RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/02/25

  (8/2015) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2015 roku działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z treścią uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

  Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tym nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w ewidencji papierów wartościowych w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A.

  W wyniku podjętej przez Zarząd uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 80.000,00 zł (sł. osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. z kwoty 806.377,10 zł (sł.: osiemset sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 10/100) do kwoty nie wyższej niż 886.377,10 zł (sł. osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 10/100), w drodze emisji nie więcej niż 1.600.000 (sł. jeden milion sześćset tysięcy) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (sł. pięć groszy) każda.

  Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku, tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

  Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E przez Zarząd nastąpi odrębnie, za zgodą Rady Nadzorczej.

  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, wprowadzono następującą zmianę w Statucie Spółki:

  § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
  "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 886.377,10 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:
  a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały objęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz
  b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz
  c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz
  d) Nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 16.127.543 do nie więcej niż 17.727.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym."

  Zarząd określi pozostałe szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii E, m.in.
  a. określi termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E;
  b. ustali zasady subskrypcji, w tym podział na transze, dokonywanie przesunięć między transzami, zasady płatności za Akcje Serii E oraz zasady przydziału Akcji Serii E,
  c. dokona przydziału Akcji Serii E,
  d. złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI