95 zł, czyli po cenie 5 gr. za jedną akcję, co spowodowało zwiększenie udziału Posella Management Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu powyżej 25%. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect zawartej w dniu 25 lutego 2010 r. w Warszawie w związku z zawartą umową opcji.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje: (i) liczba akcji posiadanych przez Posella Management Ltd przed zmianą udziału: 1.691.300 akcji, co stanowi 15,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.691.300 głosów, co stanowi 15,19% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji: 3.030.079 akcji, co stanowi 27,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.030.079 głosów, co stanowi 27,21% ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Posella Management Ltd nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów; (iv) żaden podmiot zależny od Posella Management Ltd nie posiada akcji Spółki; (v) Posella Management Ltd nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Art. 69 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI