RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/06/13

  (17/2016) Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii D

  Działając w imieniu spółki Mediacap SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) pragniemy poinformować o zakończeniu subskrypcji akcji serii D, podając jednocześnie następujące informacje:

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej następującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym następowała zgodnie z treścią art. 451 §1 kodeksu spółek handlowych tzn. osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, objęły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Emitenta.

  Data rozpoczęcia subskrypcji:
  13 czerwca 2016 r.
  Data zakończenia subskrypcji:
  13 czerwca 2016 r.

  2. Data przydziału instrumentów finansowych:
  Akcje serii D zostały wydane w dniu 13 czerwca 2016 r. W związku z powyższym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

  3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
  Subskrypcja prywatna obejmowała 2 291 826 akcji na okaziciela serii D

  4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
  Redukcja nie wystąpiła

  5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 291 826 akcji, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja

  6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
  Akcje serii D, których dotyczy niniejszy raport zostały objęte po cenie emisyjnej 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję

  7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  Oświadczenia o objęciu akcji serii D złożyły 2 podmioty.

  8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  Akcje serii D objęły 2 podmioty.

  9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
  Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta jakakolwiek umowa o subemisję.

  10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynosi 0,00 zł netto, w tym:
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
  - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
  - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
  - koszty promocji oferty: 0,00 zł,
  - pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych): 0,00 zł.

  Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

  Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie EBI