RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/01/25

  (2/2016) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, oraz ich spółek zależnych o:

  przeniesieniu 3.386.470 akcji Emitenta na spółkę Posella Limited, będącą spółką zależną Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego przez spółkę PF FJ International LLC z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone, dotychczas również będącej spółką zależną od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego; przeniesienie 2.700.000 akcji nastąpiło tytułem zwrotu wkładów, zaś 686.470 akcji tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego, oraz

  przeniesieniu 366.363 akcji Emitenta na spółkę Frinanti Limited, będącą spółką zależną Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna przez ww. spółkę PF FJ International LLC; przeniesienie nastąpiło tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego.

  Transakcje zostały przeprowadzone w dniach 19 i 21 stycznia 2016 r. poza rynkiem New Connect. We wszystkich transakcjach wartość akcji Emitenta została ustalona w wysokości 2,74 zł za jedną akcję.

  Zmiany stanów posiadania wynikające z przeniesienia akcji były przedmiotem zapowiedzi w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2016 z 5 stycznia 2016 r.

  Dotychczas, wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu p. Jacka Olechowskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. p. Jacek Olechowski nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem podmiotów zależnych posiadał łącznie 9.503.494 akcje, które stanowiły łącznie 58,93% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniały łącznie do 9.503.494 głosów, co stanowi 58,93% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A., z czego: za pośrednictwem Posella Limited p. Jacek Olechowski posiadał 5.750.661 akcji, które stanowiły łącznie 35,66% kapitału zakładowego Mediacap S.A., i uprawniały łącznie do 5.750.661 głosów, co stanowiło 35,66% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A. oraz za pośrednictwem PF FJ International LLC p. Jacek Olechowski posiadał 3.752.833 akcje, które stanowiły łącznie 23,27% kapitału zakładowego Mediacap S.A., i uprawniały łącznie do 3.752.833 głosów , co stanowiło 23,27% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A.

  W wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Jacek Olechowski posiada za pośrednictwem spółki zależnej Posella Limited łącznie 9.137.131 akcji Mediacap S.A., które stanowią łącznie 56,66% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniają łącznie do 9.137.131 głosów, co stanowi 56,66% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A.

  Żaden inny podmiot zależny od p. Jacka Olechowskiego nie posiada akcji Emitenta. Posella Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

  Dotychczas, wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu p. Filipa Friedmanna i Frinanti Limited z dnia 5 stycznia 2016 r., p. Filip Friedmann nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem spółki Frinanti Limited posiadał 1.985.833 akcje, które stanowiły łącznie 12,31% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały łącznie do 1.985.833 głosów, co stanowi 12,31% ogólnej liczby głosów Emitenta.

  Obecnie, w wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Filip Friedmann nadal nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem Frinanti Limited posiada 2.352.196 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 14,58% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają łącznie do 2.352.196 głosów, co stanowi 14,58% ogólnej liczby głosów Emitenta.

  Żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Emitenta. Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomień p. Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, a p. Filip Friedmann nie wyklucza ani zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej liczbie głosów Emitenta.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI