RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2012/12/10

  (6/2012) Zwiększenie bezpośredniego udziału Jacka Olechowskiego w akcjonariacie MEDIACAP SA do poziomu 4,37%

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 10 grudnia 2012 od Jacka Olechowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Spółki, 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki, za łączną cenę 36 100,00 PLN (trzydzieści sześć tysięcy sto złotych).

  W dniu 04 grudnia 2012 miało miejsce nabycie 10 000 akcji (dziesięć tysięcy) Spółki po cenie 0,31 PLN (trzydzieści jeden groszy) za akcję oraz 30 000 akcji (trzydzieści tysięcy) Spółki po cenie 0,30 PLN (trzydzieści groszy) za akcję. W dniu 05 grudnia 2012 miało miejsce nabycie 80 000 akcji (osiemdziesiąt tysięcy) Spółki po cenie 0,30 PLN (trzydzieści groszy) za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku Newconnect.

  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu MEDIACAP SA bezpośrednio przed transakcją posiadał 366 470 akcji stanowiące 3,29%udziału w kapitale zakładowym i dające prawo do 366 470 głosów co stanowiło 3,29% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Jacek Olechowski posiada 486 470 akcji co stanowi 4,37% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 486 470 głosów co stanowi 4,37% udziału w ogólnej liczbie głosów

  Posella Limited jest podmiotem zależnym od Jacka Olechowskiego i posiada 3 136 453 akcje co stanowi 28,17% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 3 136 453 głosów, co stanowi 28,17% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Frinanti Limited jest podmiotem zależnym od Posella Limited i posiada 1 872 057 akcji, stanowiących 16,81 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1 872 057 głosów, co stanowi 16,81 % ogólnej liczby głosów.

  Jacek Olechowski bezpośrednio i pośrednio posiada 5 444 895 akcji, co stanowi 48,90% udziału w kapitale zakładowym i daje 5 444 895 głosów, co stanowi 48,90% udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - członek Zarządu
  Raport w systemie ESPI