RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/06/17

  (8/2016) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediacap SA

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadomienie od akcjonariusza mBank SA z siedzibą Warszawie, które dotyczy zmniejszenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki mBank SA.

  Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku opublikowania w dniu 13 czerwca 2016 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w wyniku zamiany 2.291.826 warrantów subskrypcyjnych na 2.291.826 akcji zwykłych na okaziciela.

  W dniu 10.06.2016 r. na rachunkach zarządzanych przez mBank SA (prowadzonych w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, z których mBank SA mógł w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu) zapisanych było 1.769.635 akcji Spółki, które stanowiły 10,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank S.A. do wykonywania 1.769.635 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  W wyniku opublikowania w dniu 13.06.2016 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na rachunkach mBank SA, prowadzonych w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, z których mBank SA może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu, zapisanych było 1.769.635 akcji Spółki, które stanowiły 9,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank S.A. do wykonywania 1.769.635 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,60% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

   

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI