RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/10/12

  (14/2011) Zwiększenie udziału Versalin Properties Ltd w akcjonariacie MEDIACAP SA do 15,62% poprzez zawarcie umów nabycia 150 000 akcji spółki

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 11 października 2011 od Versalin Properties Ltd, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umów nabycia przez Versalin Properties Ltd, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, za cenę 105 000,00 PLN (sto pięć tysięcy złotych), czyli po cenie 0,70 PLN (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję, co spowodowało zwiększenie udziału Versalin Properties Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu powyżej 15 %. Podpisanie umów nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 10 października 2011.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Properties Ltd: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Properties Ltd przed zmianą udziału: 1 588 837 akcji, co stanowi 14,27 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 588 837 głosów, co stanowi 14,27 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 1 738 837 akcji, co stanowi 15,62 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 738 837 głosów, co stanowi 15,62 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Properties Ltd nie posiada akcji Spółki; (iv) Versalin Properties Ltd nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  Marek Żołędziowski - Członek Rady Nadzorczej MEDIACAP SA pośrednio posiada 1 738 837 akcji co stanowi 15,62 % kapitału zakładowego Spółki.
  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Raport w systemie ESPI