RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/10/02

  (7/2013) Zmniejszenie udziału Członka Rady Nadzorczej- Marka Żołędziowskiego z 15,62% do 8,59%

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 30 września 2013 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 782 475 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki, za cenę 1.001.568,00 zł (słownie: jeden milion jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), czyli po cenie 1,28 PLN (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) za jedną akcję.

  Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 września 2013 roku.

  Transakcja spowodowała pośrednie zbycie akcji w Spółce przez Marka Żołędziowskiego. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Marek Żołędziowski posiadał pośrednio 1 738 837 akcji, stanowiących 15,62 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1 738 837 głosów, co stanowiło 15,62 % ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia przez Versalin Limited przedmiotowych akcji Marek Żołędziowski posiada aktualnie pośrednio 956 362 akcji, stanowiących 8,59 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 956 362 głosów, co stanowi 8,59% ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Limited przed zmianą udziału: 1 738 837 akcji, co stanowi 15,62 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 738 837 głosów, co stanowi 15,62 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpośrednio 956 362 akcji, co stanowi 8,59 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 956 362 głosów, co stanowi 8,59 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Versalin Limited jest podmiotem zależnym od Marka Żołędziowskiego; (v) Versalin Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI