RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/10/22

  (43/2015) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o uchyleniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 sprostowanego raportem nr 18/2015 Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 października 2015 r. podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 1/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, sprostowaną uchwałą Zarządu z dnia 17 marca 2015 r.

  Uchylenie związane jest z odstąpieniem od zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E.

  Ponadto Spółka informuje, że do końca miesiąca planuje złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Informacja o terminie złożenia wniosku zostanie przedstawiona w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna:
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

   

  Raport w systemie EBI