RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/06/13

  (6/2016) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd Mediacap SA dalej "Emitent" informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, oraz ich spółek zależnych o:

  - objęciu w dniu 13.06.2016 r. przez Posella Limited, spółkę zależną od Prezesa Zarządu Emitenta - Jacka Olechowskiego, 224.689 akcji Mediacap SA serii D utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 5a Statutu Mediacap, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 r. za cenę 1,72 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 386.465,08 zł;

  - objęciu w dniu 13.06.2016 r. przez Frinanti Limited, spółkę zależną od członka Rady Nadzorczej Emitenta - Filipa Friedmanna, 2.067.137 akcji Mediacap SA serii D utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 5a Statutu Mediacap, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 r. za cenę 1,72 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 3.555.475,64 zł.

  Dotychczas p. Jacek Olechowski nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem Posella Limited posiadał 9 137 131 akcji, które stanowiły łącznie 56,66% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniały łącznie do 9 137 131 głosów, co stanowi 56,66% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A.

  W wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Jacek Olechowski posiada za pośrednictwem spółki zależnej Posella Limited łącznie 9 361 820 akcji Mediacap S.A., które stanowią łącznie 50,83% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniają łącznie do 9 361 820 głosów, co stanowi 50,83% ogólnej liczby głosów Mediacap SA.

  Żaden inny podmiot zależny od p. Jacka Olechowskiego nie posiada akcji Emitenta. Posella Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomień p. Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

  Dotychczas p. Filip Friedmann nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem spółki Frinanti Limited posiadał 2 352 196 akcji, które stanowiły łącznie 14,58% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały łącznie do 2 352 196 głosów, co stanowi 14,58% ogólnej liczby głosów Emitenta.

  Obecnie, w wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Filip Friedmann nadal nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem Frinanti Limited posiada 4 419 333 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 23,99% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają łącznie do 4 419 333 głosów, co stanowi 23,99% ogólnej liczby głosów Emitenta.

  Żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Emitenta. Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomień p. Filip Friedmann nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI