RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/05/21

  (11/2014) Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 21 maja 2014 r. od Pana Jacka Olechowskiego na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki.

  W dniu 20 maja 2014 r. nastąpiło:

  - zbycie na rzecz podmiotu trzeciego przez Posella Limited 237.131 akcji zwykłych na okaziciela Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, w drodze dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych stron oraz dokonania właściwych rozliczeń w depozycie papierów wartościowych

  - nabycie przez Posella Limited od spółki Frinanti Limited 237.131 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C mających postać dokumentu

  Ww. transakcje nastąpiły w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych poza rynkiem New Connect. W obu transakcjach wartość akcji Spółki ustalono na 3,20 zł.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje: (i) Jacek Olechowski jest Prezesem Zarządu Spółki, (ii) Posella Limited jest podmiotem blisko powiązanym z Jackiem Olechowskim; (iii) w wyniku ww. transakcji nie zmieniła się ogólna liczba głosów Emitenta posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Jacka Olechowskiego.

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI