RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/10/17

  (18/2015) Zbycie akcji Mediacap przez podmiot zależny od Członka Zarządu

  Zarząd Mediacap S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 19 października 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od: Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, o pośrednim zbyciu przez spółkę Posella Limited

  z siedzibą Ermou, 32-34 Kyprianos Cort, P.C. 6021 Larnaca, Cypr - 200.000 akcji Spółki za łączną cenę 440.000 zł, to jest po cenie 2,20 zł za jedną akcję. Transakcja została przeprowadzona w dniu 14 października 2015 r. a rozliczona w dniu 16 października 2015 r. i nastąpiła w wyniku transakcji pakietowej dokonanej na GPW.

  Pan Jacek Olechowski aktualnie bezpośrednio posiada 686.470 akcji co stanowi 4,26% kapitału zakładowego Emitenta, liczba głosów z tych akcji to 686.470 co stanowi 4,26 % ogólnej liczby głosów.

  Pośrednio poprzez Spółkę Posella Limited - Pan Jacek Olechowski aktualnie posiada 5.750.661 co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Emitenta, liczba głosów z tych akcji to 5.750.661 co stanowi 35,66% ogólnej liczby głosów;

  Po transakcji Pan Jacek Olechowski bezpośrednio i pośrednio posiada 6.437.131 akcji, które stanowią 39,92 % kapitału zakładowego Emitenta. Liczba głosów z tych akcji bezpośrednio i pośrednio to 6.437.131 co stanowi 39,92% ogólnej liczby głosów.

  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów.
  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI