RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2013/12/19

  (39/2013) Zawarcie umowy kredytowej na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w Grupa IQS Sp. z o.o.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") pragnie niniejszym poinformować, że w dniu 19 grudnia 2013 Spółka zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").
  Na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w spółce Grupa IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Francuskiej 37, 03-905 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000041388. Emitent jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w jednej transzy w terminie od 15 stycznia 2014 roku do dnia 17 stycznia 2014 roku. Spółka dokona spłaty kredytu w 12 ratach kwartalnych płatnych do 31 stycznia 2017. Rozliczenie wszelkich należności Banku z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 roku. Spółka ma prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowej opłaty.

  Warunki finansowe, na których Emitent korzystać będzie z przyznanego limitu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

  Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest:
  a) weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową,
  b) zastaw rejestrowy na 53% udziałów w spółce Grupa IQS Sp. z o.o.

  Zawarta umowa kredytowa przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę istotną.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI